doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D.

 
KONTAKTNÍ INFORMACE
Fakulta chemicko-technologická
Ústav organické chemie a technologie, Oddělení technologie
Studentská 573
532 10 Pardubice
 
telefon: +420 46 603 7739 (kancelář); +420 46 603 7742 (laboratoř)
Komplex Fakulty chemicko-technologické (HC), Stavařov, Budova F, 3. patro, Kancelář: F3 035, Laboratoře: F3 038 a F3 042.
 
 
PROFESNÍ PROFIL
 
Vzdělání:
Absolvent Univerzity Pardubice 2003 Magisterský studijní program 2802T Chemie a technická chemie. Studijní obor – Technologie organických specialit. Diplomová práce: Syntéza antidiabetika pioglitazonu – izolace a identifikace doprovodné nečistoty, vypracována ve spolupráci s VÚFB a.s. (dnes součást Zentiva a. s.). Školitel: Ing. Josef Urbanec, CSc.; konzultanti Ing. Jindřich Richter, MVDr. Ing. Ludmila Hejtmánková (oba VÚFB).
Od 1.1.2003 postgraduální studium na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Školitelka Doc. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc., Disertační práce: Preparation and evaluation of new potential antimicrobial drugs and prodrugs. Obhájena 05/2007.
V roce 2013 obhájena habilitační práce na téma Výzkum a vývoj nových antimikrobiálních a antifungálních sloučenin s ohledem na jejich technologickou realizaci. Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, obor Technologie organických látek. Jmenován docentem pro obor „Technologie organických látek“ rektorem Univerzity Pardubice k 1. 10. 2013.
 
Odborné stáže:
11.9.2006 – 12.10.2006 Pobyt v rámci rozvojového programu EU „Kontakt“, Univerzita v Lublani, Spolupracující osoba a garant pobytu: Prof. Dr. Slovenko Polanc.
27.9.2004 – 16.2.2005 Pobyt v rámci programu Sokrates-Erasmus, Univerzita v Lublani, školitel: Prof. Dr. Slovenko Polanc.
 
Absolvent odborných kurzů a seminářů:
Kurz Interpretace vibračních spekter, pořadatel – Spektroskopická společnost Jana Marka Marcii (2006).
3. ročník Školy HPLC/MS, pořadatel – Katedra analytické chemie Univerzity Pardubice a Spektroskopická společnost Jana Marka Marcii (2005).
Moderní problémy NMR spektroskopie, pořadatel - Katedra fyziky nízkých teplot, Oddělení radiofrekvenční spektroskopie, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (2007).
 
Odborné zaměření:
 • Návrh technologie biologicky aktivních organických sloučenin
 • Syntéze biologicky aktivních sloučenin pro potřeby urgentní medicíny a forenzní toxikologie
 • Syntéza originálních biologicky aktivních sloučenin a meziproduktů
 • Inovativní syntetické postupy
 • Příprava proléčiv současných léčiv
 • Kinetické studie vzniku vybraných produktů
 • Stabilitní studie připravených proléčiv, intermediátů, nečistot
 
Spoluřešitel projektu GAČR – Deriváty fosgenu pro nanotechnologie.
Hlavní řešitel projektu – TAČR Vývoj technologie nehalogenovaných veterinární prostaglandinů a jejich intermediátů.
 
 
 
PEDAGOGICKÝ PROFIL
 
Podílí se na výuce předmětů specializace výroby léčiv (předmět Výroba léčiv, Intermediáty chemických výrob a Laboratoří organické syntézy a charakterizace), podílí se na výuce povinně volitelného předmětu Farmakochemie (kombinovaná forma studia), základních laboratoří (OCH-I, OCH-II).
 
Řešitel grantů FRVŠ 152/2006/G6, FRVŠ 297/2005/G6 spoluřešitel projektu FRVŠ 851/2012 Biomedicinální laboratoř.
 
 
 
ZÍSKANÁ OCENĚNÍ
 
Cena Josefa Hlávky, ocenění udělila na základě návrhu děkana Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových v Praze dne 16. listopadu 2007.
 
 
 

VYBRANÉ PUBLIKACE

 1. Imramovský, A.; Jorda, R.; Pauk, K.; Řezníčková, E.; Dušek, J.; Hanusek, J.; Kryštof, V. Substituted 2-hydroxy-N-(arylalkyl)benzamides induce apoptosis in cancer cell lines. European Journal of Medicinal Chemistry 2013, 68, 253-259. [ISSN: 0223-5234, IF2012 = 3.499].

 2. Sedlák, M.; Pejchal, V.; Imramovský, A.; Hanusek, J. A Safe and Efficient Route For The Preparation of Nitro-, Dinitro-, and Trinitrofenyl Chloroformates. Synthetic Communications 2013, 43, 2365-2369. [ISSN: 0039-7911 print=1532-2432 online, IF2011 = 1.062].

 3. Pejchal, V.; Imramovský, A. Development of optimised synthesis of 4-amino-N-(4-carbamoylphenyl)benzamide for industrial application. Research on Chemical Intermediates 2013, 39, 2237-2244. [ISSN: 1568-5675 (electronic version), ISSN: 0922-6168 (print version), IF2011 = 0.697].

 4. Imramovský, A.; Pejchal, V.; Štěpánková, Š.; Vorčáková, K.; Jampílek, J.; Vančo, J.; Šimůnek, P.; Královec, K.; Brůčková, L.; Mandíková, J.; Trejtnar, F. Synthesis and in vitro evaluation of new derivatives of 2-substituted-6-fluorobenzo[d]thiazoles as cholinesterase inhibitors. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2013, 21(7), 1735-1748. [ISSN 0968-0896, IF2011 = 2.921].

 5. Imramovský, A.; Grusová, L.; Beneš, L.; Pejchal, V.; Sedlák, M. Synthesis and characterization of pH-sensitive conjugate of isoniazid – methoxypoly(ethylene glycol)-b-poly(L-lysine). Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2012, 22(18), 5952-5955. [ISSN 0960-894X, IF2011 = 2.554].

 6. Bílková, E.; Imramovský, A.; Sedlák, M. Recent Advances in the Design and Synthesis of Prednisolone and Methylprednisolone Conjugates. Current Pharmaceutical Design 2011, 17, 3577-3595. [ISSN: 1381-6128, IF2010 = 4.774].

 7. Imramovský, A.; Monreal, J. F.; Pauk, K.; Krátký, M.; Vinšová, J. Synthetic Route for the Preparation of 2-Hydroxy-N-[1-(2-hydroxyphenylamino)- 1-oxoalkan-2-yl]benzamides. J. Comb. Chem. 2010, 12(4), 414-416. [ISSN 1520-4766, IF2009 = 3.450].