Doc. Ing. Luboš Svoboda, CSc. se narodil v roce 1947 v Praze. V r. 1971 absolvoval fakultu chemické technologie na VŠCHT v Praze a nastoupil do výzkumné a vývojové laboratoře v n. p. Stavební isolace, Praha do oddělení zaměřeného na problematiku chemicky odolných izolačních materiálů. Při tomto zaměstnání absolvoval externí aspirantu na VŠCHT v Pardubicích a v roce 1981 získal vědecký titul CSc. v oboru technologie makromolekulárních látek. V roce 1992 nastoupil po úspěšném konkursu  na místo odborného asistenta na fakultě stavební ČVUT v Praze. V roce 1994 se zde habilitoval v oboru stavební hmoty a v roce 1997 byl jmenován vedoucím katedry stavebních hmot, kterou pak po dvě funkční období vedl. Po reorganizaci v roce 2007 přešel do nově vzniklé katedry materiálového inženýrství a chemie a zde působil jako přednášející a garant odborných předmětů. Odborná veřejnost zná doc. Svobodu především jako hlavního autora knihy Stavební hmoty (2004, 2005, 2007), která byla přeložena i do slovenštiny (Stavebné materiály, 2005) a je dodnes používána jako učebnice na většině českých a slovenských stavebních škol. Doc. Svoboda je autorem nebo spoluautorem 20 vynálezů a 5 užitných vzorů., převážně z oblasti formulace stavebních hmot a kompozitních materiálů. Během svého pedagogického působení na stavební fakultě byl vedoucím pěti úspěšně obhájených  disertačních prací a řešitelem či spoluřešitelem  deseti grantových projektů. Jako autor či spoluautor publikoval více než sto prací, většinou v tuzemských časopisech a na národních či mezinárodních konferencích.