INFORMACE PRO STUDENTY

 

STUDIJNÍ OBORY                                                                                                       

  

Ústav organické chemie a technologie zajišťuje přípravu absolventů v těchto studijních oborech:

 

Chemie a technická chemie, tříletý bakalářský studijní obor ve studijním programu B2802 Chemie a technická chemie - mj. realizace bakalářských prací zaměřených na témata organické chemie. Absolventům je přiznán titul bakalář (Bc.).

Farmakochemie a medicinální materiály, tříletý bakalářský studijní obor ve studijním programu B2830 Farmakochemie a medicinální materiály - mj. realizace bakalářských prací zaměřených na témata farmaceutických substancí a speciálních materiálů určených pro medicinální aplikace. Absolventům je přiznán titul bakalář (Bc.).

Organická chemie, dvouletý navazující magisterský studijní obor ve studijním programu N1407 Chemie - příprava absolventů oboru organická chemie, realizace diplomových prací zaměřených na témata organické chemie. Absolventům je přiznán titul inženýr (Ing.).

Technologie organických specialit, dvouletý navazující magisterský studijní obor ve studijním programu N2808 Chemie a technologie materiálů - příprava absolventů v oboru organické technologie a výroby organických specialit, realizace diplomových prací zaměřených na témata organické chemie a technologie. Absolventům je přiznán titul inženýr (Ing.).

Organická chemie, čtyřletý doktorský studijní obor ve studijním programu P1402 Organická chemie - příprava absolventů oboru organická chemie, realizace doktorských prací zaměřených na témata organické chemie. Absolventům je přiznán titul doktor (Ph.D.). Studium rovněž v anglickém jazyce.

Organická technologie, čtyřletý doktorský studijní obor ve studijním programu P2801 Chemie a chemické technologie - příprava absolventů oboru organická technologie, realizace doktorských prací zaměřených na témata organické technologie. Absolventům je přiznán titul doktor (Ph.D.). Studium rovněž v anglickém jazyce.

 

Informace o studijních programech rovněž zde: http://www.upce.cz/studium/obory.html?fakulta=C

 

 

PROFIL ABSOLVENTA                                                                                                

 

Odborný profil absolventa oboru "Organická chemie"

  

Absolventi tohoto studijního oboru jsou určeni především pro výzkumná pracoviště a pro vývoj a řízení výroby chemických specialit. Tito absolventi na základě znalosti: systematické organické a fyzikální organické chemie, reakční kinetiky a mechanismů, stereochemie organických reakcí, základů biochemie a toxikologie, metod moderní organické syntézy a retrosyntetické analýzy, znalosti využití PC při zpracování experimentálních dat, chemometrických metod, spektrálních metod, vztahů mezi strukturou, reaktivitou a biologickou účinností organických sloučenin a moderní informatiky v organické chemii jsou schopni: aktivně v odborné literatuře vyhledávat podněty pro další rozvoj výroby specialit, provádět výzkum v této oblasti, fyzikálně chemickými metodami sledovat průběh zkoumaných reakcí, moderními metodami strukturální analýzy určovat strukturu jejich meziproduktů a produktů, optimalizovat reakce z hlediska průběhu a výtěžků a poloprovozních podmínkách řídit a kontrolovat výrobu specialit se znalostí a respektováním zásad ekologie.

 

 

STUDIJNÍ PLÁNY, PŘEDMĚTY                                                                                                      
(Předměty zajišťované ústavem)
 
 
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
 
studijní program
FARMAKOCHEMIE A MEDICINÁLNÍ MATERIÁLY
   C008 Organická chemie I (1. ročník, LS)
   C318 Bioorganická chemie (2. ročník, ZS)
   C511 Základy organické syntézy (2. ročník, ZS)
   C319 Laboratoř z organické chemie II (2. ročník, LS)
   CD02 Organic Chemistry (2. ročník, LS)
   C840 Farmakochemie (3. ročník, ZS)
   C316 Chemická a farmaceutická informatika (3. ročník, ZS)
 
studijní program
CHEMIE A TECHNICKÁ CHEMIE
   C008 Organická chemie I (1. ročník, LS)
   C017 Organická technologie (2. ročník, ZS) - učební texty najdete v položce Spektrum
   C504 Chemická literatura (2. ročník, ZS) - vzorová rešerše
   CD02 Organic Chemistry (2. ročník, LS)
   C511 Základy organické syntézy (3. ročník, ZS)
   C840 Farmakochemie (3. ročník, ZS)
  
