Dynamický model stanovující procentní podíl jednotlivých obcí ČR na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu sdílených daní

přednášející: Ing. Pavla Koťátková Stránská, Ph.D.

  • 7.6.2016, seminární místnost katedry 13:30
Příjmy obecních rozpočtů jsou tématem dlouholetých diskusí nejen představitelů obcí, ale i odborné veřejnosti. Nejvíce problematickou oblastí jsou daňové příjmy, a tedy tzv. rozpočtové určení daní. Rozpočtové určení daní stanovuje alokaci výnosu (celého či pouhé části) z příslušné daně do určeného veřejného rozpočtu, přičemž zde nedochází k uplatnění principu účelovosti.  Díky existenci rozpočtového určení daní lze určit, do jaké míry jsou obce jako základní jednotka územní samosprávy autonomní.
 
Dynamický model vychází a respektuje zákonitosti systémové dynamiky, kdy se snažíme vyjadřovat vzájemné vztahy a vazby mezi jednotlivými prvky pomocí grafických diagramů. 
 
Cílem semináře bude seznámit s problematikou sdílených daní na úrovni obcí v ČR, poukázat na to, že se na model vycházející z metodiky rozpočtového určení daní můžeme dívat i dynamicky, neboť výsledkem sestaveného dynamického modelu jsou možné simulace navržených scénářů.