B2807 Chemické a procesní inženýrství

studijní obor: 2807R015 Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

  • Forma studia: prezenční
  • Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.
  • Požadavky a předměty přijímací zkoušky: uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek 

 

Charakteristika oboru:

Cílem je poskytnout studentům ekonomicko-manažerské vzdělání v odvětvové ekonomice a managementu, zaměřené na podniky chemického a potravinářského průmyslu. Sdružuje interdisciplinární přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti ekonomiky a managementu podniků chemického a potravinářského průmyslu se základy chemie a chemické a potravinářské technologie. Důraz je kladen i na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti výpočetní techniky a informatiky a v oblasti odborné angličtiny. Cílem je připravit studenty po teoretické stránce na přebírání manažerských funkcí v průmyslové praxi.

Vedle teoretické přípravy bude kladen důraz na aktivní formy výuky formou cvičení, seminárních prací, řešení případových studií, manažerské simulační hry a primárních výzkumů přímo v podnikové praxi v rámci ekonomicko-manažerských disciplín, a formou laboratoří ze základních chemických disciplín.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent oboru je vysokoškolsky vzdělaný pracovník připravený pro samostatnou práci na úrovni zejména středního managementu v podnicích chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu, a to jak ve výrobních, tak i v marketingových, obchodních, logistických a dalších obslužných útvarech. Uplatnění najdou také v malých a středních podnicích, kde jsou vyžadovány všestranné technické a ekonomicko-manažerské znalosti a dovednosti.

Další uplatnění je možné i ve státních a samosprávných orgánech, příp. ve finančních a podobných institucích. Absolvent oboru může pokračovat rovněž v navazujících magisterských programech, zaměřených na podnikovou ekonomiku a management a chemické a procesní inženýrství.