Projekty GAČR a TAČR

 

Projekty GAČR

Lokální prvky GNSS pro železniční zabezpečovací techniku


Identifikační kód:
GA102/06/0052
Období řešení projektu:
2006-2008
Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty s.o.
Odpovědný řešitel za UPa:
Prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.

Anotace:

Jedním ze současných trendů v železničním výzkumu je využít globální satelitní navigační
systém (GNSS) pro železniční zabezpečovací techniku a řízení vlaků. Avšak současné samostatné
rozšířené satelitní navigační systémy (EGNOS, WAAS) ani budoucí evropský navigační systém
Galileo nejsou schopny splnit přísné požadavky železnice na bezpečnost. Tato omezení základního
systému GNSS lze však překonat omezenou pozemní infrastrukturou, která se nazývá lokální prvky
GNSS. Cílem tohoto projektu je specifikovat a vyvinout architekturu lokálních prvků GNSS, která bude
splňovat požadavky železniční zabezpečovací techniky, řízení vlaků a dalších aplikací kritických
z hlediska bezpečnosti. Projekt je zejména zaměřen na: 1) návrh generování diferenčních korekcí
s vysokou integritou bezpečnosti, 2) aplikace pseudolitů pro zvýšení dostupnosti SIS a přesnosti
polohy (např. v tunelech), 3) monitorování integrity pseudolitů, 4) specifikaci telekomunikační
infrastruktury, 5) celkový návrh lokálních prvků dle požadovaných úrovní bezpečnosti (SIL), 6) návrh
celostátní koncepce železničních lokálních prvků a 7) experimentální ověření navržených řešení
v laboratoří a na zkušební trati.

 

Projekty TAČR

Automatické směřování dopravních toků nejekonomičtější cestou


Identifikační kód:
TA01030083
Období řešení projektu:
2011 – 2013
Příjemce:
LEVEL s.r.o.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky
TAČR Program ALFA:
Udržitelný rozvoj dopravy

Anotace:

Souhrnně je cílem projektu poskytnout širokou platformu, která zahrnuje sběr nejaktuálnějších
informací o aktuálním provozu na silnicích a jejich poskytování skupinám profesionálních řidičů ale
i široké veřejnosti s cílem předcházet dopravním kongescím. Prvním krokem je vybudovat databázi
"Informační mapa provozu na komunikacích" Dále pak pro podporu této platformy vyvinout a vyrobit
speciální sběrnou jednotku pro vozidla, která by kromě údajů pro fleet management sbírala další údaje
o projížděných trasách a současně, aby tato jednotka umožnila v budoucnu připojení komunikačního
displeje schopného provozovat "inteligentní navigaci" t.j. navigaci, která by na bázi "národní
informační mapy provozu na komunikacích" umožnila navigaci nejekonomičtější cestou. Završením
projektu je vývoj vlastního displeje a aplikace pro displej, která podporuje sběr a zobrazení dostupných
dat, navigaci a pořizování dalších dat řidiči.

 

Generátor velkého impulsního výkonu


Identifikační kód:
TA01010212
Období řešení projektu:
2011 – 2013
Příjemce:
RADAN, spol. s.r.o.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky
TAČR Program ALFA:
Progresivní technologie, materiály a systém

Anotace:

Náplní tohoto projektu je výzkum a vývoj nové technologie generování krátkých (nanosekundových
a subnanosekundových) vysokonapěťových elektrických impulzů s využitím polovodičových diod.
Cílem projektu je uplatnit tyto nové technologie při vývoji polovodičového generátoru vysokého
impulzního výkonu, který umožní testovat elektronické přístroje a systémy na odolnost proti
elektromagnetickému impulzu nejen v laboratorních podmínkách ale také přímo u zařízení v provozu.
Snadná opakovatelnost měření, jejich vysoká reprodukovatelnost a nastavitelnost parametrů
generovaného impulzu umožní nedestruktivně testovat každé elektronické zařízení nejen v průběhu
jeho vývoje a výroby ale i v provozu. Náplň projektu je tedy zaměřena na přímou aplikaci nových
poznatků z výzkumu elektrických nanosekundových impulzů vysokého výkonu do praxe. Aplikace
výsledků tohoto projektu povede především ke zlepšení vlastností testerů odolnosti elektronických
zařízení proti účinkům elektromagnetického impulzu.

 

Systém pro zvýšení bezpečnosti vrtulníku při přistání a vzletu v neznámém terénu


Identifikační kód:
TA03031548
Období řešení projektu:
2013 – 2015
Příjemce:
LOM Praha s.p. 
Spolupříjemce:
Honeywell International s.r.o.
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky
TAČR Program ALFA:
Udržitelný rozvoj dopravy

Anotace:

Cílem tohoto projektu je zvýšit bezpečnost vrtulníku ve fázi přistání a vzletu a to zejména při přistání v neznámém a potencionálněnebezpečném prostředí a za snížené viditelnosti. K naplnění tohoto cíle bude v rámci řešení projektu vyvinut systém, který bude schopen detekovat široké množství překážek v okolí vrtulníku. V případě, že systém vyhodnotí reálněhrozící riziko kolize vrtulníku s překážkou, systém poskytne vhodným způsobem posádce vrtulníku audio či vizuální varování tak, aby napomohl posádce vyhnout se hrozící kolizi. Výstupem z projektu bude funkční demonstrátor systému skládající se z detekčního, vyhodnocovacího a zobrazovacího pod-systému.