Bakalářský obor "Komunikační a mikroprocesorová technika"


Studijní program:
B2612 – Elektrotechnika a informatika
Forma: prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor: 2612R060 – Komunikační a mikroprocesorová technika
Garant oboru:

 

Pro studenty zapsané do 1. ročníku platí od akademického roku 2014/15 nová nabídka předmětů Studijního plánu.

 

Charakteristika oboru:
Bakalářský prezenční (3 roky) studijní program Komunikační a mikroprocesorová technika je určen pro přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků s uplatněním v elektronickém průmyslu, ale i v dalších odvětvích se zaměřením na aplikaci mikroprocesorů a počítačů při řízení, kontrole, ovládání i diagnostice elektronických systémů a zařízení.

 

V rámci bakalářského oboru je možné věnovat se dvěma zaměřením (vlastní volbou povinně volitelných předmětů z nabídky studijního plánu od 2. ročníku studia):

  • Komunikační systémy – systémy přenosu dat, sdělovací technika, rádiové komunikační a navigační systémy, základy vysokofrekvenční techniky, elektromagnetická kompatibilita
  • Robotika a aplikace mikroprocesorové techniky – senzorová technika, aplikace mikroprocesorů, základy mechaniky a automatizace, robotika, vývoj řídicích aplikací

 

Předměty spojené s vybraným zaměřením jsou obsahem předmětů státní závěrečné zkoušky.

Obě zaměření mají společné základní předměty z oblastí: Elektrotechnika, Elektronické součástky, Číslicová technika, Základy programování, Elektrická měření, Digitální zpracování signálů.

Výuka je v obou zaměřeních doplněna o praktická laboratorní cvičení, exkurze nebo možnosti odborné praxe.

Zaměření absolventů je předpokladem pro uplatnění v oblasti komunikační, automatizační a zabezpečovací techniky v profesních oborech:

  • Vývoj a výroba elektronických přístrojů a zařízení počítačové a komunikační techniky
  • Výstupní a technická kontrola, zkušební a měrová střediska
  • Řešení systémů pro zabezpečení objektů, identifikačních a přístupových systémů.

 

Odborný profil absolventa:

Absolvent bakalářského studia má dobrý přehled v oblasti obecné elektrotechniky a elektroniky, teoretický základ v matematice a fyzice a dalších vědách. Jeho speciální znalosti se týkají hlavně přenosu a zpracování signálu a informací, a aplikace mikroprocesorů a počítačů při řízení různých procesů, elektronických systémů.