Historie a současnost

Bakalářský studijní program Informační technologie s oborem Informační technologie byl akreditován v roce 2001 jako univerzitní studijní program. Tento program je jednou z priorit Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice. Představuje diverzifikaci nabídky studijních programů pro potřeby praxe a je velmi perspektivní z hlediska zájmu uchazečů. Pro zabezpečení studijního programu Informační technologie vznikl od 1. ledna 2002 Ústav informatiky Univerzity Pardubice. Od 1. dubna 2002 byl na základě řádného výběrového řízení jmenován ředitel ústavu.

V roce 2003 byl akreditován druhý bakalářský studijní program Elektrotechnika a informatika s oborem Komunikační a mikroprocesorová technika. Tento projekt je v souladu s dlouhodobým záměrem Univerzity Pardubice rozšířit studium elektrotechnicky zaměřených oborů. Snaha o zavedení tohoto oboru byla současně reakcí na potřeby praxe. V souvislosti s touto akreditací se ústav přejmenoval z Ústavu informatiky na Ústav elektrotechniky a informatiky.

Pro potřeby realizace obou studijních programů bylo vybudováno technicko-hospodářské zázemí a pro výuku především 5 nových počítačových učeben s celkovým počtem 90 počítačů. Dále byla vybudována laboratoř elektrotechniky, která sice převážně slouží studijnímu programu Elektrotechnika a informatika, ale je využita i v programu Informační technologie. Ústav elektrotechniky a informatiky nabízí prezenční studium ve dvou tříletých bakalářských studijních programech.

Studijní program Informační technologie je především určen pro výuku odborníků schopných navrhnout, realizovat a provozovat informační systémy a jejich moduly na podporu poznávacích, správních a řídících činností podniků a organizací. Bakalářské studium je zaměřeno zejména na oblast informačních technologií z hlediska metod zpracování informací, programovacích jazyků, výstavby a správy databází a aplikací systémové analýzy. Absolventi získávají také základní znalosti v teoretických předmětech, jako jsou matematika, statistika a základy slaboproudé elektrotechniky. Dále jsou studentům poskytnuty základy ekonomie, managementu, marketingu a odborná jazyková příprava z jazyka německého a anglického.

Každoročně je navyšován počet nově přijatých studentů, přičemž v posledních letech realizace studijního programu převyšuje zájem uchazečů o tento program počet přijatých studentů. V tomto směru jde o jeden z nejvyšších zájmů na celé Univerzitě Pardubice. Tento obor lze tedy oprávněně považovat i do budoucna za velmi perspektivní studijní program. Většina absolventů programu pokračuje v magisterském studiu.

Druhý studijní program Elektrotechnika a informatika, historicky mladší, byl akreditován a vyučování bylo zahájeno v roce 2004. Nabízí rovněž tříleté bakalářské studium a to ve studijním oboru Komunikačním a mikroprocesorová technika. Je určen pro přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků s uplatněním v elektronickém průmyslu, ale i v dalších odvětvích se zaměřením na aplikaci mikroprocesorů a počítačů při řízení, kontrole, ovládání i diagnostice elektronických systémů a zařízení. Absolvent bakalářského studia v oboru Komunikační a mikroprocesorová technika má dobrý přehled v oblasti obecné elektrotechniky a elektroniky i teoretický základ v matematice, fyzice a dalších vědách. Jeho speciální znalosti se týkají hlavně přenosu a zpracování signálu a informací a aplikace mikroprocesorů a počítačů při řízení různých procesů i elektronických systémů.

Cílem bakalářského studia je připravit absolventy pro uplatnění především ve funkci techniků, případně jako nižší řídicí pracovníky jednak ve firmách a organizacích, které se zabývají provozem, údržbou, výrobou či správou komunikační, automatizační a zabezpečovací techniky, ale i v ostatním průmyslu, dopravě a spojích. Absolventi naleznou uplatnění i ve vývojových a projektových organizacích, při technické kontrole výroby nebo ve stanicích technické kontroly a v dalších zkušebních a testovacích institucích. Své znalosti mohou využít zejména v oblasti měření elektrických i neelektrických veličin, v regulaci a automatizaci procesů v technice komunikačních systémů a subsystémů. Zájem o absolventy v praxi je velmi značný. Počítáme proto s každoročním zvyšováním počtu přijímaných studentů tak, jak budou postupně vytvářeny podmínky pro jejich studium.

Na počátku roku 2007 byly Ústavu elektrotechniky a informatiky akreditovány navazující magisterské studijní programy Elektrotechnika a informatika se studijním oborem Komunikační a řídicí technologie a Informační technologie se studijním oborem Informační technologie. Výuka v těchto dvou oborech byla zahájena v akademickém roce 2007/08. Obory jsou určeny pro studenty, kteří úspěšně absolvovali bakalářské studium jak na Ústavu elektrotechniky a informatiky, tak na jiných fakultách či vysokých školách.

V závěru téhož roku schválila Akreditační komise MŠMT rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Informační technologie o další studijní obor Řízení procesů, který bude připravovat vysokoškolsky vzdělané odborníky pro uplatnění v nejrůznějších odvětvích průmyslu v oblasti měření a automatického řízení, při návrhu a nastavování regulačních obvodů, v měřicí a regulační technice s aplikací počítačů, při vytváření programového vybavení pro řídicí systémy, při přenosu a zpracování signálů, vyhodnocování experimentálních dat a pod. Zahájení výuky v tomto studijním oboru je plánováno od počátku akademického roku 2008/09.