Podrobná kritéria přijetí do doktorských st. programů

P1418 Anorganická chemie

 • Anorganická chemie

P1421 Organická chemie

 • Organická chemie

P1419 Analytická chemie

 • Analytická chemie

P1420 Fyzikální chemie

 • Fyzikální chemie

P2832 Chemie a chemické technologie

 • Anorganická technologie

P2833 Chemie a technologie materiálů

 • Povrchové inženýrství
 • Chemie a technologie anorganických materiálů

P2837 Chemické a procesní inženýrství

 • Environmentální inženýrství
 • Chemické inženýrství

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterských studijních programech, v jejichž studijních plánech jsou obsaženy základní chemické disciplíny. Přijímací řízení mohou absolvovat i studenti posledního ročníku, kteří v den konání přijímacího pohovoru dosud neukončili vysokoškolské studium. Při přijímacím pohovoru se zjišťují odborné a jazykové předpoklady a schopnosti studovat zvolený studijní program a samostatně vědecky pracovat.

 

Doktorské studium - v cizím jazyce

P1418 Inorganic Chemistry

 • Inorganic Chemistry

P1421 Organic Chemistry

 • Organic Chemistry

P1419 Analytical Chemistry

 • Analytical Chemistry

P1420 Physical Chemistry

 • Physical Chemistry

P2832 Chemistry and Chemical

 • Technology Inorganic Technology

P2833 Chemistry and Technology of Materials

 • Surface Engeneering
 • Chemistry and Technology of Inorganic Materials

P2837 Chemical and Process Engineering Environmental Engineering

 • Chemical Engineering

Pro přijímání zahraničních studentů platí, že uchazeč musí prokázat úspěšné absolvování zahraniční vysoké školy odpovídající magisterskému stupni a jeho žádost o přijetí do doktorského studia musí být doporučena alespoň třemi zahraničními vysokoškolskými pedagogy, příp. odborníky z výzkumných institucí. Tato doporučení nahrazují přijímací pohovor.

V uvedených studijních programech doktorského studia jsou přijímáni uchazeči jak do prezenční, tak do kombinované formy studia.