Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních oborů „Analýza biologických materiálů“ a „Bioanalytik“

Přijímací zkoušky do magisterského studia proběhnou v pondělí 9. 9. 2013 v 9,00 hod. v zasedací místnosti KBBV a posluchárně S20. Konkrétní rozdělení uchazečů a složení komisí bude upřesněno v závislosti na konečném počtu uchazečů.

Přijímací zkouška je ústní. Při přijímacím řízení budou požadovány znalosti v rozsahu studijního programu Speciální chemicko-biologické obory z předmětů Obecná a klinická biochemie, Fyziologie a patologická fyziologie, Základy lékařské genetiky, Imunologie a Mikrobiologie. Každý uchazeč dostane po jedné otázce ze tří těchto předmětů, tj. celkem tři otázky. Předměty ústní zkoušky i zadané otázky budou vybrány náhodně. Důraz bude kladen na orientaci v dané problematice a vzájemnou provázanost znalostí z uvedených předmětů. Každá odpověď bude bodově ohodnocena v rozmezí 0-10 bodů, tj.maximální počet bodů je 30 .

Na základě počtu bodů bude sestaven pořadník uchazečů a přijati budou ti, kteří se po započtení počtu studentů přijatých bez přijímací zkoušky umístí v pořadí nejlepších až do maximálního počtu přijímaných studentů. Maximální počet přijatých uchazečů pro studijní program N3912 Speciální chemicko-biologické obory je 45 v souladu se směrnicí č. 4/2012.

 

doc.RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
vedoucí KBBV