doc. Ing. Břetislav Janovský, Dr.

 
 
Akademický pracovník
  Telefon:         +420 46 603 8058
  E-mail:           bretislav.janovsky@upce.cz
  Kancelář:      TP3, kancelář č. 02 004
 

 

Vědecké zaměření

 

Procesy při fyzikálním projevu BLEVE v 1-D geometrii:

Pojem BLEVE je zkratkou z anglického Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion, což v překladu znamená výbuch expandujících par vroucí kapaliny. Fyzikální projev BLEVE je definován jako náhlé roztržení nádoby obsahující kapalinu, jejíž teplota je v okamžiku roztržení vyšší než je její bod varu, na dva nebo více kusů. V rámci výzkumu jsou zkoumány procesy uvnitř nádoby v době dekomprese a procesy zodpovědné za roztržení nádoby. Dále je sledován proces generování a šíření tlakových vln jednorozměrných vlnovodech.
 

Výbuchy plynných systémů:

Při výzkumu spolupracuje s Vědecko-výzkumným uhelným ústavem, a.s. v Ostravě-Radvanicích, který disponuje množstvím experimentálních prostor a vybavení. Na základě experimentů prováděných jak v malém měřítku (200 mm rázová trubice), tak ve velkém měřítku (pokusná štola s průřezem cca 10 m2) jsou sledovány vliv různých geometrických prvků na oslabení tlakové vlny a také vliv překážek na deflagrační proces v jednorozměrných vlnovodech. V současné době probíhá výzkum účinnost vodních bariér v dole. Dále jsou to podmínky ovlivňující vygenerované přetlaky při ventilovaných výbuších plynů. Simulace těchto procesů jsou prováděny s použitím anglického CFD programu AutoReaGas.

Analýza následků

Výpočty zdrojového členu – výtoky látek kapalných plynných a dvoufázových systémů spolu s odpary uniklých kapalin v různém fyzikálním stavu. Dále pak výpočty fyzikálních projevů typů: rozptyly látek v ovzduší, požáry – fireball, jet fire a pool fire a výbuchy různých druhů počínaje výbuchy plynů jak v ohraničených oblastech, tak v oblastech neohraničených, přes fyzikální výbuchy a konče výbuchy energetických materiálů. Tyto fyzikální projevy pak produkují následky působením tlakové vlny, tepelné radiace nebo toxicity uniklého materiálu.
Je spoluautorem programů „Následky“, „Výbuchový trojúhelník“ a „Vodní zátky“, které byly vytvořeny na objednávku Českého báňského úřadu, jako pomocné nástroje pro velitele zásahu při řešení havárií spojených s těžbou zemního plynu nebo ropy.

 

Přehled tvůrčí a publikační činnosti

 

Publikace v mezinárodních vědeckých časopisech

 • Ferjencik, M. and Janovsky, B.: An explosion initiated by a drop of water inside a bitumen storage tank. Hydrocarbon Processing,Vol. 89, No. 11, pp 35 -40, Nov 2010
 • Janovsky, B., Zigmund J.: Vybuchovy trojuhelnik” – Software tool for explosibility evaluation of coal mine atmosphere. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 20, No. 4-6, pp 517-523, 2007

Publikace v tuzemských vědeckých časopisech

 • Kišová, P., Svachouček, P., Ventura, K., Janovský, B., Velehradský, L.: Metodiky stanovení povýstřelových zplodin. Chem. Listy 105, 674-677 (2011)
 • Makovička, D., Makovička, D., Janovský, B., Adamík, V.: Ohrožení konstrukce budovy při výbuchu nálože ve vnitřním prostoru (Exposure of Building Structure to Charge Explosion in Interior), Stavební obzor 2009, č.9, roč.18 (2009), 257-265, ISSN 1210-4027
 • Šustek, J., Janovský, B., Vejs, L.: Porovnání vhodných metod predikce maximálních přetlaků a výpočtů ventilačních ploch různými metodami při výbuchu plynů. Spektrum, 2007, 7, číslo 2/2007, ISSN:str. 1211-6920

