Projekty

 

Projekt "Heterostruktury založené na chalkogenidech pro nelineární optiku a optické senzory"

Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Program: Standardní projekty
Trvání: 01.01.2016 – 31.12.2018
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: Virginie Nazabal, Dr.
Hlavním cílem projektu je využití pokročilých depozičních technik přípravy tenkých vrstev (pulzní laserová depozice, magnetronové naprašování) pro přípravu vysoce kvalitních heterostruktur založených na chalkogenidových materiálech. Konečným cílem bude připravit a charakterizovat heterostruktury pro environmentální či medicínskou detekci a nelineární optická zařízení. V rámci projektu bude zkoumána příprava tenkých amorfních chalkogenidových vrstev a jejich detailní charakterizace. Studium heterostruktur bude provedeno vzhledem ke kompatibilitě křemíku, dielektrických materiálů jako SiO2, Al2O3 a zlata s chalkogenidy a k optimalizaci rozhraní mezi různými vrstvami. Výsledky projektu přispějí k prohloubení základního poznání o procesech přípravy tenkých vrstev a jejich využití ve fotonice. Předpokládá se, že získané výsledky budou jasně demonstrovat způsobilost připravených heterostruktur na bázi chalkogenidů pro využití v nelineárních optických zařízeních a optických senzorech.
 

 

Projekt "Amorfní chalkogenidové tenké vrstvy: fotoindukované jevy"

Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Program: Standardní projekty
Trvání: 01.01.2015 – 31.12.2017
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: doc. Ing. Petr Němec, Ph.D.
Interní spoluřešitelé:
Záměrem projektu je využití pokročilých fyzikálních metod depozice tenkých vrstev (pulzní laserová depozice, radiofrekvenční magnetronové naprašování, apod.) pro přípravu tenkých amorfních chalkogenidových vrstev. Připravené tenké vrstvy budou studovány z pohledu fotoindukovaných změn probíhajících při expozici zářením s energií blízkou šířce zakázaného pásu energií. Pozornost bude věnována též hledání fotostabilních chalkogenidových tenkých vrstev. Fotoindukované jevy/fotostabilita budou zkoumány za účelem zjištění vlivu chemického složení tenkých vrstev, použité depoziční metody a depozičních podmínek. Výsledky projektu přispějí k prohloubení základního poznání o fenoménu fotoindukovaných jevů v amorfních chalkogenidech.
 

 

Projekt "Flexibilní autonomní energetické systémy pro smart textilie - SuBaTex"

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA - 4. veřejná soutěž
Trvání: 01.07.2014 – 31.12.2017
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: Ing. Tomáš Syrový, Ph.D.
Interní spoluřešitelé:
Projekt si klade za cíl vytvoření inovativní platformy zaměřené na získávání a uchovávání energie pro nízkoodběrové aplikace v oblasti chytrých textilií. Výzkumná aktivita bude směřována na nízkonákladové, tenké a flexibilní zdroje energie produkované R2R technologiemi. Inovativní přístup spočívá v propojení zdrojů energie, zejména solárních článků s akumulačními systémy, superkapacitory nebo akumulátory, na flexibilních substrátech s cílem zajistit dostatečný zdroj energie pro systémy chytrých textilií a produkty jednorázového, či krátkodobého využití. Bude tak naplněn jeden z důležitých cílů, které v současné době flexibilní elektronika řeší, "energy harvesting" systém. Navržené akumulační systémy budou rovněž založeny i na ukládání energie pomocí indukčního systému nabíjení, které budou využity pro bezpečnostní systémy v oblasti smart textílií.
 

 

Projekt "VÝZKUM A VÝVOJ SYSTÉMU KOMPENZACE CO2 V PROSTŘEDÍ POLYGRAFICKÉHO PRŮMYSLU"

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: TRIO (2016-2021)
Trvání: 01.05.2016 – 31.12.2018
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF A CO2 COMPENSATION SYSTEM IN THE PRINTING INDUSTRY
 

 

Projekt "Autonomní identifikační systémy pro detekci a zabezpečení výrobků v systému Průmysl 4.0"

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Trvání: 01.01.2017 – 31.12.2019
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: Ing. Tomáš Syrový, Ph.D.
Bude navržena technologie kontinuální výroby tištěných paměťových prvků s následnou implementací do flexibilních štítků umožňující vysoký stupeň ochrany výrobku a jeho identifikaci v procesu plně automatizované a robotizované výroby a distribuce v návaznosti na národní inciativu Průmysl 4.0. Systém bude zabezpečen tak, aby nebylo možno bezpečnostní data změnit či padělat a bude obsahovat integrovanou přepisovatelnou paměť, ve které budou uchovávána jednoduchá data umožňující sledovat výrobek během jeho životního cyklu. Elektronický bezpečnostní prvek chránící unikátní informaci o daném výrobku bude posílen unikátní vizuální kontrolou. Čtení a identifikace uložených dat bude zajištěno kontaktním způsobem, přičemž čtecí zařízení a obslužný software bude vyvinut v rámci projektu.
 

 

Projekt "Charakterizace amorfních chalkogenidů rentgenovou fotoelektronovou spektroskopií a jejich strukturování plazmatickým leptáním"

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Francie - Barrande
Trvání: 01.01.2017 – 31.12.2018
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.
V rámci projektu budou připravena vysoce kvalitní objemová chakogenidová skla Ge-(As, Sb)-Se-(Te) a pomocí pulzní laserové depozice a RF magnetronového naprašování jejich amorfní tenké vrstvy. Připravené vrstvy budou charakterizovány ve smyslu struktury (XPS, Ramanova spektroskopie), morfologie (AFM, SEM-EDX) a optických vlastností (spektroskopická elipsometrie). Budou získány fundamentální znalosti mechanismu leptání chalkogenidových skel plazmatem s vysokou hustotou. Zvláštní důraz bude kladen na studium struktury povrchu chalkogenidových tenkých vrstev pomocí XPS před, během a po leptání indukčně vázaným plazmatem. Budou identifikovány plazmatické procesy s potenciálem pro strukturování reálných zařízení. Základní leptané struktury budou hodnoceny s ohledem na potenciální aplikace.
 

 

Projekt "Inovace přístrojového vybavení laboratoří oboru Polygrafie (Katedra polygrafie a fotofyziky)"

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Interní rozvojová soutěž
Trvání: 01.01.2017 – 31.12.2017
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: Ing. Bohumil Jašúrek, Ph.D.
Interní spoluřešitelé:
Projekt je zaměřen na inovaci laboratorních přístrojů využívaných ve studijních programech oboru Polygrafie. Nové vybavení by nahradilo staré přístroje, které jsou v nevyhovujícím stavu. Přístroje by byly využívány zejména v rámci lab. úloh čtyř předmětů (Lab. oboru II a IV, Speciální lab. oboru I a II) a dále naleznou uplatnění při měření experimentálních částí bak. a dipl. prací. Přístroje jsou určeny především k charakterizaci vlastností tiskových materiálů (papír, barvy, atd.), jejichž porozumění a správná charakterizace je jedním z důležitých aspektů dosažení kvalitního tisku. V rámci lab. úloh je kladen důraz na rozvoj dovedností studentů řešit praktické problémy a zpracování jednotlivých úloh má prohloubit teoretické znalosti studentů o praktickou zkušenost. Schválení projektu by umožnilo zkvalitnění procesu vzdělávání, které je podmíněno využíváním moderních přístrojů, pomůcek a standardů. Zvýší se tak praktická připravenost studentů a jejich uplatnitelnost na trhu práce.
¨