Kritéria přijetí a organizace zkoušek

Kritéria a podmínky přijetí pro jednotlivé programy a obory:

  • Bakalářské studium - ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání
  • Magisterské studium - ukončené bakalářské studium
  • Doktorské studium - ukončené magisterské studium

Organizace zkoušek:

  • Bakalářské studium: bez přijímacích zkoušek
  • Magisterské studium: ústní pohovor nebo písemná zkouška
  • Doktorské studium: ústní pohovor

Obsah zkoušek:

  • Bakalářské studium: bez přijímacích zkoušek
  • Magisterské studium: v rozsahu bakalářské zkoušky
  • Doktorské studium: v rozsahu státní závěrečné zkoušky

 

Odhady počtu přijímaných posluchačů pro akademický rok 2017/2018

Směrnice č.3/2016 Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018

 

VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ

Podle § 50 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být uchazeči doručeno do vlastních rukou.

Do svých materiálů, majících význam pro rozhodnutí o přijetí, může uchazeč o studium osobně nahlédnout na Oddělení pro agendu studijní a vědeckovýzkumnou FChT po jednom týdnu od data konání přijímací zkoušky.

PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ

Podle § 50 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, může nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, kterému udělil plnou moc, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí děkana, podat žádost o přezkoumání rozhodnutí, která se podává děkanovi fakulty.