Formy studia

 

Studium má dvě formy: prezenční a kombinovanou:

  • v prezenční formě studia se studenti zúčastňují na určených formách výuky a zpravidla nejsou v pracovně-právním poměru v jiných organizacích

  • kombinované studium je založeno na samostatné přípravě studentů, jejich účasti na konzultacích a laboratorních cvičeních. Studijní plány jsou obsahově shodné se studijními plány prezenční formy studia. Termíny konzultací a laboratorních cvičení jsou na každý semestr studia stanoveny zvláštním rozvrhem.

 

 

Bakalářské studium

Bakalářské studium je tříleté studium, které se ukončuje státní závěrečnou zkouškou. Součástí bakalářské zkoušky je bakalářská práce a její obhajoba před zkušební komisí. Po ukončení studia se absolventům uděluje akademický titul „bakalář“ (Bc.).

Výuka základů technické chemie (chemie anorganická, organická, analytická, fyzikální, matematika, fyzika, chemické inženýrství, výpočetní technika, technicky orientované studium cizích jazyků)...

Magisterské studium

Magisterské studium je dvouleté a navazuje na bakalářské studium. Podmínkou přijetí je vykonání bakalářské závěrečné zkoušky a úspěšné přijímací řízení.
Magisterské studium je zakončeno závěrečnou státní zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Po ukončení studia se absolventům uděluje akademický titul „inženýr“ (Ing.).

Výuka specializovaných předmětů technologie výroby vláknin, výroby papíru a lepenek a jejich zpracování, inženýrských výpočtů při projektování a řízení technologií a jejich modelování, ekologické aspekty oboru...

Doktorské studium

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje. Standardní forma studia trvá tři roky. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu a vývoje. Absolventům studia se uděluje akademický titul „doktor“ (Ph.D.).