Projekty

 

Projekt "Heterostruktury založené na chalkogenidech pro nelineární optiku a optické senzory"

Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Program: Standardní projekty
Trvání: 01.01.2016 – 31.12.2018
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: Virginie Nazabal, Dr.
Hlavním cílem projektu je využití pokročilých depozičních technik přípravy tenkých vrstev (pulzní laserová depozice, magnetronové naprašování) pro přípravu vysoce kvalitních heterostruktur založených na chalkogenidových materiálech. Konečným cílem bude připravit a charakterizovat heterostruktury pro environmentální či medicínskou detekci a nelineární optická zařízení. V rámci projektu bude zkoumána příprava tenkých amorfních chalkogenidových vrstev a jejich detailní charakterizace. Studium heterostruktur bude provedeno vzhledem ke kompatibilitě křemíku, dielektrických materiálů jako SiO2, Al2O3 a zlata s chalkogenidy a k optimalizaci rozhraní mezi různými vrstvami. Výsledky projektu přispějí k prohloubení základního poznání o procesech přípravy tenkých vrstev a jejich využití ve fotonice. Předpokládá se, že získané výsledky budou jasně demonstrovat způsobilost připravených heterostruktur na bázi chalkogenidů pro využití v nelineárních optických zařízeních a optických senzorech.
 

 

Projekt "Inovace přístrojového a materiálového vybavení laboratoří oboru Polygrafie (Katedra polygrafie a fotofyziky)"

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Interní rozvojová soutěž
Trvání: 01.01.2016 – 31.12.2016
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: Ing. Bohumil Jašúrek, Ph.D.
Interní spoluřešitelé:
Projekt se týká inovace laboratoří oboru Polygrafie zaměřené na měření a charakterizaci vlastností tiskových barev a laků. Nové přístrojové vybavení by nahradilo staré přístroje, které jsou v nevyhovujícím stavu. Přístroje a speciální tiskové barvy (vodivé, termochromní, atd.) by byly využívány zejména v rámci laboratorních úloh čtyř předmětů (Laboratoře oboru II a IV, Speciální laboratoře oboru I a II) a dále naleznou tyto přístroje a barvy uplatnění při měření experimentálních částí bakalářských a diplomových prací. V rámci laboratorních úloh je kladen důraz na rozvoj dovedností studentů řešit praktické problémy a zpracování jednotlivých úloh má prohloubit teoretické znalosti studentů o praktickou zkušenost. Schválení projektu by umožnilo zkvalitnění procesu vzdělávání, které je podmíněno využíváním moderních přístrojů, materiálů, pomůcek a standardů. Zvýší se tak praktická připravenost studentů a jejich uplatnitelnost na mezinárodním trhu práce.
 
 

Projekt "Amorfní chalkogenidové tenké vrstvy: fotoindukované jevy"

Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Program: Standardní projekty
Trvání: 01.01.2015 – 31.12.2017
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: doc. Ing. Petr Němec, Ph.D.
Interní spoluřešitelé:
Záměrem projektu je využití pokročilých fyzikálních metod depozice tenkých vrstev (pulzní laserová depozice, radiofrekvenční magnetronové naprašování, apod.) pro přípravu tenkých amorfních chalkogenidových vrstev. Připravené tenké vrstvy budou studovány z pohledu fotoindukovaných změn probíhajících při expozici zářením s energií blízkou šířce zakázaného pásu energií. Pozornost bude věnována též hledání fotostabilních chalkogenidových tenkých vrstev. Fotoindukované jevy/fotostabilita budou zkoumány za účelem zjištění vlivu chemického složení tenkých vrstev, použité depoziční metody a depozičních podmínek. Výsledky projektu přispějí k prohloubení základního poznání o fenoménu fotoindukovaných jevů v amorfních chalkogenidech.
 

 

Projekt "Flexibilní autonomní energetické systémy pro smart textilie - SuBaTex"

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA - 4. veřejná soutěž
Trvání: 01.07.2014 – 31.12.2017
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: Ing. Tomáš Syrový, Ph.D.
Interní spoluřešitelé:
Projekt si klade za cíl vytvoření inovativní platformy zaměřené na získávání a uchovávání energie pro nízkoodběrové aplikace v oblasti chytrých textilií. Výzkumná aktivita bude směřována na nízkonákladové, tenké a flexibilní zdroje energie produkované R2R technologiemi. Inovativní přístup spočívá v propojení zdrojů energie, zejména solárních článků s akumulačními systémy, superkapacitory nebo akumulátory, na flexibilních substrátech s cílem zajistit dostatečný zdroj energie pro systémy chytrých textilií a produkty jednorázového, či krátkodobého využití. Bude tak naplněn jeden z důležitých cílů, které v současné době flexibilní elektronika řeší, "energy harvesting" systém. Navržené akumulační systémy budou rovněž založeny i na ukládání energie pomocí indukčního systému nabíjení, které budou využity pro bezpečnostní systémy v oblasti smart textílií.
 
 

Projekt "COST14-16KPF Tištěná elektronika a inteligentní obaly"

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: COST
Trvání: 01.04.2014 – 30.04.2016
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: Ing. Markéta Držková, Ph.D.
Interní spoluřešitelé:
Cílem předkládaného projektu je rozšíření znalostí v oblasti vlastností a chování dvou typů funkčních materiálů s perspektivou využití v různých oborech včetně tištěné elektroniky a inteligentních obalů. Jedním směrem je výzkum anorganických luminiscenčních látek ze skupiny sulfidů a oxidů s cílem syntetizovat částice s foto- a elektroluminiscenčními vlastnostmi a na základě komplexního studia jejich vlastností popsat jejich chování s důrazem na vliv dopování a interakce s polymerním pojivem na luminiscenční charakteristiky. Druhý směr výzkumu představují materiály pro termochromní systémy na bázi leuko barviv. Náplní projektu v této oblasti je v první fázi hledání principu funkce termochromních systémů na bázi molekulárních komplexů s přenosem náboje, tedy interakce jejich složek, a studium jejich statických i dynamických vlastností. V další fázi bude zkoumán vliv enkapsulace do polymerní obálky na dynamické vlastnosti studovaných termochromních systémů a chování výsledných termochromních pigmentů po nanesení na papírový substrát při působení teplotních změn ze strany substrátu.
 

 

Projekt "VÝZKUM A VÝVOJ SYSTÉMU KOMPENZACE CO2 V PROSTŘEDÍ POLYGRAFICKÉHO PRŮMYSLU"

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: TRIO (2016-2021)
Trvání: 01.05.2016 – 31.12.2018
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF A CO2 COMPENSATION SYSTEM IN THE PRINTING INDUSTRY