Studentská grantová soutěž

Studentská grantová soutěž podporuje projekty specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorských a magisterských studijních programů bezprostředně spjatého s jejich vzděláváním na Univerzitě Pardubice. Studentská grantová soutěž je organizačně zajišťována Interní grantovou agenturou Univerzity Pardubice.

 

2014

Návrh a modelování radarových a komunikačních subsystémů


Identifikační kód:
SGFEI_2014001
Období řešení projektu:
1-12/2014
Řešitel:

Anotace:

 

Projekt je zaměřen na návrh a modelování radarových a komunikačních subsystémů. V rámci projektu bude řešeno několik dílčích úloh. Část projektu je zaměřena na návrh anténních systémů pro zabezpečovací železniční systém a pro FMCW radar. Další částí výzkumu bude dálkové řízení přístroje PR100. V části zaměřené na výzkum a vývoj komunikačního systému bude realizován simplexní širokopásmový spoj. V části zaměřené na modelování radarových subsystémů bude výzkum orientován především na optimalizaci asociace měření jednotlivých bistatických radarů
v multistatickém režimu. Náplní další části projektu je návrh a simulace širokopásmového systému pro určování zpoždění při šíření signálu členitým prostředím. Výsledky těchto prací budou publikovány na mezinárodních vědeckých konferencích.

 

 

Pracoviště pro výzkum problematiky robotické navigace a mapování okolního prostoru


Identifikační kód:
SGFEI_2014002
Období řešení projektu:
1-12/2014
Řešitel:

Anotace:

Náplní projektu bude výzkum problematiky robotické navigace a systému inerciální navigace s možností predikce pohybu objektů. Součástí projektu bude i řešení problematiky mapování prostoru s využitím fúze obrazových a radarových senzorů. Pro tyto účely budou vytvořena nová pracoviště a rozšířeno stávající pracoviště automatického mapování vícerozměrných prostorů. Součástí projektu bude vytvoření pracoviště výzkumu robotické navigace s použitím inerciálních navigačních systémů. Tímto výzkumným projektem bude na Katedře elektrotechniky rozšířeno stávající pracoviště pro měření vzdáleností kamerovým snímačem, což umožní vývoj autonomních průzkumných robotů a systému automatické explorace prostředí. Pracoviště také nalezne uplatnění jako ukázka automatizovaného měření ve výuce. V projektu bude rozpracována problematika potlačení falešných cílů a redukce šumu v navigačních datech získaných fúzí různých typů senzorů a problematika aditivní a multiplikativní lineární predikční filtrace pohybu objektů. Pro potřeby robotické navigace s využitím obrazové analýzy bude součástí projektu výzkum metod optického toku a vyhodnocení vhodnosti navržených metod pro zpřesnění přítomnosti objektů ve vymezeném prostoru. Výsledkem projektu budou publikace na mezinárodních konferencích a funkční vzorky systému porovnání metod výpočtu optického toku, vývojového prostředku s FPGA pro implementaci výpočetně náročných algoritmů zpracování obrazu v reálném čase a funkční vzorek měřící platformy s LIDAR senzorem a multisenzorový systém inerciální navigace s Gaussovským filtrem.

 

Výzkum šíření elektromagnetických vln v oblačnosti a metod určování polohy systémy GNSS


Identifikační kód:
SGFEI_2014005
Období řešení projektu:
1-12/2014
Řešitel:

Anotace:

Náplní projektu je základní výzkum založený na dlouhodobém experimentálním měření na optickém bezdrátovém spoji o délce 60 metrů v pásmech 830 a 1550 nm a na radiovém spoji na kmitočtu 122 GHz. Všechny tyto spoje výrazně ovlivňuje stav atmosféry a to zejména mlha, déšť, sníh, kroupy, větrné turbulence, nehomogenity indexu lomu apod. Aktuálně se v problematice optických bezdrátových komunikací analyzuje metodika zprovoznění stabilního optického spoje mezi pozemní stanicí a satelitem. Pro tyto spoje je kritickým faktorem pro spolehlivost spoje především oblačnost. Díky unikátnímu umístění našeho experimentálního pracoviště jsme schopni podrobně analyzovat parametry přenosu v závislosti na meteorologických parametrech právě v oblačnosti, čímž můžeme přispět k vývoji satelitních spojů. Projekt svou náplní navazuje na dva předešlé studentské granty, které umožnily vybavit pracoviště novými meteorologickými přístroji. Další částí projektu je výzkum metod určování polohy. V rámci této části budou analyzovány možnosti zvýšení integrity určení polohy pomocí systémů GNSS (GPS, EGNOS, Galileo). Integritu určení polohy je potřeba zvýšit za účelem splnění přísných železničních požadavků. V předchozí práci bylo na základě simulací chyb navrženo použít údaj o výšce, který udává GNSS, k detekci chyby GNSS v horizontální rovině.

Nahoru

2013

Šíření elektromagnetických vln a vývoj distrometru pro měření velikosti hydrometeorů


Identifikační kód:
SGFEI01/2013
Období řešení projektu:
1-12/2013
Řešitel:

Anotace:

Hlavním cílem výzkumu bezdrátových spojů je získání poznatků o vlivu atmosféry na přenosové charakteristiky. Náplní projektu je dlouhodobé pozorování 60 metrového profilu experimentální optické trasy v pásmu 830 a 1550 nm a radiového spoje na vysokých kmitočtech. Pro výzkum metod zpracování přenosových charakteristik bude rozšířeno stávající dislokované pracoviště  (společné pracoviště FEI a Ústavu fyziky atmosféry AV) o zařízení pro měření velikosti hydrometeorů.

