Navazující magisterské studium

Studijní obor „Teorie a technologie výbušin“ je oborem multidisciplinárním. Má zaměření „Technologie výbušin“ a „Bezpečnostní inženýrství“. Pozůstává z následujících oblastí:
  • chemicko-technologické, zahrnující chemii a technologii individuálních výbušných substancí (obecně energetických materiálů) a speciální analytickou chemii výbušin – jde převážně o speciální chemii a technologii sloučenin dusíku,
  • výbušinářsko-technologické, zahrnující technologii vojenských a průmyslových trhavin, technologii hnacích hmot, třaskavin a iniciátorů, technologii pyrotechnických výrobků ale také technologii zpracování nebo likvidace delaborovaných vojenských trhavin; tato oblast nese charakteristické rysy technologie kompozitních materiálů,
  • fyziky výbuchu, pozůstávající z teorie výbuchu, teorie působení výbuchu, technologie a bezpečnosti trhacích prací a základy konstrukce munice a zbraní,
  • bezpečnostního inženýrství, zabývajícího se řešením analýzy rizika a bezpečnosti chemických technologií (techniky hodnocení rizika, základní koncepty analýzy rizika a následků průmyslových havárií).
Pro zvládnutí magisterského studia v studijním oboru „Teorie a technologie výbušin“ jsou potřebné dobré znalosti z chemie, zejména organické, fyziky, matematiky, fyzikální chemie, chemické informatiky a anglického jazyka, vítané jsou i znalosti z chemického inženýrství , makromolekulární chemie, zpracování polymerů, technologie kompozitních materiálů a ruského jazyka. Podmínkou přijetí do magisterského studia na ÚEnM je úspěšné absolvování prvých tří ročníků studia (složení bakalářské státní zkoušky) na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, VŠCHT Praha, Chemické fakultě VUT Brno a nebo FCHPT STU Bratislava.