N3441 Polygrafie

studijní obor: 3441T001 Polygrafie

  • Forma studia: prezenční
  • Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
  • Požadavky a předměty přijímací zkoušky: do tohoto studijního programu jsou přijímání absolventi bakalářského studijního programu Polygrafie. Uchazeči z řad bakalářského studijního programu Polygrafie se musí podrobit ústní přijímací zkoušce, přičemž budou zohledněny studijní výsledky a hodnocení u státní bakalářské zkoušky. Uchazeči z řad absolventů jiných bakalářských studijních programů (i z jiných vysokých škol) se podrobí ústní přijímací zkoušce. Vyžadovány budou základní znalosti z předmětů Polygrafické techniky a technologie, Reprodukční a předtiskové procesy a Chemie a fyzika polymerů, v rozsahu bakalářského studijního programu Polygrafie.

 

Charakteristika oboru:

Prohloubit teoretické a praktické znalosti oboru polygrafie v návaznosti na bakalářské studium oboru, připravit vynikající studenty na samostatnou vědecko-výzkumnou práci a také doplnit jejich ekonomickou průpravu v oblasti marketingu a řízení polygrafických podniků. Důraz je kladen na prohloubení teoretických znalostí v oblasti materiálového inženýrství, fyzikálních dějů a interakcí v různých oblastech polygrafických technologií, znalostí fyzikálních experimentálních metod studia materiálů a na samostatnou vědecko-výzkumnou práci v rámci speciálních laboratoří oboru a diplomové práce.

V moderním polygrafickém a komunikačním průmyslu by absolventi měli nalézt uplatnění jako vedoucí a řídící pracovníci a podnikatelé. Vynikající studenti mají možnost pokračovat v tříletém doktorském studijním programu.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent oboru získává znalosti oboru s důrazem na technologii polygrafických výrob v celém rozsahu tiskových technik, výrobních technologií, tiskových barev a laků a potiskovaných substrátů. V oblasti předtiskových operací a informatiky umí pracovat s moderními programovými produkty pro zpracování obrazu a textu pro tisk, elektronické publikace i multimediální komunikace. Ekonomické a společensko-vědní předměty (např. Psychologie pro manažery, Úvod do práva) ho připraví na vedoucí a řídící funkce ve větších podnicích i pro vlastní podnikání.

Díky hlubšímu studiu chemie a fyziky materiálů, především makromolekulárních látek, má předpoklady pro výzkumnou a vědeckou práci v tomto oboru v rámci doktorského studijního programu Chemie a technologie materiálů, studijního oboru Technologie makromolekulárních látek.