N2901 Chemie a technologie potravin

studijní obor: 2901T003 Hodnocení a analýza potravin

  • Forma studia: prezenční
  • Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
  • Požadavky a předměty přijímací zkoušky: do tohoto studijního programu/oboru jsou přijímáni absolventi bakalářskeho studijního programu Chemie a technologie potravin oboru Hodnocení a analýza potravin a všech ostatních bakalářských programů, v jejichž studijních programech jsou základní chemické disciplíny (Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Analytická chemie, Fyzikální chemie). Pro přijetí jsou požadovány základní znalosti v rozsahu bakalářského studijního programu Chemie a technologie potravin z předmětů Analýza potravin, Obecná mikrobiologie, Biochemie a Základy potravinářských technologií.

 

Charakteristika oboru:

Cílem navazujícího magisterského programu je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, jejichž úkolem bude hodnocení a analýza potravin. Absolvent oboru je odborník s dostatečnými teoretickými i praktickými znalostmi moderních instrumentálních analytických metod, je detailně seznámen se základy anorganické a organické analýzy, jakož i obecné a potravinářské mikrobiologie a biochemie. Tento odborný základ vytváří předpoklady pro dostatečnou flexibilitu absolventa, takže se může uplatnit také v jiných kontrolních laboratořích (veterinární medicína, humánní medicína, chemický průmysl, apod.) i v základním a aplikovaném výzkumu, ve školství a jiných odvětvích.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají teoretický přehled a laboratorní praxi moderních analytických metod. Absolvent oboru je připravován jako odborník s předpoklady pro uplatnění jak v závodech potravinářského, tak chemického průmyslu, nebo v základním a aplikovaném výzkumu. Široký záběr ve výuce analytických disciplín umožňuje jeho rychlou přizpůsobivost a uplatnění i mimo ryze potravinářské a chemické obory, tedy tam, kde vyvstává potřeba vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro analytickou kontrolu surovin, materiálů, apod.