 

Mikrovlnné antény a systémy


Identifikační kód:
SGFEI09/2013
Období řešení projektu:
1-12/2013
Řešitel:
Tomáš Shejbal, Ing.

Anotace:

V rámci projektu bude vytvořeno automatizované pracoviště pro měření antén a bude provedena studie možností dálkového ovládání měřicích přístrojů v prostředí Matlab.  Zařízení bude využívat azimutální točnu, která bude řiditelná jak uživatelem, tak automaticky s využitím softwaru na PC.

 

Pracovištěpro obrazovou analýzu obsazenosti prostoru a průzkum neznámých prostor


Identifikační kód:
SGFEI05/2013
Období řešení projektu:
1-12/2013
Řešitel:

Anotace:

Náplní projektu bude vytvoření pracoviště automatického mapování vícerozměrných prostorů s využitím obrazových, radarových, případně dalších senzorů. Součástí projektu bude studie možností dálkoměrných systémů s optickým senzorem v prostředí Matlab. Další částí výzkumu bude pracoviště automatizovaného vyhodnocování obsazenosti železničního přejezdu. V této části bude proveden rozbor stávajících metod vyhodnocení přítomnosti objektů ve vymezeném prostoru.

Nahoru

 

2012

Výzkum metod zpracování obrazových signálů a určování polohy


Identifikační kód:
SGFEI02/2012
Období řešení projektu:
1-12/2012
Řešitel:

Anotace:

Předmětem výzkumu jsou metody zpracování obrazových signálůpro účely automatizovaného rozpoznávání směru pohledu lidského oka automatického mapování třírozměrných prostorů. Dále jsou předmětem výzkumu metody určování polohy pro účely automatického mapování třírozměrných prostorů, pro použití satelitních navigačních systémův železniční zabezpečovací technice a pro účely trojrozměrného podpovrchového mapování založeného na principu GPR.

 

Výzkum vlastností atmosféry a šíření elektromagnetických vln


Identifikační kód:
SGFEI01/2012
Období řešení projektu:
1-12/2012
Řešitel:

Anotace:

Hlavním cílem výzkumu bezdrátových spojůje získání poznatkůo vlivu a stavu atmosféry a přenosové charakteristiky. Parametry atmosféry budou sledovány novědoplněnými senzory, které pomohou objasnit vliv konkrétních parametrůatmosféry na přenos signálu. Projekt je součástí dlouhodobého výzkumu, do kterého se nyní budou zapojovat studenti doktorského studia. Nové poznatky povedou ke stanovení doporučení pro návrh datových spojů. Cílem výzkumu v oblasti radarových systémůje analýza vlivu rozmístění přijímacích stanic na přenos na přesnost odhadu polohy a optimalizace rozmístění stanic pro vybrané aplikace. Součástí výzkumu bude studium metod zpracování signálu a metod odhadu polohy.

Nahoru

 

2011

Výzkum metod zpracování zvukových a obrazových signálů


Identifikační kód:
SGFEI05/2011
Období řešení projektu:
1-12/2011
Řešitel:

Anotace:

Projekt byl zaměřen na metody zpracování zvukového signálu pro účely určení směru příchodu signálu. Druhou částí projektu výzkum metod zpracování obrazového signálu, zejména metod a postupů automatizovaného rozpoznávání směru pohledu lidského oka.

 

Výzkum metod určování polohy


Identifikační kód:
SGFEI01/2011
Období řešení projektu:
1-12/2011
Řešitel:

Anotace:

Předmětem výzkumu byla analýza vlastností systémů určování polohy pomocí satelitních navigačních systémů a radarových systémů. Při výzkumu satelitních navigačních systémů se řešitelé zabývali rozborem reakce systému v situacích ohrožujících život (SoL - Safety of Life).  Při výzkumu radarových systémů byla hlavní pozornost věnována metodám studia vlastností atmosféry s pomocí radaru s frekvenční modulací signálu a vlivu odražených signálů od pozemních objektů a jejich eliminaci.

Nahoru

 

2010

Pracoviště pro výzkum zpracování signálů v RF zařízeních pro určování polohy


Identifikační kód:
SGFEI01/2010
Období řešení projektu:
1-12/2010
Řešitel:
 

Anotace:

V rámci projektu bude navrženo a realizováno pracoviště pro studium signálu v zařízeních RTLS na bázi vf čipů subkomponent, obsahující generátor a přijímač digitálně modulovaného signálu v pásmu 2,4 GHz a bude ověřena jeho funkce. Toto pracoviště umožní výzkum metod zpracování signálů a povede k hodnotným výstupům VaV v podobě publikací v uznávaných časopisech a konferencích v následujících letech.

 

Měřící stanice pro měření strukturního indexu a jeho vliv na bezkabelové optické spoje


Identifikační kód:
SGFEI01/2010
Období řešení projektu:
1-12/2010
Řešitel:
 

Anotace:

Návrh, rozbor, realizace a provoz senzorového pole měřícího parametry atmosféry v okolí experimentálního bezkabelového optického spoje spolu s centrálním sběrem dat. V projektu se bude využívat též měření větrných turbulencí 3D sonickými anemometry a dohledoměry ÚFA Akademie věd ČR.

Nahoru