Věda a výzkum

 

Hlavní oblasti výzkumu oddělení

 • Příprava, charakterizace a použití alkydových a epoxidových pryskyřic, nenasycených polyesterů, akrylových emulzních kopolymerů a dalších polymerů jako matric pro kompozitní materiály a pojiv pro nátěrové hmoty
 • Studium polymerační kinetiky v homogenním prostředí i heterogenních systémech, kopolymerace, nukleace a růst částic při emulzní polymeraci, síťování a vlastnosti polyurethanů, polyesterových a epoxidových pryskyřic
 • Fázové přechody v polymerech, parametry rozpustnosti, struktura a vlastnosti kompozitních materiálů
 • Studium molekulární a chemické struktury polymerů a vztahu mezi strukturou a vlastnostmi
 • Výzkumná koloristika. Vývoj barvářských polotovarů a dispersních barviv na bázi heterocyklických komponent, vývoj barvířských pomocných prostředků - studium difúzních pochodů barviv do textilních vláken-polymerů.
 • Vývoj nových způsobů přípravy vláken z biopolymerů - konvenční vlákna, mikro- a nanovlákna.
 • Biologicky odbouratelné samosekvestrující tenzidy pro prací a čistící prostředky a pro textilní a vláknařský průmysl.
 • Fungicidní a antimikrobiální úpravy textilních materiálů, příprava nových látek a hodnocení účinnosti úprav.
 • Mikroenkapsulace do liposomních systémů.
 
 

Zaměření v oblasti výzkumu jednotlivých zaměstnanců


Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.
 • Makromolekulární chemie
 • Emulzní polymerace a kopolymerace
 • Polyakryláty roztokové i polymerní koloidy - vodné disperze syntetických polymerů (latexy)
 • Studium jejich syntézy a vlastností, vývoj technologií výroby
 • Výzkum aplikací těchto produktů zejména v nátěrových hmotách, textilních a papírenských technologiích

Prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.
 • Analýza a charakterizace polymerů
 • Gelová permeační chromatografie, kapalinová chromatografie, frakcionace tokem v tokové poli, rozptyl světla, viskozimetrie zředěných roztoků, hmotnostní spektroskopie
 • Studium vztahu mezi strukturou a vlastnostmi polymerů
 • Charakterizace větvených polymerů
 • Studium syntézy polymerů a vývoj technologií výroby

Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.
 • Ekologická barviva pro barvení vlny a polyamidu - modifikace reaktivních barviv
 • Predúpravy přírodních textilních vláken
 • Antimikrobiální úpravy textilních materiálů
 • Speciální aplikace tenzidů
 • Biodegradabilní sekvestrační prostředky pro detergenty a textilní aplikace

Ing. Miroslav Večeřa, CSc.
 • Zkoumání reaktoplastů, epoxidových pryskyřic, nenasycených polyesterů, polyuretanů
 • Modifikace epoxidových pryskyřic elastomery
 • Testování fyzikálně-mechanických vlastností
 • Reaktoplastická lepidla
 • Polymerní stabilizátory
 • Identifikační tělíska explosiv

Ing. Luboš Prokůpek, Dr.
 • Studium kompozitních materiálů na bázi kapalných butadienových kaučuků, epoxidových pryskyřic a nenasycených polyesterových pryskyřic s různými typy výztuží ze sklovláknité tkaniny a s různými druhy plniv
 • Syntéza a ověření účinku polymerních fenolických antioxidantu a UV stabilizátorů v polyurethanových, epoxidových a polyesterových systémech
 • Modifikace epoxidových pryskyřic pomocí core-shell kopolymerů připravených emulzní polymerací
 • Měření (v rámci vědecké činnosti,servisního měření a hospodářských smluv) a rozvoj v laboratoři Oddělení syntetických polymerů a pryskyřic - fyzikálně-mechanická zkušebna

Ing. Petra Bayerová, Ph.D.
 • Příprava sekvestračních prostředků na polymerní bázi
 • Hodnocení vlastností a možnost využití biodegradabilních sekvestrantů

Ing. Michal Černý, Ph.D.
 • Problematika barvení polyesteru disperzními barvivy, RD disperzní barviva,synergický efekt homologických směsí disperzních barviv
 • Studium kinetiky barvení disperzních barviv v polymeru
 • Studium barvení celulózových materiálů kypovými barvivy, kinetika redukce barviva
 • Studium koloristických charakteristik materiálů
Ing. Jana Machotová, Ph.D.
 • Emulzní polymerace
 • Funkcionalizované mikrogely jako prekurzory polymerních sítí
 • Studium využití mikrogelů s hydroxylovými funkčními skupinami v oblasti nátěrových hmot