Zaměření

 

 

V současné době je vědecké bádání katedry soustředěno především do dvou hlavních oblastí:

  1. výzkum membránových separačních procesů
  2. studium toku nenewtonských kapalin vrstvami částic.

            Studiem membránových separačních procesů se pracoviště katedry zabývá od roku 1983. První fáze výzkumu byla zaměřena na testování membrán pro mikro- a ultrafiltraci, reverzní osmózu a difúzní dialýzu a popis mechanizmů tlakových membránových procesů a difúzní dialýzy. Ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě a univerzitami v Toruni a ve Wroclawi (Polsko) získalo pracovistě katedry v akademickém roce 1992/1993 na dobu tří let finanční prostředky od Evropského společenství určené pro rozvoj membránových procesů v zemích střední a východní Evropy. Tohoto projektu se zůčastnilo i dalších šest univerzit ze zemí Evropského společenství. Udělením grantu z programu TEMPUS, dalších čtyř grantů Grantové agentury ČR a zapojením katedry do výzkumného záměru Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice „Nové perspektivní chemické materiály a technologické procesy“ byla zhodnocena více jak desetiletá práce kolektivu katedry, který v současnosti representuje jeden z nejucelenějších týmů zabývajících se problematikou membránových procesů v České republice.

            Začátkem roku 2003 byla na základě dohody mezi MEGA, a.s., Stráž pod Ralskem a Univerzitou Pardubice ustavena Společná laboratoř membránových procesů MEGA, a.s. a Univerzity Pardubice. Jejím cílem je zajistit lepší dostupnost a využitelnost unikátních přístrojů a zařízení a zlepšit vazby na průmyslovou a podnikovou sféru. Lze předpokládat, že tímto krokem tak byly vytvořeny lepší podmínky pro další rozvoj membránových procesů u nás.

            Současný program experimentálního studia toku nenewtonských kapalin vrstvami částic navazuje na problematiku řešenou v této (pro katedru již tradiční) oblasti v minulém období. Cílem studia, které se nyní uskutečňuje v rámci projektu GA ČR a projektu Barrande, je stanovení vlivu vlastností systému (především reologických vlastností kapaliny) na základní inženýrské charakteristiky toku kapaliny vrstvami částic. Výsledky jsou využívány pro ověření teoretických modelů proudění a pro formulaci predikativních rovnic charakteristik proudění jako jsou např. tlaková ztráta, prahová rychlost fluidace, expanze fluidní vrstvy, pádová rychlost částice a rychlost usazování souboru částic. Vybavení katedry dynamickým rotačním reometrem umožňuje i užitečnou spolupráci v oblasti reometrie nátěrových hmot s ústavem SYNPO Pardubice a v oblasti reometrie asfaltů s Paramo Pardubice.

      V souvislosti s vědecko-výzkumnou činností katedry je třeba se zmínit i o spolupráci s výzkumnými a výrobními podniky, např. BIOTECH, a.s., Praha, EiIDOS, s. s.r.o., Zlín, EKOL, s. s.r.o., Ledeč nad Sázavou, GREEN-TECH, a.s., Valašské Meziříčí, MEGA, a.s., Stráž pod Ralskem, MIKROPUR, a.s., Hradec Králové, OSTAKOLOR, a.s., Pardubice, PARAMO, a.s., Pardubice, SYNPO, a.s., Pardubice, VÚOS, a.s., Pardubice-Rybitví, W.P.E., a.s., Praha, SYNTHESIA, a.s., Pardubice. Tato spolupráce umožňuje nejen lepší poznání problematiky průmyslové praxe, ale i získání potřebných finančních prostředků.