Výzkumný záměr

Teorie dopravních systémů


Identifikační kód: MSM 0021627505
Období řešení projektu: 2005 – 2011
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., DFJP
Dílčí úkol: Řízení, optimalizace a diagnostika složitých dynamických systémů
Odpovědný řešitel dílčího úkolu: doc. Ing. František Dušek, CSc.

 

 
 
 
 
 

Anotace:

Na řešení výzkumného záměru Teorie dopravních systémů se podílejí řešitelé z Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP) a Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI). Výzkumný záměr je řešen od roku 2005 a ve čtyřech hlavních oblastech řešení:
  • Optimalizace technologických procesů a řízení v dopravních systémech
  • Rozvoj dopravního systému v nových sociálně ekonomických podmínkách
  • Teorie informačních technologií a optimalizačních úloh v dopravě
  • Řízení, optimalizace a diagnostika složitých dynamických systémů

Specifikace oblasti řešené KŘP:

Řízení, optimalizace a diagnostika složitých dynamických systémů – řešení této oblasti bylo zaměřeno na řízení vícerozměrových soustav jak v oblasti vícerozměrového řízení obecně, tak i použití konkrétní metody prediktivního řízení a jejich aplikací. Další oblastí bylo řízení soustav s větším počtem vstupů než výstupů. Zde byl navržen statický kompenzátor pro návrh jednoduchého decentralizovaného řízení těchto soustav. V neposlední řadě bylo řešeno modelování a řízení nelineárních soustav s využitím umělých neuronových sítí a regresní analýzy, problematika řízení s využitím umělých neuronových sítí, byla provedena analýza funkčnosti algoritmů pro inverzní řízení, nepřímé řízení, přímé řízení a zahájeny analýzy metod adaptivního řízení.

Řešitelský kolektiv KŘP:

doc. Ing. Jan Cvejn, Ph.D.
doc. Ing. František Dušek, CSc.
Ing. Libor Kupka, Ph.D.
Ing. Daniel Honc, Ph.D.
doc. Ing. Milan Javůrek, CSc.
doc. Ing. Josef Kotyk, CSc.
doc. Ing. Jiří Macháček, CSc.
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.