prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

OSOBNÍ ÚDAJE

telefon: +420 46 603 7510
e-mail:
Miroslav.Ludwig@upce.cz

Narozen 7.4.1956 Litoměřice

 

Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. se narodil v roce 1956, je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, kterou ukončil v roce 1980. O pět let později obhájil disertační práci. V letech 1984-87 působil jako vědecký pracovník ve Společné laboratoři chemie pevných látek VŠCHT v Pardubicích a ČSAV. Od roku 1987 přešel ve funkci odborného asistenta zpět na katedru organické chemie, kde byl v roce 1993 jmenován docentem. Profesorem pro obor Organická chemie byl jmenován v roce 2001. V současné době působí na Ústavu organické chemie a technologie Fakulty chemicko-technologické.

     Prof. Ludwig je autorem padesáti šesti vědeckých publikací a autorem a spoluautorem více než sta vystoupení na zahraničních a domácích konferencích. Absolvoval stáže na univerzitách ve Švédsku, Německu a Japonsku. Zabývá se syntetickou a fyzikální organickou chemií. V současné době se ve své vědecké práci soustřeďuje na enantioselektivní syntézu. Byl a je členem mnoha vědeckých rad českých univerzit. V roce 1995 se stal předsedou Akademického senátu Univerzity Pardubice.

     V letech 1997 - 2000 a 2006 – 2010 byl prorektorem univerzity a statutárním zástupcem rektora, v letech 2000 - 2006 stál v čele univerzity jako rektor.

     Od 1. února 2010 zastává opět funkci rektora Univerzity Pardubice. 

 

PROFESNÍ PROFIL
Vzdělání
2001: prof., profesorské řízení v oboru Organická chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
1993: doc., habilitace v oboru Organická chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
1985: CSc., obor Organická chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích
1980: Ing., obor Organická chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích
Zaměstnání
1994 - dosud: Univerzita Pardubice, docent, profesor, prorektor, rektor
1987 - 1993: VŠCHT v Pardubicích, odborný asistent, docent
1984 - 1987: ČSAV Praha, vědecký pracovník
1981 - 1984: VŠCHT v Pardubicích, interní aspirant
Stáže a pobyty na zahraničních univerzitách
1988: University of Umea, Švédsko
1993: Philipps University, Marburg, Německo
1995, 1996: Kyushu University, Fukuoka, Japonsko
Vědecká činnost
obor činnosti: fyzikální organická chemie - syntéza opticky aktivních sloučenin
autor 56 vědeckých publikací (42 v impaktovaných časopisech) s více než 170 citačními ohlasy (bez autocitací)
autor nebo spoluautor 114 sdělení na zahraničních (Švédsko, Francie, Německo, Japonsko, Polsko, Korea, Indie, USA, Austrálie, Kanada, Čína, Itálie) a domácích konferencích
Akademické funkce
1996 - 1997: předseda akademického senátu Univerzity Pardubice
1997 - 2000: prorektor Univerzity Pardubice
2000 - 2006: rektor Univerzity Pardubice (2 funkční období)
2006 - 2010: prorektor Univerzity Pardubice
2010 - 2014: rektor Univerzity Pardubice
Členství ve vědeckých radách
V minulých letech byl členem vědecké rady Univerzity Karlovy, Vysokého učení technického v Brně, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Technické Univerzity v Liberci, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzity Hradec Králové, Univerzity Pardubice, Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.
 
PĚT VÝZNAMNÝCH PUBLIKACÍ
1. Ludwig M., Baron V., Kalfus K., Pytela O., Večeřa M.: Dissociation Constants of Substituted Benzoic Acids in Water and Organic Solvents, Collect. Czech. Chem. Commun. 51, 2135 (1986).
2. Ludwig M., Exner O., Wold S.: The Role of Benzene meta- and para-Derivatives in Evaluation of Substituent Effects: A Multivariate Data Analysis, Acta. Chem. Scand. 46, 549 (1992).
3. Dvořák D., Ludwig M.: [(N,N-Dimethylamino)carboxymethylene]pentacarbonylchromium(0): The First Fisher Carbene Complex with Free Carboxyl Group Attached Directly to the Carbene Atom, Organometallics 17, 3627 (1998).
4. Bureš F., Szotkowski T., Kulhánek J., Pytela O., Ludwig M., Holčapek M.: Novel Nitrogen Ligands Based on Imidazole Derivatives and Their Application in Asymmetric Catalysis, Tetrahedron Asymmetry 17, 900 (2006).
5. Kulhánek J., Bureš F., Ludwig M.: Convenient Methods for Preparing p‑Conjugated Linkers as Building Blocks for Modular Chemistry. Beilstein Journal of Organic Chemistry 5, 11 (2009).