Bezpečnostní inženýrství (prevence ztrát v procesním průmyslu)

 
vedoucí skupiny:            doc. Ing. Břetislav Janovský, Dr.
  
členové skupiny:            Ing. Miloš Ferjenčík, PhD.
 
 

Zaměření skupiny:
 
Systematické metody vyšetřování havárií
 
Tento výzkum je zaměřen na aplikaci systematických metod vyšetřování havárií v České republice. Výzkum probíhá ve spolupráci se společností Explosia, a.s. Pardubice. Na soubor havárií, ke kterým došlo při výrobě nitrocelulózy a jednosložkových bezdýmných prachů, jsou aplikovány různé systematické metody vyšetřování havárií. Doposud byly použity metody: Analýza stromem poruch (Fault Tree Analysis) a Human Performance Enhancement System Analysis. V rámci tohoto výzkumu bylo také provedeno porovnání údajů z databáze havárií společnosti Explosia, a.s. se „světovou“ databází havárií. Cílem výzkumu je rovněž popularizace v koncepci nezávislého vyšetřování neobvyklých událostí a přispět potřebám výuky shromažďováním množiny vhodných domácích havárií a přípravou jejich prezentací.
Ve skupině bezpečnostního inženýrství byla vyvinuta excelovská aplikace MORT WorkSheet, která je určena k usnadnění analýzy kořenových příčin havárií metodou MORT.
 
Rozšiřování možností metod kvantifikace rizika
 
Tento výzkum se zaměřuje na aplikace analýzy rizika v oblastech, pro které nemá současná metodika standardizované postupy. Jde přednostně o používání analýzy rizika v průmyslových objektech, kde se vyskytují větší množství zdrojů rizika, je možný velký počet různých scénářů vývoje zahrnujících rozmanité eskalace a mitigace, a z ekonomických důvodů se požaduje rychlá kvantifikace rizika.
Aktuální řešené problémy:
  1. rozšíření a zobecnění obvyklé terminologie a modelů tak, aby pokrývaly nové oblasti,
  2. kombinování různých typů fyzikálních projevů, které se rozvíjejí paralelně, ale ve velmi odlišném časovém měřítku,
  3. používání náhodných simulací pro práci s množinou scénářů. 
Procesy při BLEVE projevu v 1-D geometrii
 
Pojem BLEVE je zkratkou z anglického Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion, což v překladu znamená výbuch expandujících par vroucí kapaliny. Fyzikální projev BLEVE je definován jako náhlé roztržení nádoby obsahující kapalinu, jejíž teplota je v okamžiku roztržení vyšší než je její bod varu, na dva nebo více kusů. V rámci výzkumu jsou zkoumány procesy uvnitř nádoby v době dekomprese a procesy zodpovědné za roztržení nádoby. Dále je sledován proces generování a šíření tlakových vln jednorozměrných vlnovodech.
Výbuchy plynných systémů
Výzkum je prováděn ve spolupráci s Vědecko-výzkumným uhelným ústavem, a.s. v Ostravě-Radvanicích, který disponuje množstvím experimentálních prostor a vybavení. Jsou prováděny pokusy jak v malém měřítku (200 mm rázová trubice), tak ve velkém měřítku (pokusná štola s průřezem cca 10 m2). Je sledován vliv různých geometrických prvků na oslabení tlakové vlny a také vliv překážek na deflagrační proces v jednorozměrných vlnovodech. V současné době se zkoumá účinnost vodních bariér v dole. Dále jsou to podmínky ovlivňující vygenerované přetlaky při ventilovaných výbuších plynů. Simulace těchto procesů jsou prováděny s použitím anglického CFD programu AutoReaGas.