14.8.2017
Druhé kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů na FEI

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice v souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů oznamuje prodloužení lhůty pro podání přihlášek pro akademický rok 2017/2018  v dodatečném přijímacím řízení do 1. ročníku prezenčních bakalářských studijních programů

B2612 Elektrotechnika a informatika,

B2646 Informační technologie,

Pro přijímací řízení zůstává v platnosti směrnice FEI č. 3/2016 Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Informační technologie a Elektrotechnika a informatika pro akademický rok 2017/2018 a dodatek č. 1 k této směrnici.

(viz: http://www.upce.cz/fei/deska/prijimaci-rizeni.html)

O přijetí se mohou ucházet i studenti středních škol, kteří konají maturitní zkoušku v září 2017.

Prodloužená lhůta pro podání přihlášek ke studiu a uhrazení poplatku:                 do 28. srpna 2017.

V prodloužené lhůtě budou přijímány pouze papírové přihlášky na standardním formuláři (tiskopis SEVT). Tiskopis lze získat zdarma na Studijním oddělení FEI nebo si vyžádat jeho zaslání. K přihlášce na tiskopisu SEVT je nutno přiložit kopii dokladu o zaplacení poplatku za přijímací řízení (kontrolní ústřižek poštovní poukázky typu A nebo kopie výpisu z účtu). Podrobnosti k podání papírové přihlášky jsou uvedeny ve směrnici č. 3/2016 na: http://www.upce.cz/fei/deska/prijimaci-rizeni.html.

Přihlášky lze podat

poštou na adresu: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Studentská 95, 532 10 Pardubice,

osobně na adresu: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Studijní odd., nám. Čs. legií  565, Pardubice.

Veškeré informace o termínech a průběhu přijímacího řízení podává studijní oddělení FEI osobně nebo na číslech telefonu 466 036 652 nebo 466 036 423.

 

 R. Kalhousová
Studijní oddělení