studijní program
CHEMICKÉ A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ
studijní obor OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
studijní obor EKONOMIKA A MANAGEMENT CHEMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROB 
   C712 Základy organické chemie (2. ročník, ZS)
   C621 Laboratoř organické chemie (2. ročník, ZS)
   C017 Organická technologie (3. ročník, ZS) - učební texty najdete v položce Spektrum
 
studijní program
ANORGANICKÉ A POLYMERNÍ MATERIÁLY
studijní obor ANORGANICKÉ MATERIÁLY
studijní obor POLYMERNÍ MATERIÁLY A KOMPOZITY
   C504 Chemická literatura (2. ročník, ZS)
   C712 Základy organické chemie (2. ročník, ZS) 
   C621 Laboratoř z organické chemie (2. ročník, ZS)
 
studijní program
POVRCHOVÁ OCHRANA STAVEBNÍCH A KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ
   C712 Základy organické chemie (2. ročník, ZS) 
   C621 Laboratoř z organické chemie (2. ročník, ZS)
 
studijní program
CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN
   C609 Organická chemie (1. ročník, LS)
   C621 Laboratoř z organické chemie (2. ročník, ZS)
   C620 Organická chemie II (2. ročník, ZS)
 
studijní program
POLYGRAFIE
   C712 Základy organické chemie (2. ročník, ZS)
  
studijní program
SPECIÁLNÍ CHEMICKO-BIOLOGICKÉ OBORY
studijní obor KLINICKÁ BIOLOGIE A CHEMIE
   C609 Organická chemie (1. ročník, LS)
   C620 Organická chemie II (2. ročník, ZS)
 
studijní program
SPECIÁLNÍ CHEMICKO-BIOLOGICKÉ OBORY
studijní obor ZDRAVOTNÍ LABORANT
   C008 Organická chemie I (1. ročník, LS)
 
 
 
MAGISTERSKÉ STUDIUM (DVOULETÉ V ŘÁDNÉ EV. KOMBINOVANÉ FORMĚ)
 

studijní obor ORGANICKÁ CHEMIE ve studijním programu CHEMIE

1. ročník
Povinné předměty:
   C048 Experimentální metody strukturálního výzkumu (KOAnCh, prof. Ing. Zdeněk Černošek, CSc.) (ZS)
   učební texty Spektra_butanolů
   C060 Fyzikální organická chemie (ÚOChT, doc. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D.) (ZS)
   C909 Laboratoř organické syntézy (ÚOChT, doc. Ing. Pavel Drabina, Ph.D.) (ZS) - skriptum
   C917 Laboratoř z fyzikálních metod v organické chemii (ÚOChT, Ing. Patrik Pařík, Ph.D.) (ZS)
   C059 Organická syntéza (ÚOChT, prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.) (ZS)
   C920 Chemie heterocyklických sloučenin (ÚOChT, prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.) (LS)
   C550 Mechanismy organických reakcí (ÚOChT, doc. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D., prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc.) (LS)
   C878 NMR spektroskopie organických látek (ÚOChT, doc. Ing. Petr Šimůnek, Ph.D.) (LS)
   C061 Pokročilé metody organické syntézy a charakterizace (ÚOChT, doc. Ing. Petr Šimůnek, Ph.D.) (LS)
   C918 Výzkumná laboratoř (ÚOChT) (LS)  
Povinně volitelné předměty 1:
   C872 Anorganická chemie (KOAnCh, doc. Ing. Roman Jambor, Ph.D.) (ZS)
   C858 Fyzikální chemie pro pokročilé (KFCh, prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.) (ZS)
   C190 Výroba léčiv (ÚOChT, doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D.) (ZS)
   CPACT Angličtina pro chemii - B1
   CPACU Angličtina pro chemii - B1+
   CPACV Angličtina pro chemii - B2
Povinně volitelné předměty 2:
   C874 Biochemie (KBBV, prof. Ing. Alexandr Čegan, CSc.) (LS)
   C101 Separační analytické metody (KAlCh, doc. Ing. Lenka Česlová, Ph.D.) (LS)
2. ročník
Povinné předměty:
   C116 Organokovy v organické syntéze (ÚOChT, Ing. Filip Bureš, Ph.D.) (ZS)
   C164 Seminář experimentálních metod organokovové chemie (KOAnCh, doc. Ing. Libor Dostál, Ph.D.) (ZS)
                     C107 Statistické zpracování experimentálních dat (ÚOChT, Ing. Patrik Pařík, Ph.D.) (ZS)
   C115 Stereochemie (ÚOChT, doc. Ing. Pavel Drabina, Ph.D.) (ZS)
   C662 Vědecká komunikace (ÚOChT, prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.) (ZS)
   C910 Výzkumná laboratoř II (ÚOChT) (ZS)
   C118 Seminář diplomové práce (ÚOChT) (LS)
   C117 Diplomová práce (ÚOChT) (LS) 
 
