Obor OŽP 2015/2016

 

Témata bakalářských prací pro akademický rok 2015/2016

 

Akademický pracovník:

Ing. Tomáš Brunclík, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Dálkový průzkum země v monitoringu ŽP

Obecné téma bude konkretizováno po dohodě se studentem.

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Petr Doleček, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Fotokatalytické odbourávání organického znečištění ve vodném prostředí

Využití fotokatalytických reakcí pro odstraňování organického znečištění (barviva, léčiva) z vody. Principy a aplikace. Rešeršní práce.

Aneta Šnajdrová

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Libor Dušek, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Kompostování jako způsob nakládání s BRO

Teoretická část práce bude zaměřené na popis legislativních a technologických podmínek kompostování v ČR, praktická část bude věnována porovnání efektivity kompostování na vybraných kompostárnách.

Anna Jurková

Domovní čistírny odpadních vod

Téma zahrnuje literární rešerši zaměřenou na základní technologické principy domovních čistíren odpadních vod a faktory ovlivňující jejich účinnost v legislativně sledovaných parametrech. Experimentální část bude zahrnovat monitorování účinnost procesu čištění BSK, CHSK a fosforu v experimentální domovní ČOV ÚENVICHI.

Veronika Nováková


 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc

Téma

Stručný popis

Student/ka

Monitorování CO2 v pracovním prostředí

Studentka má dočasně přerušeno studium. Experimentální práce je již hotová

Aneta Macáková

Alternativní testy toxicity

Penetrace kůže vybranými pozitivními, negativními a neznámými látkami

Tomáš Hubka

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Hana Jiránková, Dr.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Problematika tvorby biofilmu při provozování tlakových membránových procesů

Rešeršní práce zaměřená na biofouling vyskytující se jako nežádoucí jev při ultrafiltraci, nanofiltraci, reverzní osmóze. Vznik a tvorba biofilmu, možnosti odstranění, vliv na provoz zařízení.

Magdalena Veselá

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Jaroslava Kořínková, Dr.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Problematika výskytu fenolů ve vodách

Literární rešerše na zadané téma. Legislativa, týkající se nežádoucího výskytu fenolů ve vodách. Charakteristika fenolů, jejich vlastností, použití, účinky na lidské zdraví, environmentální zatížení. Popsat metody odstraňování fenolů z vodního prostředí a porovnat jejich účinnost a vhodnost použití.

Tomáš Kober

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Možnosti hydrometalurgického zpracování použitých baterií

Práce bude zaměřena na využití hydrometalurgických technik pro zpracování použitých primárních článků na bázi alkalických a zinko-uhlíkových baterií, případně dobíjecích článků. Hydrometalurgické zpracování bude zahrnovat rozpouštění zmiňovaných baterií ve vhodných loužících roztocích a následnou separaci rozpuštěných kovů. Složení vzniklých roztoků bude stanovováno metodou ICP-OES nebo jinou vhodnou analytickou technikou.

Barbora Kamenická

Implementace požadavků normy ISO 15 189 v konkrétní klinické laboratoři

1. Teoretická část:

Proces zvyšování kvality práce v klinických laboratořích, využití systému norem ISO v klinických laboratořích, akreditace klinických laboratoří- současný stav

2. Praktická část:

Implementace požadavků normy ISO 15 189 v konkrétní klinické laboratoři (OKBH Sušice), proces vytváření řízené dokumentace pro OKBH Sušice, vytvoření vlastního vzorového dokumentu (např. SOP)

3. Závěr: zhodnocení tohoto procesu v konkrétní laboratoři

Zuzana Fedorová

 

 

Akademický pracovník:

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Čištění odpadních vod s využitím nanovlákenných membrán

Rešeršní práce, která by se měla zabývat použitím nanovlákenných membrán v různých technologiích a při zpracování odpadních vod.

Petra Bernardová

 

 

Akademický pracovník:

doc. Dr. Ing. Ladislav Novotný, DrSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Operativní sledování vybraných iontů ve vztahu k prostředí

Studium významu iontů a iontových komplexů je trvalým předmětem zájmu ochrany prostředí a zdraví. Součástí toho je jejich široce dostupné sledování, spojené s posuzováním jejich vlivu.

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Jiří Palarčík, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Mikroorganismy a zeta potenciál

Práce zabývající se vztahem mezi zeta potenciálem a mikroorganismy a to na dvou úrovních.

  1. Zeta potenciál mikroorganismů a jejich stabilita v prostředí.

  2. Zeta potenciál pevného nosiče a schopnost mikroorganismů na něm tvořit biofilm.

Práce bude rešeršního charakteru, v případě zájmu studenta je možná také část experimentální.

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Zdeněk Palatý, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Elektrochemické zpracování odpadních vod

Práce rešeršního charakteru

Ondřej Ďurček

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Testy ekotoxicity environmentálně relevantních nanočástic

Experimentální práce zaměřená na test toxicity sulfidizovaných nanočástic stříbra na roupici bělavé v prostředí agaru

Inka Vrzáčková

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Studium voltametrického chování vybrané biologicky aktivní láky s využitím pevných pracovních elektrod

Bude vypracována literární rešerše týkající se vybrané bioaktivní látky a jejího voltametrického chování. V experimentální části budou testovány různé pracovní elektrody a navržena metoda pro její stanovení.

Markéta Kučerová

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Bedřich Šiška, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Elektromagnetické záření a životní prostředí

Práce rešeršního charakteru

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Michaela Špinová

Téma

Stručný popis

Student

Hodnocení kvality vypouštěných odpadních vod firmy PENT a.s. Hořice

Zpracujte literární rešerši o legislativních požadavcích na kvalitu odpadních vod vypouštěných do recipientu. Popište proces čištění odpadních vod ve firmě PENT Hořice. Analyzujte stávající stav vypouštěných odpadních vod. Vyhodnoťte kritické parametry znečištění odpadních vod.

Petr Karafiát

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Markéta Tomášková, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Negativní vliv koncentrace oxidu uhličitého na kvalitu ovzduší

Náplní práce bude vyhledávání informací o koncentracích oxidu uhličitého v ČR a dalších zemích a porovnání nalezených výsledků. Součástí práce bude i dlouhodobé sledování obsahu CO2 v ovzduší ve zvolené lokalitě a opět porovnání s nalezenými hodnotami.

Hana Jurková

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Lenka Audrlická Vavrušová

Téma

Stručný popis

Student/ka

Záchranné stanice pro hendikepované živočichy

Popis stávajícího legislativního stavu, uvažovaných změn v související legislativě a jejich zhodnocení.

R. Ondráčková

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Možnosti recyklace technologických vod

S využitím dostupných informací zpracování rešerše zabývající se možnostmi recyklace technologických vod. V praktické části práce ověření několika procesů ze skupiny tzv. nejlepších dostupných technik, které by byly použitelné pro recyklaci reálných vod.

Jan Bazala

Životní cyklus mědi, problematika její recyklace

S využitím dostupných informací bude řešena problematika získávání, použití a možností recyklace mědi. Pozornost bude zaměřena především na hydrometalurgické procesy používané pro získávání mědi.

Jaroslav Musil