VZ2 - Pokročilé analytické a separační metody a jejich aplikace v diagnostice a technologii živých a neživých materiálù

 

Kód poskytovatele

MSM

Identifikační kód

VZ 0021627502

Název výzkumného záměru

Pokročilé analytické a separační metody a jejich aplikace v diagnostice a technologii živých a neživých materiálů

Řešitel

prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.

 

     Byly vypracovány dvourozměrné separační metody pro analýzy triacylglycerolů v rostlinných olejích a některých přírodních antioxidantů. Byl vyvinut model pro kvantitativní popis souvislosti mezi velikostí molekul a počtem sulfonových skupin v molekulách komerčních azobarviv. Byly vypracovány nové analytické postupy pro charakterizaci nově syntetizovaných antimykoticky aktivních konjugátů poly(ethylenglykolů) a to jak z hlediska preparátů jako takových (GPC), tak zejména z hlediska jejich osudu v organismech (modelové situace i analýza biologických preparátů). V oblasti prvkové analýzy byly vypracovány postupy pro stanovení síry v rostlinném materiálu pomocí EDXRF a pro stanovení sodíku, draslíku a hořčíku v krmných směsích a instantních polévkách.

     Byla zavedena a optimalizována metoda PCR, vhodná pro detekci fusariových plísní produkujících tichotheceny a byl proveden monitoring výskytu těchto plísní v potravinách a krmivech. Metoda PCR byla navržena i pro detekci M. hominis a Ureaplasma urealyticum izolovaných z krčku děloh. Metodou PCR byly detekovány také druhy Streptococcus canis a S. dysgalactiae ssp. equisimilis.

     V oblasti biochemického výzkumu byla vypracována metoda pro simultánní stanovení volných aminothiolů (homocysteinu, cysteinu, homocystinu, cystinu). Spolu s výsledky stanovení redukované i oxidované formy koenzymu Q10 byl potvrzen předpoklad využití poměru Ubichinol-10/LDL jako rizikového faktoru pro vznik a rozvoj aterosklerózy. Byl vyvinut bioafinitní mikroreaktor pro izolaci specifických peptidů a jeho účinnost byla ověřována pomocí MALDI-TOF/MS.

     V oblasti elektrochemie a elektroanalýzy byly získány nové poznatky o struktuře a morfologii povrchu povlaků bismutu na různých substrátech, nové poznatky o využití stříbrné pevné 17 amalgamové elektrody při monitorování ekologicky významných látek v biologických vzorcích a bylo navrženo zařízení pro jejich řízený rozklad. Tribotechnická diagnostika odpadních olejů byla rozšířena o metodu stanovení nitrosloučenin. Byla vyvinuta nová metoda stanovení stop těžkých platinových kovů (Os, Ir a P).

     Při studiu bio transformace glycerolu - výroba bionafty byly nalezeny optimální reakční podmínky, byly vypracovány nové analytické metody (stanovení volného glycerolu a alkalických kovů v bionaftě) a nalezeny nové postupy separace heterogenní reakční směsi po transesterifikaci rostlinných olejů. Podmínky separace byly vyzkoušeny i v praxi.

     V oblasti tlakových membránových procesů, problém tvorby biofilmu a možnosti omezení zanášení membrán, bylo prokázáno, že vhodným prostředkem pro zamezení zanášení membrán je zpětné promývání. S použitím komerčně dostupné membrány Neosepta-AFN byly získány údaje nutné k ověřování nově vyvinutého postupu stanovení transportních charakteristik z měření v kontinuálním dialyzéru za ustáleného stavu. Byla experimentálně sledována dialýza ternárních systémů a dialyzační postupy byly doplněny měřením sorpčních izoterm.

     Výsledky získané řešením zmíněných problematik jsou předmětem 39 sdělení v mezinárodních odborných časopisech a byly také prezentovány na řadě odborných mezinárodních konferencích (89). Řada výsledků byla také prezentována na tuzemských konferencích a v národních odborných periodikách.