Projekty FRVŠ

Poskytovatelem je Fond rozvoje vysokých škol

2013, 2012, 2011, 2010

2013

Inovace předmětů zaměřených na výuku umělé inteligence


TO a číslo projektu: B1 a – 63/2013
Řešitelský kolektiv: Ing. Petr Doležel, Ph.D.
  Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D.

Anotace:

Fakulta Elektrotechniky a Informatiky vychovává odborníky v oblastech informačních technologií, elektrotechniky a řízení procesů. Ve všech těchto oblastech nachází umělá inteligence široké uplatnění. Naši studenti získávají znalosti z této oblasti ve dvou základních předmětech: Základy umělé inteligence 1 a navazujícím předmětu Základy umělé inteligence 2. Slabou stránkou výuky uvedené problematiky je obtížná vysvětlitelnost některých pojmů pomocí tradičních postupů. Zde se přímo nabízí prostor k využití možností výpočetní techniky, což však vyžaduje předělání stávajících výukových materiálů do digitální podoby a jejich doplnění o multimediální prvky, které usnadní pochopení probírané látky. Současně s tím však bude nutné provést i změny ve struktuře přednášek. Zvýšení kvality výuky přinese i doplnění probírané látky o praktické ukázky jejího užití, stejně jako zahrnutí nejnovějších poznatků do nově připravených materiálů. Součástí výuky jsou i cvičení, na kterých studenti aplikují probranou teorii na zadaných příkladech. I zde je velký prostor pro zvýšení kvality výuky, a proto ani tato oblast není v projektu opomenuta. Poslední oblastí, která nabízí prostor ke zvýšení kvality výuky, je knihovní fond, který v současnosti nedisponuje dostatkem odborné literatury dostupné pro studenty uvedených předmětů.

Závěrečná zpráva:

Projekt FRVŠ 63/2013 „Inovace předmětů zaměřených na výuku umělé inteligence“ byl na katedře řízení procesů řešen v průběhu roku 2013. Díky poskytnutému grantu mohla být zakoupena odborná literatura. Část literatury slouží potřebám vyučujících, a to jak pro přípravu inovovaných studijních materiálů, tak i pro budoucí úpravy a inovace předmětů. Druhá část pak byla převedena do univerzitního knihovního fondu a je volně dostupná studentům.
 
 Název
ISBN
  Ks
 Neural Networks and Learning Machines (3rd Ed.)
978-0131471399
  7
 Neural Networks: A Comprehensive Foundation (2nd Ed.)
978-0132733502
  3
 Artificial Intelligence: A Systems Approach
978-0763773373
  4
 Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems (2nd Ed.)
978-0321204660
  1
 Advances in Fuzzy Clustering and its Applications
978-0470027608
  1
 Nonlinear System Identification: From Classical Approaches to Neural Networks and Fuzzy Models
978-3540673699
  1
 Fuzzy Modeling and Fuzzy Control
978-0817645397
  1
 Fuzzy Implications (Studies in Fuzziness and Soft Computing)
978-3642088612
  1
Learning Deep Architectures for AI
978-1601982940
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V rámci projektu bylo vytvořeno celkem 18 powerpointových prezentací pro potřeby přednášek, 3 návody na laboratorní cvičení (pro novou laboratorní úlohu) a 4 ukázky aplikace umělé inteligence.
Aby bylo možné laboratorní úlohy realizovat, bylo zakoupeno 5 kusů robotů, sada pro stavbu bludiště a kamerový systém.
Všechny cíle projektu tak byly úspěšně naplněny. Veškeré výstupy tohoto projektu budou využívány při výuce umělé inteligence od počátku LS 2013/14. Laboratorní úlohy navíc budou předváděny při dnech otevřených dveří.
 
Nahoru

2012

Tvorba nového předmětu Laboratorní cvičení z oboru I zaměřeného na praktickou výuku automatizace


TO a číslo projektu: F1 b – 313/2012
Řešitel: Ing. Libor Kupka, Ph.D.

