Témata diplomových prací řešená v akademickém roce 2016/17


                              

 Vedoucí práce

 Téma diplomové práce

doc. Ing. L. Dostál, Ph.D.
C,N-chelatované organoarsenné sloučeniny - syntéza, struktura a koordinace přechodných kovů
doc. RNDr. J. Holubová, Ph.D.
Vliv Ga a In na strukturu fosforečnanových skel
doc. Ing. R. Jambor, Ph.D.
1. Reakce ligandů obsahujících CH=N skupinu s SiHCl3
2. Tetryleny a jejich interakce s Lewisovými kyselinami nepřechodných prvků
Ing. P. Knotek, Ph.D
Ablace chalkogenidových skel pulzním laserem
prof. Ing. L. Koudelka, DrSc.
Studium fosfátových skel barnatých modifikovaných oxidem molybdenovým
Ing. V. Kucek, Ph.D.
Dotování sloučeniny SnSe za účelem přípravy materiálu s n-typovou vodivostí
prof. Ing. P. Mošner, Dr.
Speciální fosforečnanová a borofosforečnanová skla s obsahem oxidů težkých kovů
Ing. K. Pálka, Ph.D.
Depozice a charakterizace tenkých vrstev systému Ge-As-S
prof. Ing. A. Růžička, Ph.D.
(Pseudo)halogenační činidla pro přípravu izotopicky značených sloučenin s využitím v PET
Ing. P. Ruleová, Ph.D.
Vliv nestechiometrie a vybraných prvků na termoelektrické vlastnosti Bi2O2Se
Ing. J. Schwarz, Ph.D.
UV foto-indukce skla Foturan
prof. Ing. M. Vlček, CSc.
Studium vlastností tenkých vrstev systému Ge-Sb-S-Se
prof. Ing. T. Wágner, CSc.
1. Odporové spínání v tenkých vrstvách chalkogenidů dopovaných stříbrem
2. Příprava a studium chalkogenidových skel a tenkých vrstev dotovaných ionty vzácných zemin a bismutem nebo přechodnými kovy