B3912 Speciální chemicko-biologické obory

studijní obor: 5345R020 Zdravotní laborant

  • Forma studia: prezenční
  • Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.
  • Požadavky a předměty přijímací zkoušky: uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek 

 

Charakteristika oboru:

Cílem studia je poskytnout studentům interdisciplinární vzdělání pro práci v klinických laboratořích nemocnic, v laboratořích zdravotnických ústavů, veterinárních ústavů, zařízení pro výrobu a kontrolu biopreparátů a léčiv, výzkumných ústavů a dalších institucí provádějících různě zaměřené analýzy biologických materiálů. Absolventi budou schopni se dobře orientovat v základních analytických metodách a využívat k tomu moderní instrumentaci.
Kromě klasických chemických oborů, jako je obecná, anorganická, organická, fyzikální, analytická chemie, zahrnuje výuka i předměty teoretického základu jako např. matematika, biofyzika, biologie, biochemie, fyziologie, základy anatomie, cytologie, mikroskopické metody a navazující odborné předměty jako např. histologie, lékařská genetika, mikrobiologie a epidemiologie, imunologie, toxikologie, patobiochemie, základy radiační ochrany. Velký důraz je kladen na "laboratorní" předměty jako např. molekulárně-biologické metody, instrumentální metody analytické, imunologické vyšetřovací metody, histologická technika, vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví, a pod.

Pozornost je věnována výuce biochemie a klinické biochemie, fyziologie a hematologie, patofyziologie a patologie. Nezbytnou součástí znalostí je i laboratorní informační systém. Vedle teoretické přípravy je kladen veliký důraz na získání praktických dovedností v laboratorních cvičeních a během odborné praxe na specializovaných pracovištích (klinická biochemie, hematologie, transfúzní služby apod).

Absolventi bakalářského oboru tak získají možnost vykonávat zdravotnické povolání bez omezení, v souladu s vyhláškou 424/2004 Sb., § 8. a s vyhláškou 39/2005 Sb. §3 a §8.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent studijního oboru Zdravotní laborant je vysokoškolsky vzdělaným pracovníkem určeným pro samostatnou činnost v laboratoři. Je připraven pro práci v různých typech laboratoří klinických oborů - analytické chemie, klinické biochemie, mikrobiologie, imunologie a imunochemie, molekulárně biologických metod, hematologie a transfúzní lékařství, cytologie a cytogenetika, imunohistochemie, toxikologie příp. dalších. Ovládá práce spojené s odběrem, zpracováním, uchováváním a analýzou biologických materiálů určených k vyšetření různými metodami. Absolvent ovládá činnosti spojené s obsluhou laboratorní techniky ve všech typech zdravotnických zařízení, zná principy jejich činnosti a možnosti kalibrace. Zná způsoby ovládání výpočetní techniky a zpracování dat včetně kalibračních systémů. Zná pravidla etiky zdravotnického pracovníka, ekonomiky provozu a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratoři.
Absolventi se uplatní hlavně v oblasti v laboratořích nemocnic, poliklinik, transfúzních služeb, zdravotnických a veterinárních ústavů.

Absolventi najdou také uplatnění v analytických, kontrolních a referenčních laboratořích, dále ve firmách věnujících se výrobě biopreparátů a léčiv, reagencií, v kriminalistických ústavech, v soukromých analytických laboratořích, ve výzkumných ústavech a v dalších institucích provádějících analýzy biologických materiálů při testování různých látek, léků, reagencií, geneticky modifikovaných organismů. Další možností uplatnění absolventů je příprava a výroba primárních reagencií pro diagnostické soupravy, ověřování jejich kvality, také vývoj a vyhledávání nových diagnostických postupů a metod. Další možností je práce ve farmaceutickém i kosmetickém průmyslu při vývoji nových preparátů, výrobků, ověřování jejich kvality a účinků, zdravotní nezávadnosti. Absolvent se může uplatnit i v oboru toxikologie, v oblasti analýzy životního prostředí, ale i v potravinářském průmyslu např. při ověřování kvality potravin i jejich výchozích surovin, kontrole nezávadnosti potravinářských výrobků, jejich deklarovaného složení, příp. průkazu geneticky modifikovaných potravin, surovin.