Anotace:

Cílem projektu je především vytvoření technického a pedagogického zázemí pro laboratorní výuku na Fakultě elektrotechniky a informatiky (FEI) Univerzity Pardubice v předmětu Laboratorní cvičení z oboru I, který bude vyučován v rámci nově akreditovaného oboru Řízení procesů v navazujícím magisterském programu Informační technologie. Realizace projektu významným způsobem rozšíří možnosti výuky v oblasti průmyslových regulátorů. Vznikne odpovídající technické zázemí - zejména vybavení nové laboratoře katedry třemi kompaktními procesními regulátory a třemi multifunkčními průmyslovými regulátory včetně potřebného příslušenství a specializovaného návrhového a simulačního softwaru. Studentům bude tak v rámci předmětu poskytnuto moderní vybavení, se kterým se mohou později setkat v praxi, ale které prozatím zcela chybí ve výuce. Studenti tak budou moci v rámci studia simulovat postupy uplatňované v praxi, provádět experimentální činnost vycházející ze současných teoretických poznatků a budou tak lépe připraveni na své budoucí povolání.
 

Inovace výuky technických prostředků automatizace


TO a číslo projektu: F1 a – 878/2012
Řešitelský kolektiv: Ing. Libor Havlíček, Ph.D.
  Ing. Daniel Honc, Ph.D.

Anotace:

Výuka v oblasti využití moderních technických prostředků vyžaduje příslušné inovace technického vybavení. Za pomoci tohoto projektu je plánována inovace současného technického vybavení laboratoří o nejmodernější technologie. V první fázi budou nakoupeny 3 kusy laboratorního systému analogového PID regulátoru, které budou ihned začleněny do výuky. Pro plné využití analogových PID regulátorů budou zakoupeny 2 kusy modulů stejnosměrného motoru s tachodynamem a inkrementálním snímačem natočení hřídele motoru. Jako další úloha bude zakoupena úloha pro měření vlastností ultrazvukového vysílače a přijímače a měření otřesů. Tato úloha je vhodná pro demonstrování principu konstrukce ultrazvukového dálkoměru a měření vlastností ultrazvukových senzorů a pro měření vlastností moderních akcelerometrů. Dále bude zakoupen doplňkový spotřební materiál určený ke spotřebě při výuce studentů a při práci na jejich semestrálních projektech. Následně budou zpracovány studijní materiály pro výuku v dotčených předmětech.

2011

Inovace výuky automatického řízení a měření neelektrických veličin


TO a číslo projektu: F1 a – 1746/2011
Řešitelský kolektiv: Ing. Libor Havlíček, Ph.D.
  Ing. Daniel Honc, Ph.D.

Anotace:

Cílem projektu je uplatnění nových prostředků při vyučování předmětů zaměřených na moderní technické vybavení v oblasti regulace a řízení a oblasti senzorové techniky pro měření neelektrických veličin. Inovace se týká modernizace stávajících a vytvoření nových laboratorních úloh pro dva studijní obory Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) Univerzity Pardubice - Řízení procesů (ŘP, číslo 3902R046) a obor Komunikační a mikroprocesorová technika (KMT, číslo 2612R060). Projekt je zaměřen na rozšíření výuky v předmětech uvedených studijních oborů o nová témata, především z oblasti zavádění nových technologií a postupů v oblasti identifikace, matematického modelování a moderních algoritmů řízení. Výuka v oblasti regulace a řízení vyžaduje příslušné inovace v technickém vybavení. Řešení projektu spočívá ve vybavení laboratoře novou úlohou pro kooperativní řízení, nákupem robotických vozidel kooperativního řízení, softwaru LabVIEW a drobného materiálu. Dále pak budou vytvořeny a inovovány podklady a studijní materiály pro výuku v dotčených předmětech.

2010

Inovace výuky zaměřené na senzory a měření neelektrických veličin


TO a číslo projektu: F1 a – 2625/2010
Řešitelský kolektiv: Ing. Pavel Rozsíval
  Ing. Libor Havlíček, Ph.D.

 
Nahoru