N3912 Speciální chemicko-biologické obory

studijní obor: 3901T001 Analýza biologických materiálů

  • Forma studia: prezenční
  • Délka studia, akademický titul: 2 r., Mgr.
  • Požadavky a předměty přijímací zkoušky: do tohoto studijního programu jsou přijímáni absolventi bakalářského studijního programu Speciální chemicko-biologické obory studijních oborů Klinická biologie a chemie a Zdravotní laborant. Přijati mohou být také absolventi příbuzných oborů z jiných vysokých škol, kteří úspěšně ukončili bakalářský stupeň studia. Bez přijímací zkoušky budou přijati pouze uchazeči, kteří jsou absolventy studijního programu Speciální chemicko-biologické obory na FChT UPa, jejichž vážený studijní průměr dosažený v bakalářském studiu nebude vyšší než 1,9. Ostatní uchazeči musí složit ústní přijímací zkoušku. Při přijímacím řízení budou požadovány znalosti v rozsahu studijního programu Speciální chemicko-biologické obory z předmětů Obecná a klinická biochemie, Fyziologie a patologická fyziologie, Základy lékařské genetiky, Imunologie a Mikrobiologie. Na základě výsledků ústní zkoušky bude sestaven pořadník uchazečů a přijati budou ti, kteří se po započtení počtu studentů přijatých bez přijímací zkoušky umístí v pořadí nejlepších až do maximálního počtu přijímaných studentů.

 

Charakteristika oboru:

Cílem tohoto oboru je poskytnout studentům interdisciplinární vzdělání pro práci v klinických laboratořích nemocnic, laboratořích hygienických zařízení, veterinárních ústavů, zařízení pro výrobu a kontrolu biopreparátů a léčiv, výzkumných ústavů, soukromých firem a dalších institucí provádějících různě zaměřené analýzy biologických materiálů a testování různých látek. Studenti jsou vzděláváni zejména v oblasti pokročilé analytické chemie, zahrnující speciální analytické metody, klinické biochemie, klinické mikrobiologie, imunologie a imunochemie, molekulárně biologických metod a správné laboratorní praxe. Vedle teoretické přípravy je kladen důraz na praktické formy výuky.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent oboru je vysokoškolsky kvalifikovaným pracovníkem v oblastech instrumentální analýzy, biochemie, mikrobiologie, imunologie a imunochemie, molekulárně biologických metod a správné laboratorní praxe. Ovládá odpovídající přístrojovou techniku včetně využití automatizace, statistických metod a výpočetní techniky. Ve své práci se řídí předpisy, které se týkají provozu chemických a biologických laboratoří, bezpečnosti práce, ochrany před nákazami a zásadami správné laboratorní praxe. Dovede posoudit výsledky laboratorních šetření a interpretovat je na odpovídající úrovni. Jeho znalosti umožní, aby byl také platným konzultantem lékaři při volbě a využití laboratorních metod v diagnostické monitorovací, příp. i terapeutické a preventivní činnosti.

Pro své interdisciplinární vzdělání najde uplatnění nejen v laboratořích zdravotnických či veterinárních zařízení, ale i ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu, výzkumných ústavech, soukromých firmách, příp. dalších institucích, zabývajících se analýzou biologických materiálů.