Zúčastněná pracoviště

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní, Ústav přístrojové a řídicí techniky
 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská, Ústav počítačové a řídicí techniky
 
Technická univerzita v Liberci
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Ústav mechatroniky a technické informatiky, Oddělení řízení procesů
Fakulta strojní, Katedra výrobních systémů a automatizace
 
Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra řízení procesů
 
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky
 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky, Ústav automatizace a řídicí techniky, Ústav řízení procesů
 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta, Institut ekonomiky a systémů řízení, Oddělení automatizace
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii
Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení
 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky, Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Strojnícka fakulta, Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta, Katedra riadiacich a informačních systémov
 
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta, Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Katedra matematiky, informatiky a kybernetiky