B3912 Speciální chemicko-biologické obory

studijní obor: 3901R017 Klinická biologie a chemie

  • Forma studia: prezenční
  • Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.
  • Požadavky a předměty přijímací zkoušky: uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

 

Charakteristika oboru:

Cílem je poskytnout studentům interdisciplinární vzdělání pro práci v klinických laboratořích nemocnic, laboratořích hygienických stanic, veterinárních ústavů, zařízení pro výrobu a kontrolu biopreparátů a léčiv, výzkumných ústavů a dalších institucí provádějících různě zaměřené analýzy biologických materiálů. Kromě klasických chemických oborů, jako je obecná, anorganická, organická, fyzikální, analytická chemie, zahrnuje výuka i předměty jako např. matematika, fyzika, biologie, základy anatomie a histologie, genetika, mikrobiologie a imunologie, toxikologie.

Velká pozornost je věnována výuce biochemie a klinické biochemie, fyziologie a patologické fyziologie včetně hematologie. Nezbytnou součástí je laboratorní informační systém. Vedle teoretické přípravy je také kladen důraz na získání praktických dovedností v laboratorních cvičeních a během odborné praxe.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent studijního oboru je vysokoškolsky vzdělaným pracovníkem určeným pro samostatnou činnost v laboratoři. Je specializován pro práci v různých typech laboratoří klinických oborů - analytické chemie, biochemie, mikrobiologie, imunologie a imunochemie, molekulárně biologických metod, hematologie a transfuziologie, toxikologie příp. dalších. Ovládá práce spojené s odběrem, zpracováním, uchováváním a analýzou biologických materiálů určených k vyšetření různými metodami. Absolvent ovládá činnosti spojené s obsluhou laboratorní techniky ve všech typech zdravotnických zařízení, zná principy jejich činnosti a možnosti kalibrace. Zná způsoby ovládání výpočetní techniky a zpracování dat včetně kalibračních systémů. S využitím odborné literatury sestavuje metodiky pro rutinní použití, zná pravidla etiky zdravotnického pracovníka, ekonomiky provozu a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratoři.