N1407 Chemie

studijní obor: 1403T001 Analytická chemie

  • Forma studia: prezenční
  • Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
  • Požadavky a předměty přijímací zkoušky: předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie a fyzikální chemie

 

Charakteristika oboru:

Cílem je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v nejrůznějších analytických laboratořích. Absolvent oboru je odborník s dostatečnými teoretickými i praktickými znalostmi moderních instrumentálních analytických metod, které může uplatnit ve všech kontrolních laboratořích, a to nejen v chemickém průmyslu, ale i v základním a aplikovaném výzkumu, ve školství a jiných odvětvích. Absolvent je přehledně seznámen se základy anorganické analýzy, praktická výuka je pak směrována především do oblasti analýzy organických sloučenin pomocí separačních, elektroanalytických a spektrálních metod.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají teoretický přehled a laboratorní praxi moderních analytických metod. Absolvent oboru je připravován jako odborník s předpoklady pro uplatnění jak ve výrobních chemických závodech, tak v základním a aplikovaném výzkumu. Široký záběr ve výuce analytických disciplín umožňuje jeho rychlou přizpůsobivost a uplatnění i mimo ryze chemické obory, tedy tam, kde vyvstává potřeba vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro analytickou kontrolu surovin, materiálů, apod. Absolventi získají kvalifikační předpoklady pro výkon funkcí jak na úrovni vedení kontrolních analytických laboratoří, tak odborné měření a vyhodnocování analýz ve vysoce specializovaných výrobách či výzkumných pracovištích, v podnicích chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu, případně i v inspekčních orgánech.