Profil

Stručná historie

Historie oddělení se odvíjí od září roku 1981 kdy byla na tehdejší VŠCHT založena "Katedra prostředí chemického průmyslu". Tento poněkud zavádějící název byl po roce 1989 změněn na "Katedru ochrany životního prostředí", která pak byla v roce 1997 transformována na "Ústav ochrany životního prostředí." V témže roce bylo zřízeno i "Univerzitní ekologické centrum", které ve shodě s názvem působí v rámci celé Univerzity. Celkový počet absolventů od vzniku katedry do roku 2008 (1981 - 2008) byl 246.

V roce 2009 byl Ústav ochrany životního prostředí transformován na Oddělení ochrany životního prostředí jako součást Ústavu environmentálního a chemického inženýrství.

Odborné zaměření

Odborné zaměření oddělení je vzhledem k nutnému multidisciplinárnímu pojetí ochrany a tvorby životního prostředí složeno z několika základních směrů, mezi něž patří především:

·         Vývoj nových analytických metod detekce a stanovení kontaminantů v nejrůznějších složkách životního a pracovního prostředí. Jedná se především o instrumentální postupy na bázi separačních metod elektrochemie, atomové absorpční spektrometrie a rentgenfluorescenční analýzy.

·         Zpracování výsledků analýz znečišťujících látek z hlediska jejich možných toxikologických či ekotoxikologických dopadů.

·         Ve spolupráci s Oddělením chemického inženýrství vývoj nových technologických postupů, chemicko-inženýrských metod a aparátů pro omezení úniků polutantů do složek životního prostředí. Zejména je akcentováno čištění odpadních vod chemickými postupy a ochrana ovzduší proti plynným a prachovým emisím.

·         Studium problematiky ekologické stability krajiny, rozvoj geografických informačních systémů a posuzování vlivů antropogenní činnosti na životní prostředí.

Profil absolventa

Každý absolvent specializace ochrana životního prostředí je plnohodnotně vzdělaným inženýrem chemie. Toto vzdělání je však výrazně rozšířeno v oboru ochrany a tvorby životního prostředí a to nejen z hlediska chemických výrob, ale i z hlediska aplikace, využití a možných dopadů chemických látek ve všech sférách lidské činnosti.

Rozsah jeho znalostí a dovedností však pokrývá i problematiku nakládání s odpady, odpadními vodami a plynnými emisemi nejrůznějšího charakteru. Absolvent by měl rozpoznat možné dopady znečišťujících látek na zdravotní stav obyvatelstva i celého ekosystému, orientovat se v doporučených limitních hodnotách xenobiotik apod. Rozšířeny jsou i znalosti v oblasti potřebné legislativy, hygieny, bezpečnosti a zdravotnické, ekonomické a environmentální problematiky. Důraz je pochopitelně položen i na dokonalou orientaci v současných informačních systémech problematiky ochrany životního prostředí.

Takto profilovaný absolvent oddělení ochrany životního prostředí může hledat své uplatnění jako klasický absolvent chemické fakulty, tedy v chemickém a potravinářském průmyslu či odpovídajících ústavech, ale navíc může zastávat i odpovědná vedoucí místa spojena s problematikou tvorby a ochrany životního prostředí v libovolných podnicích a společnostech, výzkumných pracovištích a kontrolních laboratořích nejrůznějšího charakteru, stejně tak jako v orgánech státní správy všech stupňů apod.