Dr. Ing. Petr Antoš, Ph.D., EURING, EurChem, se narodil v roce 1956 v Ivančicích. V roce 1980 absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích v oboru „Technická analytická a fyzikální chemie“. Doktorský studijní program absolvoval na Univerzitě Pardubice poprvé v roce 1996 v oboru „Anorganická technologie“ a podruhé v roce 2004 v oboru „Technologie makromolekulárních látek“. Certifikát EURING (Certificate of Award of the Designation of European  Engineer, číslo diplomu 24 138) získal dne 11. 2. 1999. Certifikát ECRB (Cetificate of European Chemist Registration Board) získal dne 12. 5. 2000 pod číslem 727. V rámci DSP pedagogicky působil na katedře anorganické technologie (přednášky v předmětech: Pokroky a trendy technologie anorganických výrob, Zařizování závodů, Technologie anorganických výrob II) a na katedře polymerů (Koroze a protikorozní ochrana kovů, Technologie nátěrových hmot I, Metody zkoumání a hodnocení organických povlaků, Chemie pigmentů a plniv). V současné době externě přednáší ve 3. ročníku oboru Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů předmět „Stavební suroviny“ a na DSP PI předmět „Geopolymery“ (členem oborové rady je od roku 2008). Od absolvování VŠCHT působil až do roku 2003 v Továrně na sodu (TONASO, Ústí nad Labem) a v jejich dceřiných společnostech v technických a řídících funkcích (výzkumný pracovník, hlavní technolog, vedoucí cechu, ředitel divize, vedoucí výzkumu a laboratoře, obchodně-technický ředitel, manažer inovací a jednatel společnosti). Od roku 2003 je zaměstnán ve Výzkumném ústavu anorganické chemie a. s. v Ústí nad Labem jako vědecký pracovník, dva roky vykonával funkci vedoucího akreditované zkušební laboratoře analytické chemie. Je autorem nebo spoluautorem více než 130 článků v časopisech a sbornících z mezinárodních a tuzemských konferencí. Je spoluautorem 14 československých a českých patentů a 6 užitných vzorů, převážná část patentů byla realizována ve společnosti Silchem s.r.o. Neštěmice. Se svým týmem zavedl průmyslovou výrobu více než čtyřiceti chemických produktů a prostředků (syntetický oxid křemičitý, antikorozní pigmenty, antikorozní nátěrové hmoty, odmaštovací prostředky, urychlovače tuhnutí betonu, anorganická pojiva formovacích směsí pro slévárenství, pevné alkalické křemičitany, lithná vodní skla, speciální draselná vodní skla, fosforečnan hlinitý atd.) Podle jeho technických návrhů byly nově postaveny nebo přestavěny čtyři výrobní jednotky (chlorid vápenatý, hydrotermální syntéza sodného vodního skla + filtrační jednotka, výroba antikorozních pigmentů, výroba antikorozních nátěrových hmot). Podílel se na technické přípravě dvanácti investičních záměrů na výstavbu chemických výrob, převážně na Blízkém a Středním Východě. Podílel se jako spoluřešitel na řešení 5 grantů (MPO, TAČR, NAKI), v současné době je řešitelem grantu MPO zaměřeném na slévárenská nekřemenná ostřiva. Ve vědecké a výzkumné oblasti se zaměřuje především na alkalické křemičitany a na jejich vyžití pro přípravu anorganických polymerů. V oblasti aplikovaného výzkumu se zabývá vývojem speciálních nátěrových hmot, anorganickými slévárenskými pojivy a žáruvzdornými keramickými materiály.