N2808 Chemie a technologie materiálů

studijní obor: 2801T010 Teorie a technologie výbušin

  • Forma studia: prezenční
  • Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
  • Požadavky a předměty přijímací zkoušky: předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie a chemického inženýrství

 

Charakteristika oboru:

Cílem je poskytnout studentům interdisciplinární vzdělání pro práci ve výzkumu, vývoji, výrobě, zpracování, skladování, obchodování a přepravě energetických materiálů a pro práci v příbuzných oborech, jako jsou trhací práce, vojenské a jim odpovídající technologie, policie, státní správa (báňské úřady apod.) a orgány NATO. Obor se zaměřením na bezpečnostní inženýrství poskytne studentům vzdělání pro samostatné řešení problémů, spojených s prevencí ztrát v průmyslu, provádění analýzy rizika, vytváření bezpečnostní dokumentace podniku v souladu s legislativou České republiky a Evropské unie.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením praktických a teoretických poznatků z oblasti energetických materiálů a bezpečnostního inženýrství, včetně schopnosti pracovat ve výzkumu, vývoji, výrobě, zpracování, skladování, obchodování, přepravě těchto materiálů, jakož i v oblasti prevence ztrát, provádění analýzy rizika a vytváření bezpečnostní dokumentace podniku v souladu s legislativou České republiky a Evropské unie.

Multidisciplinarita studijního oboru umožňuje absolventům vykonávat funkce a činnosti v organizacích, zabývajících se výzkumem, vývojem, výrobou, zpracováním, skladováním, obchodováním a přepravou energetických materiálů, prevencí ztrát v průmyslu, prováděním analýzy rizika a vytvářením bezpečnostní dokumentace podniků, funkce a činnosti i v příbuzných oborech, jako jsou trhací práce, vojenské a jim odpovídající technologie, policie, státní správa (báňské úřady apod.), orgány EÚ (WEAG apod.) a NATO.