Příspěvky na mezinárodních konferencích

 • Janovský, B., Pošta, V.: Solution of Accidental Situations and DPL – system for monitoring and evaluation of coal mine atmosphere explosibility. 4th International Mines Rescue Conference, Hradec nad Moravicí, 20. – 26.9. 2009
 • Janovsky, B., Jarosz, J.: Overpressure Calculation of Gas Explosion in Tunnels, NTREM 2008, (9. -11. April 2008), 2008, Pardubice, pp. 171-181, ISBN: 978-80-7395-066-8
 • Sustek, J.,Janovsky, B. and Vejs, L.: Could be the simple methods of overpressure calculation during vented gas explosion universally used for various conditions?, NTREM 2008, (9. -11. April 2008), 2008, Pardubice, pp. 351-364, ISBN: 978-80-7395-066-8
 • Vejs L., Janovský B.; Measuring of Flame Temperatures Generated by Gas-Air Mixture Explosions. New Trends in Research of Energetic Materials, Pardubice 25. – 27. 4. 2007
 • Vejs L., Rozsíval P., Janovský B.; Measurement of Shock Waves Parameters. Process Kontrol 2007, Štrbské pleso 11. – 14. 6. 2007
 • Sustek, J., Janovsky, B. and Vejs, L.: Comparison of simple semi-empirical methods of overpressure calculation during vented gas explosion. COM-MAT-TECH 2007,(18. – 19. říjen 2007) Trnava; Slovensko (2007) str. 349-357

Monografie nebo jejich části

 • Makovička, D., Janovský, B. (Eds.): Příručka protivýbuchové ochrany staveb. Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze, 2008, ISBN 978-80-01-04090-4
 • Janovský, B.: Výbuchy a odhad parametrů vygenerovaných tlakových vln, in Makovička, D., Janovský, B. (Eds.): Příručka protivýbuchové ochrany staveb. Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze, 2008, ISBN 978-80-01-04090-4, pp. 11-52

Příspěvky na domácích konferencích

 • Janovský, B., Švihovský, J.: BLEVE - výbuch expandujících par vroucí kapaliny. Sborník přednášek semináře „Tlak 2011“, 2011, str. 119 – 123, ISBN 978-80-87140-19-2
 • Jiří Šustek, Břetislav Janovský, Tadeáš Podstawka: Výpočty ventilačních ploch pro výbuchy plynu v nekompletně zaplněném objemu – porovnání nalezených metod. Požární Ochrana 2009, Ostrava, 9-10. 9. 2009
 • Šustek J., Janovský B., Vejs L.; Porovnání vhodných metod predikce maximálních přetlaků a výpočtů ventilačních ploch různými metodami při výbuchu plynů. Požární ochrana 2007, Ostrava 12. - 13. 9. 2007

Granty

 • GA350729 - „Dynamika šíření deflagrace plynných výbušných systémů v potrubních trasách, tunelech a důlních dílech a ochrana před jejími destrukčními účinky“; grant GA ČR, období 2005-2007, nositel VVUÚ Ostrava-Radvanice, s celkovým objemem 4671 tis. Kč, spoluřešitelská část 817 tis. Kč (293 tis. Kč v roce 2007)
 • RČ: CZ.04.3.07/3.2.01.3/3323 – „Celoživotní vzdělávání v oblasti protivýbuchové ochrany staveb“; projekt v rámci Jednotného programového dokumentu pro cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha, období 2006-2008.

 

Vyučované předměty

 • Bezpečnostní inženýrství
 • Teorie působení výbuchu
 • Teorie výbuchu

 

Další údaje

 
Rok narození: 1967
Místo narození: Vsetín
Vzdělání:
Ing.
VŠCHT Pardubice /Technologie organických výrob - výbušiny/
1990
Dr.
Univerzita Pardubice /Organická technologie – výbušiny/
1998
 
Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia:
Od roku do roku
Název zaměstnavatele
Odborné zaměření pracovní činnosti
1990 do r. 1991
VŠCHT Pardubice
studijní pobyt
1992 do r. 1992
McGill University Montreal
research assistant
1993 do r. 1995
TLP s.r.o., Praha
odborný asistent
1998 do r. 2004
Univerzita Pardubice
odborný asistent
2004 - 2008
Univerzita Pardubice
docent
2009 - dosud
Univerzita Pardubice
docent – částečný úvazek
2009 - dosud
OZM Research, s.r.o.
vedoucí výzkumu a vývoje
 
Studijní pobyty:
TNO, Prins Maurits Laboratories, Holandsko -  3 měsíce 2001
 
Habilitační řízení:          
Bezpečnost průmyslu, větrání a požární ochrana - 2004