Projekty MPO a MD

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Zkvalitnění a zvýšení spolehlivosti dopravní infrastruktury využitím mikrovlnných technologií


Identifikační kód:
FR-TI1/084
Období řešení projektu:
2009-2013
Příjemce:
TESLA Blatná, a.s.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky
MPO Program
TIP

Anotace:

Výzkum nových detekčních systémů založených na mikrovlnných technologiích pro zvýšení
bezpečnosti v dopravě: teoretické i experimentální zvládnutí čtecího zařízení RFID
pro identifikaci rychle se pohybujících předmětů, senzoru vyklizení železničního přejezdu
a zařízení pro detekci pohybu osob a vozidel. Rozvoj mikrovlnných technologií pro realizaci aplikací
s kmitočtem nad 20 GHz se zaměřením na polymerní a korundové substráty, fotolitografické
zpracování jemných struktur, vrstvové technologie, montážní operace zahrnující povrchovou montáž
i montáž holých čipů, laserové obrábění a nastavování funkce obvodů, povrchové ochrany, měření
a zkoušky v souladu s evropskými standardy.

 

Integrovaná řadová anténa primárního a sekundárního přehledového radaru IAPASR


Identifikační kód:
FR-TI2/480
Období řešení projektu:
2010-2013
Příjemce:
T-CZ, a.s.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace:

Výzkum a vývoj technologie integrovaných řadových antén primárního a sekundárního
radaru s možností vytváření svazků u primárního radaru ve vertikální rovině při příjmu. Anténa se
skládá z integrovaných horizontálních zářičů signálu primárního a sekundárního radaru /řad). Jejich
kombinací se vytvářejí požadované průběhy vertikálních diagramů. Pro vysílání jsou to kosekantové
průběhy u obou radarů. U sekundárního radaru je vertikální diagram přijímací antény shodný
s diagramem vysílací antény. U primárního radaru jsou přijaté signály jednotlivých řad po konverzi na
mezifrekvenční kmitočet digitalizovány a v bloku výškového zpracování je z nich vytvořeno několik
vertikálních svazků pro měření výšky letadel.

 

Vysokofrekvenční opakovač s číslicovým zpracováním signálu


Identifikační kód:
FR-TI3/297
Období řešení projektu:
2011-2014
Příjemce:
RCD Radiokomunikace spol. s r.o.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace:

Výzkum a vývoj nové technologie univerzitních vysokofrekvenčních opakovačů pro přenos
rádiových služeb v podzemních a dalších uzavřených prostorách vysoké důležitosti. Opakovače jsou
vybaveny digitálním zpracováním signálu na obvodech FPGA a vyznačují se snadnou
rekonfigurovatelností podle okamžité potřeby a vysokou adaptivitou na nové technologie rádiového
přenosu prostřednictvím nejmodernějších počítačových síťových technologií.

 

Využití vlastností digitálních přenosových sítí pro řízení provozu a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy na nekoridorových tratích


Identifikační kód:
FT-TA3/031
Období řešení projektu:
2006-2008
Příjemce:
RADOM s.r.o.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace:

Cílem projektu je výzkum a vytvoření bezdrátové komunikační infrastruktury v železniční
dopravě mezi mobilními terminály (např. hnacími vozidly) a dispečerským nebo jiným řídícím centrem
pro zajištění přenosu informací pro potřeby různých aplikací zejména v oblasti osobní dopravy a řízení
provozu na mimokoridorových tratích a návrh, úpravy a tvorba těchto aplikací. Tento projekt umožňuje
využití možnosti mobilních terminálů, GSM sítí pro zkvalitnění procesů řízení provozu a snížení jejich
administrativní náročnosti, zlepšení informovanosti obsluhy vlaku (zejména strojvedoucích)
a dispečerů, zajištění úspor trakční energie a/nebo paliva zlepšením plynulosti a optimalizace řízení
provozu železniční dopravy.

 

MOMDIS – Modulární multifunkční displejový systém strojvedoucího


Identifikační kód:
FT-TA4/055
Období řešení projektu:
2007-2009
Příjemce:
UniControls a.s.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace:

Výzkum a vývoj modulárního multifunkčního displejového systému strojvedoucího včetně
prostředkůradiové komunikace. Integrace displejového systému do jiných systémůvozidla nebo vlaku
a do centrálního informačního a dispečerského systému dopravce a manažera infrastruktury.

 

Ministerstvo dopravy České republiky

Certifikace satelitního navigačního systému GALILEO pro železniční telematické aplikace


Identifikační kód:
CG743-037-520
Období řešení projektu:
2007-2010
Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty s.o.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky
MDČR Program:
Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy

Anotace:

Projekt řeší aktuální problém standardizace a certifikace satelitního systému GALILEO pro
železniční telematické aplikace. Tento proces certifikace je nutnou podmínkou pro využití satelitní
navigace na železnici. Řešení projektu je zaměřeno na následující cíle 1) vytvořit teorii (matematický
aparát) pro převedení metriky kvality signálu GALILEO do železniční terminologie spolehlivosti
a bezpečnosti; 2) specifikovat základních požadavky železnice na systém GALILEO; 3) analyzovat
míru naplnění těchto požadavků systémem GALILEO; 4) navrhnout postup certifikace GALILEA pro
železniční telematické aplikace; 5) experimentálně ověřit vybrané postupy certifikace a návrhy
standardů na zkušební trati a v laboratoři. Výsledky toho projektu přispějí k zavedení satelitní navigace
do železničního provozu. Potenciálními uživateli výsledků budou MD ČR, Drážní úřad, akreditované
schvalovací instituce (Notified Body), provozovatelé železnic, provozovatelé infrastruktury, ESA
(European Space Agency), GJU (Galileo Joint Undertaking), mezinárodní skupiny expertů, výrobci
navigační techniky, železniční průmysl, vysoké školy, atd.