Informace pro studenty

Studijní obory
 
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek zajišťuje přípravu absolventů v těchto studijních oborech:
 
Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů - Tříletý studijní obor ve studijním programu B2831-Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů  si klade za cíl zajistit přípravu posluchačů ke studiu v navazujících magisterských studijních programech a to zejména v materiálových. Zejména však poskytuje vzdělání, umožňující uplatnění v praxi na místech středního managementu a technických pracovníků pro firmy a společnosti podnikající v průmyslu výroby stavebních hmot, průmyslu zabývajícím se jejich zpracováním a v neposlední řadě průmyslu materiálových specialit určených pro stavebnictví - mj. realizace bakalářských prací. Absolventům je přiznán titul bakalář (Bc.)
 
 
Nátěrové hmoty a organické povlaky - Dvouletý studijní obor jehož cílem  v rámci navazujícího magisterského studijního programu je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v chemickém průmyslu, ve výzkumných ústavech a ústavech AV ČR. Absolventi tohoto oboru jsou připravováni pro uplatnění v průmyslu nátěrových hmot, v průmyslu, kde jsou nátěrové hmoty aplikovány (strojírenství, automobilový průmysl, stavebnictví, nábytkářský průmysl). Uplatňují se všude tam, kde jsou nátěrové hmoty vyráběny, aplikovány, testovány a zaváděny na trh. Absolventi nacházejí uplatnění i v průmyslu vyrábějícím suroviny pro nátěrové hmoty. Studenti jsou vzděláváni zejména v oblasti makromolekulární chemie, chemie filmotvorných látek, technologie výroby a aplikací nátěrových hmot, v oblasti fyziky a fyzikální chemie organických povlaků, mají znalosti z výroby polymerů, monomerů, pigmentů a dalších surovin pro výrobu nátěrových hmot. Absolventům je přiznán titul inženýr (Ing.).
 
=================================================================================================================
 
 
Zajímavé informace můžete nalézt i na této stránce o nátěrových hmotách - zde.