B2831 Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

studijní obor: 2808R025 Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

  • Forma studia: prezenční
  • Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.
  • Požadavky a předměty přijímací zkoušky: uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek 

 

Charakteristika oboru:

Příprava budoucích odborníků pro pozice středního managementu a technických pracovníků pro firmy zabývající se výrobou a zpracováním stavebních a konstrukčních materiálů a specialit vyžaduje interdisciplinární přípravu s akcentem na nauku o materiálech. Vedle základních znalostí chemie (anorganická, organická, fyzikální, analytická) jsou požadovány znalosti a dovednosti základů chemie a fyziky keramických, polymerních, kovových a skelných materiálů s důrazem na jejich využití pro konstrukce a stavební hmoty.

Dále jsou to znalosti využívání výpočetní techniky, příprava prezentací a projektů. Další oblastí vzdělávání je ekonomika a management s ohledem na potřeby průmyslu. Nedílnou součástí přípravy je rovněž rozvíjení komunikačních dovedností a problematika jednání s lidmi. Významnou součástí vzdělávání je také jazyková příprava v anglickém jazyce.

Profil a uplatnění absolventa:

Značný důraz je kladen na získání chemických a fyzikálních znalostí a dovedností týkajících se materiálů a jejich vlastností z oblasti konstrukcí a stavebních hmot. Znalost charakterizace materiálů, včetně instrumentálních metod a znalosti způsobů hodnocení kvality. Zvládnutí problematiky procesů a aparátů ve výrobě a zpracování stavebních hmot. Znalost toxikologických, ekologických a bezpečnostních rizik ve vztahu k chemickým látkám i technologiím výroby.
Studenti získají perspektivní interdisciplinární vzdělání v oblasti materiálů určených pro aplikace ve stavebnictví. Skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové erudice, znalosti informačních systémů, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí, získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu.

Absolventi bakalářského studijního programu naleznou uplatnění jako kvalifikovaní odborní a techničtí pracovníci při řízení a kontrole procesů ve výrobě zpracování stavebních materiálů. Do této kategorie spadají firmy zabývající se výrobou běžných stavebních materiálů, ale i výrobci a zpracovatelé skla, polymerních, kovových a kompozitních materiálů, jako i firmy zabývající se povrchovou úpravou materiálů a výrobou nátěrových hmot. Absolvent je rovněž schopen samostatné rešeršní a administrativní činnosti spojené s dokumentací v oblasti vývoje nových či modifikovaných materiálů. Vzhledem k osvojení syntetického a technického myšlení může absolvent po krátkém zapracování nalézt uplatnění i v jiných technických oborech.