N2808 Chemie a technologie materiálů

studijní obor: 3911T011 Materiálové inženýrství

  • Forma studia: prezenční
  • Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
  • Požadavky a předměty přijímací zkoušky: předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie a chemického inženýrství

 

Charakteristika oboru:

Cílem je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v chemických, ale i nechemických závodech, v oblasti výroby, výzkumu (při navrhování a vytváření nových materiálů, zvyšování odolnosti materiálů vůči mechanickým, chemickým nebo atmosférickým vlivům), při rozvíjení nových metod zpracování materiálů, při zjišťování příčin změn vlastností materiálů a vzniku poruch a vad i nalezení způsobů jejich odstranění a při aplikaci materiálů v různých oborech. Příprava bude zahrnovat vzdělávání v následujících oblastech: chemie pevných látek, fyzika pevných látek, metody charakterizace materiálů, keramické materiály, kovové materiály, skelné materiály, polymerní materiály, kompozitní materiály, speciální metody zpracování materiálů.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají základ pro práci s řadou různých materiálů, doplněný o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti využívaný zejména k textovému i grafickému zpracování experimentálních výsledků, práci s informačními zdroji. Široký materiálový základ umožňuje jejich uplatnění zejména v nechemických závodech, v průmyslu keramickém, sklářském, elektronickém a elektrotechnickém, aj. Univerzálnost studijního oboru umožňuje rychlou přizpůsobivost na měnící se potřeby a požadavky praxe a snadnou případnou rekvalifikaci, uplatnění i v malých a středních podnicích, kdy jsou vyžadovány všestranné technické znalosti a dovednosti.

Absolvent může pracovat ve výzkumných materiálových laboratořích, může vykonávat různé funkce ve výrobních provozech v podnicích keramického, sklářského, elektrotechnického průmyslu, najde uplatnění jako materiálový inženýr i v menších výrobních firmách různého zaměření.