Témata ak. rok 2016/2017

Témata diplomových prací pro akademický rok 2016/2017

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Tomáš Brunclík, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Monitoring kvality povrchových vod pomocí družicového průzkumu země

Téma bude dále rozvíjet předchozí práce na podobné téma se zaměřením na využití nových družicových senzorů. Konkrétní název bude ještě upřesněn.

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Libor Dušek, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Elektrochemická oxidace problematických léčiv v domovních odpadních vodách

Téma zahrnuje jak rešeršní, tak i experimentální část a je zaměřené především na elektrochemické odbourávání vybraných biologicky rezistentních léčiv v koncentracích vyskytujících se v domovních odpadních vodách. Součástí práce je osvojení vhodné analytické metody stanovení vybraného léčiva.

 

Elektroforéza jako ekologický elektrochemický způsob aplikace nátěrových hmot

Téma zahrnuje jak rešeršní, tak i experimentální část a je pojaté jako případová studie posuzování vlivu elektroforézy ve srovnání s klasickými způsoby aplikace nátěrových hmot při výrobě komponent automobilů.

Bc. Zdeněk Musílek

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing Jaromíra Chýlková, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Vývoj metody stanovení vybraného regulátoru růstu rostlin

Ke stanovení bude využit voltametrický a elektromigrační postup.

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Hana Jiránková, Dr.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Odstraňování vybraných kontaminantů z vody pomocí hybridního membránového procesu

Rešerše zaměřená na odstraňování těžkých kovů z odpadní vody.
Experimenty na mikrofiltračním zařízení.

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Jaroslava Kořínková, Dr.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Studium fotokatalytické účinnosti heterogenních katalyzátorů na bázi TiO2.

Práce bude zaměřena na porovnání účinnosti vybraných katalyzátorů na bázi TiO2 pomocí fotokatalýzy ve fotochemickém reaktoru.

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Možnosti odstranění kontrastních látek na bázi gadolinia z nemocničních odpadních vod

Bude hodnocena akumulace forem gadolinia (Gd3+, kontrastní látky pro magnetickou resonanci) ve vybraných biosorbentech, případně možnosti odlišení forem gadolinia (iontová, komplexní kontrastní látky) v modelových vzorcích a ve vzorcích odpadních nemocničních vod.

 

 

 

Akademický pracovník:

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Odstraňování reziduí léčiv z vodných roztoků pomocí nanofiltrace

   Práce bude zaměřena na studium účinnosti odstranění reziduí léčiv pomocí nanofiltrace při zpracování odpadních vod především z hlediska vlivu provozních podmínek separace.

Bc. Kašparová Markéta

 

 

Akademický pracovník:

doc. Dr. Ing. Ladislav Novotný, DrSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Využití vybraných elektrochemických měření v roztocích obsahujících zvolené (iontové nebo neiontové) složky

Uvedené téma je součástí systematického výzkumu využití elektrochemických měření pro detekci, chemickou analýzu nebo analýzu vlastností a chování látek a systémů významných zejm. z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví a různorodých průmyslových aplikací i dalších aktivit.

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Jiří Palarčík, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Mikroorganismy a zeta potenciál

Diplomová práce se bude zabývat vztahem mezi zeta potenciálem a mikroorganismy a to na dvou úrovních.
1. Zeta potenciál mikroorganismů a jejich
    stabilita v prostředí.
2. Zeta potenciál pevného nosiče a schopnost
    mikroorganismů na něm tvořit biofilm. 

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Strategie testování ekotoxicity environmentálně relevantních materiálů

Návrh postupu hodnocení ekotoxicity vybraného nanomateriálu s využitím vícestupňové strategie zahrnující vyhodnocení výsledků fyzikálně chemické charakterizace a výstupů z vhodně zvolené baterie testů ekotoxicity

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Voltametrické stanovení vybrané biologicky aktivní látky s využitím pevných pracovních elektrod

Předmětem diplomové práce bude vývoj voltametrické metody stanovení biologicky aktivní látky vybrané na základě provedené literární rešerše. Experimentální práce bude zaměřena na studium voltametrického chování látky na různých pracovních elektrodách s cílem zvolit vhodnou elektrodu pro daný účel a navrhnout metodu stanovení.

Barbora Kränková

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Markéta Tomášková, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Možnosti využití různých elektrod při voltametrickém stanovení antioxidantu BHT v průmyslových mazivech

Cílem práce bude testování několika typů elektrod pro voltametrické stanovení syntetického antioxidantu BHT v nových, popř. opotřebovaných mazivech.

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Problematika degradace obtížně biologicky odbouratelných sloučenin zachycených na sorbentech

V teoretické části práce literární rešerše zaměřená na problematiku průmyslově používaných sorbentů a způsoby jejich regenerace. V praktické části využití vybraných sorbentů pro záchyt organických kontaminantů a problematika následného rozkladu sorbovaných sloučenin.

Bc. Lada Nováková