25.6.2017
Druhé kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů na FEI

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice v souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů oznamuje pro akademický rok 2017/2018 konání dodatečného přijímacího řízení do 1. ročníku prezenčních bakalářských studijních programů

B2612 Elektrotechnika a informatika,

                        studijní obor Komunikační a mikroprocesorová technika,

                        studijní obor Řízení procesů.

B2646 Informační technologie,

                        studijní obor Informační technologie.

Pro přijímací řízení zůstává v platnosti směrnice FEI č. 3/2016 Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Informační technologie a Elektrotechnika a informatika pro akademický rok 2017/2018. (viz: http://www.upce.cz/fei/deska/prijimaci-rizeni.html)

Počty přijímaných uchazečů dle oborů:

Informační technologie nejvíce                                                                    100 uchazečů

Řízení procesů nejvíce                                                                                   50 uchazečů

Komunikační a mikroprocesorová technika nejvíce                                   50 uchazečů

Bude-li celkový počet uchazečů větší než je maximální počet uchazečů přijímaných pro daný obor, bude postupováno v souladu s článkem 4 citované směrnice.  Upřednostněni budou v takovém případě uchazeči, kteří do termínu přijímacího řízení předloží maturitní vysvědčení.

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu a uhrazení poplatku:               do 10. srpna 2017.

Termín přijímacího řízení:                                                                  29. srpna 2017.

Na základě zaevidované přihlášky budou uchazeči elektronickou formou vyzváni, aby do termínu konání přijímacího řízení předložili na studijním oddělení originál nebo zaslali ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

 R. Kalhousová
Studijní oddělení