Obor ChTCh 2015/2016

Témata bakalářských prací pro akademický rok 2015/2016

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Vliv procesních parametrů na čistotu produktů elektrodialýzy s bipolární membránou (EDBPM)

Práce bude dominantně zaměřena rešeršně. Jsou možné i orientační experimenty EDBPM se systémem síran sodný/kyselina sírová/hydroxid sodný

Martin Špitalský

 

Akademický pracovník:

Ing. Libor Dušek, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Čištění odpadních a procesních vod z výroby viskózy.

Rešeršně experimentální téma zabývající se problematikou snižování CHSK a Zn2+ iontů v procesních a OV fy. Glanzstoff Bohemia s.r.o.. Možnost pozdější pracovní nabídky na pozici technologa.

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Hana Jiránková, Dr.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Diafiltrace a možnosti jejího průmyslového využití

Rešeršní práce zaměřená na popis procesu diafiltrace a její využití především ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu.

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Možnosti hydrometalurgického zpracování barevných kovů

Práce bude zaměřena na problematiku používaných hydrometalurgických technik pro recyklaci baterií. Součástí práce bude i praktická část zaměřená laboratorní ověření přepracování použitých baterií s cílem izolovat čisté kovy v elementární formě nebo ve formě komerčně zajímavých sloučenin. Složení vzniklých roztoků bude stanovováno metodou ICP-OES nebo jinou vhodnou analytickou technikou.

Barbora Kamenická

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Zdeněk Palatý, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Donnanova dialýza

Práce rešeršního charakteru

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Miloslav Slezák, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Způsoby čištění průmyslových odpadních vod s obsahem kovů

Rešeršní práce zaměřená na vhodné postupy čištění pro dosažení emisních limitů dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. na příkladu vod z povrchové úpravy kovů.

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Bedřich Šiška, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Využití matematických opensource softwarových produktů při řešení chemicko-inženýrských úloh

Výběr vhodných softwarových produktů, řešení vybraných difuzních operací