N2808 Chemie a technologie materiálů

studijní obor: 2808T015 Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů

  • Forma studia: prezenční
  • Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
  • Požadavky a předměty přijímací zkoušky: předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie a chemického inženýrství

 

Charakteristika oboru:

Cílem je poskytnout studentům vzdělání pro práci v průmyslových podnicích, laboratořích, výzkumných ústavech, v menších soukromých firmách a v dalších institucích zabývajících se vývojem, výrobou, zpracováním, hodnocením a obchodem s produkty z chemického zpracování fytomasy zejména dřeva, s celulózovými materiály a zejména papírem a dalšími papírenskými výrobky a jejich testováním.

Studenti jsou vzděláváni zejména v oblasti chemického zpracování dřevní hmoty, technologie výroby a vlastností papíru, jeho zpracování a užití zejména v polygrafii zahrnující chemii a morfologii dřeva, speciální inženýrství, speciální povrchovou a koloidní chemii se zaměřením na papírenskou chemii a chemii nátěrů, jakož i papírenskou vědu, speciální zkušebnictví, ochranu životního prostředí a řešení ekologických problémů spojených s celulózo-papírenskou výrobou.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností, vedení lidí a psychologie pro manažery, čímž získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu a technických pracovníků v podnicích chemického, celulózo-papírenského, dřevařského, textilního, zpracovatelského, farmaceutického a potravinářského průmyslu, a to jak ve výzkumných a vývojových útvarech, tak zejména ve výrobních, v marketingových, obchodních a různých obslužných útvarech.