Témata ak. rok 2015/2016

Témata diplomových prací pro akademický rok 2015/2016

 

Akademický pracovník:

Ing. Tomáš Brunclík, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Monitoring kvality povrchových vod pomocí družicového průzkumu země

Téma bude dále rozvíjet předchozí práce na podobné téma se zaměřením na využití nových družicových senzorů. Konkrétní název bude ještě upřesněn.

Bc. Markéta Horáková

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Petr Doleček, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Odstraňování kontaminantů z vody sorpcí na organických odpadech

Výběr vhodných sorbentů a kontaminantů. Studium adsorpční kapacity, vliv úpravy sorbentů.

Bc. Josef Hrubý

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Libor Dušek, Ph. D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Monitorování účinnosti ČOV

 

Téma navazuje na SVOČ a na odbornou praxi v laboratoři a v terénu, kterou studentka absolvuje v rámci spolupráce s fy. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Bc. Markéta Bartošová

Zvyšování účinnosti odbourávání fosforu u malých DČOV

Téma se věnuje teoretickému rozboru a laboratornímu ověření možností zvyšování účinnosti odbourávání celkového fosforu na výstupu malé DČOV na principu elektrochemicky rozpouštěné obětní anody z vybraných materiálů.

Bc. Denisa Junková

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Vývoj metod stanovení vybraných prostředků na stimulaci růstu rostlin

Pozornost bude zaměřena na analýzu směsi tří kyselin a to glutamové, aminobenzoové a hydroxybenzoové. Budou využívány separační a elektrochemické postupy

Bc. Jiří Mikšíček

Vývoj voltametrické metody stanovení vybraného syntetického antioxidantu využívaného ke stabilizaci ropných produktů

 

Literární rešerše bude zaměřena na již publikované metody v oblasti analýzy antioxidantů. Experimentální práce bude spočívat ve výběru vhodné měrné elektrody a v optimalizaci podmínek stanovení.

 

Bc. Petra Hlavatá

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Hana Jiránková, Dr.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Odstraňování vybraných kontaminantů z odpadní vody pomocí hybridního membránového procesu

Práce zaměřená na separaci vybraných škodlivin na mikrofiltračním zařízení (tlakový membránový proces spojený se sorpcí)

Bc. Lukáš Rytíř

Úprava povrchové vody pomocí membránové mikrofiltrace Předběžné zadání DP Bc. Miroslav Růžička

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Jaroslava Kořínková, Dr.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení vybraného barviva za účelem ekotoxikologického testování

Úkolem DP bude vývoj metody HPLC, validace metody HPLC pro stanovení v destilované vodě, ve zřeďovacím mediu pro Dafnie a v testovacím mediu pro řasy a hydrolýza barviva.

Bc. Anna Štěpánková

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Organokovové sloučeniny cínu v pracovním prostředí lakovny

Studium pohybu organických sloučenin cínu v prostředí lakovny. Diskuze možných zdravotních následků expozice těmto látkám v pracovním prostředí.

Bc. Zdeněk Musílek

 

 

Akademický pracovník:

doc. Dr. Ing. Ladislav Novotný, DrSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Ověření funkce zvolené elektrody pro sledování vybrané složky (iontové nebo neiontové) v roztoku, za běžných podmínek

S výzkumem vlastností různých modifikací potenciometrických (popř. voltametrických) elektrod souvisí potřeba testování vybraných funkcí za zvolených podmínek. V daném případě půjde o ověření některých analyticky významných funkcí u těch uspořádání, které by mohly být využitelné, byť v omezeném rozsahu.

Bc. Aneta Karásková

Ověření/testování funkce zvolené elektrody pro sledování vybrané složky (iontové nebo neiontové) ve vodném roztoku, za běžných podmínek

 

 

S výzkumem vlastností různých modifikací potenciometrických (popř. voltametrických) elektrod souvisí potřeba testování/ověření vybraných funkcí za zvolených podmínek, při práci v běžných experimentálních podmínkách.

 

Bc. Evžen Vokál

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Jiří Palarčík, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Biologické odstraňování kyanidů z vod

Diplomová práce se bude zabývat biologickou degradací kyanidů v modelovém vzorku odpadní vody vybranými druhy mikroorganismů.

Bc. Lucie Pešková

Čištění zaolejovaných odpadních vod

Diplomová práce se bude zabývat způsoby odstranění olejové složky z odpadních vod.

Bc. Vojtěch Hlavička

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Vliv změn vlastností povrchu nanočástic na jejich ekotoxicitu

Vlastnosti povrchu nanočástic významným způsobem ovlivňují děje na nano-bio rozhraní a v důsledku toho i výslednou toxicitu těchto materiálů. Práce bude zaměřena na studium vlivu změn, které probíhají při pobytu částic v jednotlivých složkách životního prostředí, na ekotoxicitu stříbrných nanočástic studovanou s využitím kroužkovců rodu Enchytraeus.

Bc. Jakub Link

 

Akademický pracovník:

Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Voltametrické stanovení vybrané biologicky aktivní látky s využitím pevných pracovních elektrod

Předmětem diplomové práce bude vývoj voltametrické metody stanovení biologicky aktivní látky vybrané na základě provedené literární rešerše. Experimentální práce bude zaměřena na studium voltametrického chování látky na různých pracovních elektrodách s cílem zvolit vhodnou elektrodu pro daný účel a navrhnout metodu stanovení.

Bc. Pavlína Martínková

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Markéta Tomášková, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Efektivní využití mazacích olejů v důsledku elektrochemické kontroly obsahu vybraného syntetického antioxidantu

 

Bude vypracována a navržena metoda voltametrické analýzy vybraného syntetického antioxidantu s následnou aplikací na stanovení antioxidantu v mazacích olejích, popř. opotřebovaných mazacích olejích.

Bc. Pavlína Krejsová

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Možnosti využití iontových kapalin při hydrometalurgické recyklaci kovů

Využití amoniových solí pro separaci ve vodě rozpustných solí těžkých kovů extrakcí z vodných roztoků. Aplikace ICP-OES a organické analýzy pro vyhodnocení účinnosti procesu separace.

Bc. Hana Dvořáková

Problematika stanovování parametru CHSK v odpadních vodách z chemického průmyslu

Ověřování vlivu oxidovatelných anorganických látek na stanovování souhrnného parametru CHSK u modelových a reálných odpadních vod.

Bc. Sylva Strmeňová