B2829 Anorganické a polymerní materiály

studijní obor: 2808R023 Anorganické materiály

  • Forma studia: prezenční
  • Délka studia, akademický titul: 3 roky, Bc.
  • Požadavky a předměty přijímací zkoušky: uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

 

Charakteristika oboru:

Příprava středního managementu a středně-technických pracovníků pro chemické firmy orientované na jedné straně na velkotonážní anorganické technologie a na druhé straně na produkci malotonážních anorganických specialit vyžaduje interdisciplinární přípravu s akcentem na praktické formy výuky.

Vedle základních znalostí chemie (anorganická, organická, fyzikální, analytická) jsou požadovány znalosti a dovednosti základů nauky o anorganických materiálech (keramické a stavební materiály, nanomateriály, kovy a slitiny, polovodiče, skla, atp.), a také základní znalosti metod jejich zkoumání a charakterizace. Důraz je kladen rovněž na znalosti využívání výpočetní techniky, chemických informačních systémů, procesů a zařízení chemického průmyslu a na znalosti podnikové ekonomiky a managementu. Nedílnou součástí přípravy je také rozvíjení komunikačních dovedností, problematika jednání s lidmi a také jazyková příprava v anglickém jazyce.

Profil a uplatnění absolventa:

Profesní profil absolventa je dán získáním základních chemických znalostí a dovedností týkajících se perspektivních anorganických materiálů, zvládnutím instrumentálních metod jejich hodnocení a charakterizace a dále zvládnutím problematiky chemické a materiálové informatiky.
Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání v oblasti anorganických materiálů, jejich výrob, vlastností a jejich metod zkoumání a charakterizace. Skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové erudice, znalosti informačních systémů, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí, získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu.
Absolventi bakalářského studijního programu naleznou uplatnění jako kvalifikovaní odborní a techničtí pracovníci při řízení a kontrole chemických a fyzikálních procesů ve firmách podnikajících v oblasti anorganických materiálů a specialit.
Absolvent specializace je odborník, jehož základní vzdělání chemické, matematické a fyzikální je rozšířeno zejména o znalosti v oblasti anorganických keramických, skelných a kovových materiálů, nanomateriálů a polovodičů, a také o znalosti metod zkoumání a charakterizace těchto materiálů.
Kromě výzkumu, vývoje a výroby anorganických materiálů naleznou absolventi uplatnění i v nechemických závodech, zejména v odvětví elektrotechniky, strojírenství, sdělovací techniky, jaderné techniky, apod. Absolventi jsou rovněž schopni samostatné rešeršní a administrativní činnosti.