Předměty státní závěrečné zkoušky - povinné:
   Organická syntéza
   Mechanismy organických reakcí
   Identifikace organických látek
   Fyzikální organická chemie
 
 

studijní obor TECHNOLOGIE ORGANICKÝCH SPECIALIT

   ve studijním programu CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ

1. ročník
Povinné předměty:
   C103 Ekonomika a management chemických výrob (KEMCh, doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D.) (ZS)
   C039 Laboratoř organické syntézy a charakterizace (ÚOChT, doc. Ing. Pavel Drabina, Ph.D.) (ZS) - skriptum
   C068 Metody charakterizace materiálů (KOAnCh, prof. Ing. Petr Mošner, Dr., prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.) (ZS)
   C059 Organická syntéza (ÚOChT, prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.) (ZS)
   C502 Organická technologie (ÚOChT, prof. Ing. Radim Hrdina, CSc., Ing. Vladimír Pejchal, Dr.) (ZS)
   C091 Laboratoř oboru I (ÚOChT) (LS)
   C878 NMR spektroskopie organických látek (ÚOChT, doc. Ing. Petr Šimůnek, Ph.D.) (LS)
   C892 Průmyslová katalýza (KFCh, prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D., prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.) (LS)
    C037 Vybrané kapitoly z chemického inženýrství (ÚEnviChI, doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.) (LS)
Povinně volitelné předměty 1:
   C060 Fyzikální organická chemie (ÚOChT, doc. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D.) (ZS)
   C069 Chemie a technologie polymerů a kompozitů (ÚChTML, prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc., Ing. Miroslav Večeřa, CSc.) (ZS)
Povinně volitelné předměty 2:
   C860 Bezpečnostní inženýrství I (ÚEnM, doc. Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D., doc. Ing. Břetislav Janovský, Dr.) (LS)
   C925 Fotochemie (ÚOChT, Ing. Oldřich Machalický, Dr.) (LS)
   C564 Intermediáty chemických výrob (ÚOChT, doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D.) (LS)
   C891 Management kvality, environmentu a bezpečnosti (KEMCh, doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D.) (LS)
   C891 Organická barviva I (ÚOChT, prof. Ing. Radim Hrdina, CSc.) (LS)  - učební texty najdete v položce Spektrum
   CPACT Angličtina pro chemii - B1
   CPACU Angličtina pro chemii - B1+
   CPACV Angličtina pro chemii - B2
2. ročník
Povinné předměty:
   C185 Laboratoř oboru II (ÚOChT) (ZS)
   C188 Zařízení a procesy v organické technologii (ÚEnviChI, Ing. Libor Dušek, Ph.D., prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.) (ZS)
   C187 Seminář diplomové práce (ÚOChT) (LS)
   C186 Diplomová práce (ÚOChT) (LS)
Povinně volitelné předměty 3:
   C189 Organická barviva II (ÚOChT, prof. Ing. Radim Hrdina, CSc.) (ZS) - učební texty najdete v položce Spektrum
   C190 Výroba léčiv (ÚOChT, doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D.) (ZS)
  
Předměty státní závěrečné zkoušky - povinné:
   Organická technologie
   Průmyslová katalýza
   Zařízení a procesy v organické technologii
Předměty státní závěrečné zkoušky - povinně volitelné:
   Barviva
   Výroba léčiv
 
 
 
 
 
DOKTORSKÉ STUDIUM (ČTYŘLETÉ V ŘÁDNÉ EV. KOMBINOVANÉ FORMĚ)
 
studijní obor ORGANICKÁ CHEMIE ve studijním programu ORGANICKÁ CHEMIE
studijní obor ORGANICKÁ TECHNOLOGIE ve studijním programu CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE
 
Studium je koncipováno individuálně, obsahem studia je zejména realizace doktorské práce zaměřené na zadané téma z oboru organické chemie ev. technologie, složení dvou zkoušek z odborných předmětů, složení zkoušky z cizího (anglického) jazyka formou odborné konference a sepsání rešerše. Studium je ukončeno složením doktorské státní zkoušky a obhájením doktorské práce.