Zkoušky a závěrečné zkoušky

POZOR !!

První termín závěrečných zkoušek byl určen na sobotu 24. dubna 2010.

Pošlete včas přihlášky !!

 

 

 

 

POZOR !!

Relevantní informace hledejte na konci souboru !!

 

Závěrečné zkoušky proběhly v sobotu 11. března 2006, v sobotu 9. prosince 2006 (8 absolventů) a v sobotu 10. listopadu 2007 (14 absolventů).
Do dnešního dne (počítáno od roku 1994) vykonalo závěrečnou zkoušku už 230 frekventantů.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________________

Zkoušky z didaktiky chemie:

Každá zkouška z oborové didaktiky chemie se koná na katedře chemie PF UHK a je třeba se na ni předem přihlásit. V tomto případě se nepřihlašujte u Dr. Tulky.

Přihlášky přijímá tajemník katedry PaedDr. Ivan Holý, CSc, telefon 495 061 161.

_______________________________________________________________________

Informace týkající se závěrečných písemných prací DPS:

Závěrečné písemné práce se odevzdávají minimálně ve dvou kopiích. Jedna kopie (určená pro univerzitní knihovnu) musí být vázána v plátěné vazbě, druhá může být vázána v kroužkové vazbě.

Seznamte se se směrnicí UPa č.4/2001, která se týká jednotné úpravy závěrečných písemných prací !!!!!!!!!
Směrnice je přístupná na adrese http://library.upce.cz/knihovna/oprsmer.pdf

Písemné práce musí mít minimální rozsah 42 tištěných stránek formátu A 4. Nesmí v nich chybět seznam použité literatury a výkladový slovník použitých pojmů. Literární odkazy v textu musí být uváděny obvyklým způsobem.
Pokud se jedná o práci, která má charakter návrhu učebního textu, nebo pokud se jedná o práci, která je překladem cizojazyčného odborného textu z oblasti pedagogiky, psychologie či metodologie, musí práce obsahovat vlastní komentář autora. Rozsah tohoto komentáře musí tvořit minimálně čtvrtinu rozsahu celé závěrečné práce.
Komentář týkající se návrhu učebního textu musí obsahovat informace o tom, pro kterou školu je určen, pro kterou odbornost, pro který ročník studia, pro který předmět, pro který tématický celek, jaký je hodinový rozsah tohoto předmětu či tématického celku, na které předměty výuka navazuje, s jakými novými pojmy se studenti seznámí v rámci tohoto předmětu či tématického celku. Jak již bylo řečeno, je nutno přiložit i výkladový slovník nově probíraných pojmů.
Vzor titulní strany závěrečné písemné práce uvádíme:
_______________________________________________________________________

Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická
Ing. Jaroslava Šípková:
NOVÉ VÝUKOVÉ INTERAKTIVNÍ PROGRAMY
NA NOSIČÍCH CD
Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia
Pardubice 1999.

_______________________________________________________________________
Obhajoby písemných závěrečných prací:

Závěrečné písemné práce absolventů DPS jsou prezenčně k dispozici v univerzitní knihovně UPa. Seznam obhájených závěrečných prací je uveden na této internetové stránce.
Obhajoby se konají vždy v sobotu od 8,30 hod. v seminární místnosti katedry fyziky v 5. patře budovy EA.

Pokud bude mít kdokoli z DPS zájem, přistoupit k závěrečným zkouškám a k obhajobě své písemné závěrečné práce, musí se přihlásit ke zkoušce na tiskopisu, který je součástí této internetové stránky.

Text tiskopisu je možno stáhnout z této internetové stránky (viz MENU). Podmínky přihlášky jsou uvedeny na následujících řádcích:
Napřed musí být totiž splněny všechny podmínky absolutoria: odevzdaný studijní výkaz s potvrzením z knihovny, odevzdaná závěrečná písemná práce a její hodnocení, uzavřené zkoušky a zápočty. K závěrečné obhajobě vezměte originály potvrzení o zaplacení vložného, občanský průkaz, vysokoškolský diplom.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Závěrečné zkoušky:

Závěrečné zkoušky se konaly v sobotu dne 10. listopadu 2007 od 9 hodin v seminární místnosti katedry fyziky (6. podlaží)

Doplňující pedagogické studium

 

Závěrečné zkoušky  10. 11. 2007

 

 Obhájeny byly následující závěrečné práce:

 

Bc. Alena Dědková, roz Dědková (9. běh)

                   Vliv rozvodů na psychický vývoj dítěte

                  

Bc. Jarmila Dolejšková, roz. Skvrnová (9. běh)

Využití tenkovrstvé chromatografie ve výuce chemie na střední škole

                  

Bc. Petra Dvorská (7. běh)

                   Německé reálné gymnázium v Moravské Třebové (1766 – 1945)

                  

Ing. Martina Chourová (9. běh)

                   Projektové vyučování

                  

Ing. Klára Kroužilová (8. běh)

Problémy současného vzdělávání na střední škole: Proč se studenti neučí

                  

Ing. Milan Lesák (8. běh)

Informační a komunikační technologie – výuka předmětu na střední škole

 

Bc. Zuzana Pecháčková (9. běh)

                   Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

                  

Ing. Radek Pelikán (6. běh)

Didaktika předmětu Stroje a zařízení pro 3. ročník SPŠT Pardubice

                  

Ing. Lucie Skoumalová (7. běh)

                   Analýza vyučovací hodiny Flandersovou interakční metodou

 

DiS. Jana Skvrnová (9. běh)

                   Stanovení tuku ve školních laboratořích

                  

Bc. Vendula Steklá (10. běh)

                   Gymnázium v Novém Bydžově v letech 1914 - 1918

                  

Bc. Jitka Sýkorová, roz. Bačkovská (9. běh)

Fixační metody používané v předmětu „Ekonomika podnikatele“

 

Ing. Zdeněk Šlapák (3. běh)

                   Ovlivnění patologického chování žáků

 

Ing. Eva Vlčková (8. běh)

                   Mechanika tekutin v učivu střední školy

 

Absolventi si mohou vyzvednout příslušná osvědčení u sekretářky katedry fyziky paní Sylvy Soudné.

Někteří však musí splnit resty týkající se odevzdaných závěrečných prací a nesplněných plateb.

 

Další závěrečné zkoušky se budou konat v sobotu  24. května 2008.

                  

Zkoušek se mohou zúčastnit pouze studenti, kteří splnili všechny podmínky absolutoria (Čtěte předchozí odstavec !).

Pozor:

Studenti 9. běhu a běhů starších musí platit poplatek za vyzkoušení u závěrečných zkoušek. Studenti UPa zaplatí 400,-Kč, externisté 600,-Kč.
 

 POZOR  !

Studenti, kteří prošli závěrečnými zkouškami dne 24. května 2008, mohou si vyzvednout osvědčení o absolutoriu studia u paní sekretářky Soudné na katedře fyziky.

 

 POZOR  !!
Studenti, kteří si zatím nevybrali téma své závěrečné píemné práce, mohou vypracovat text o Doc. PhDr. Zdeňku Holubářovi (psycholog) a o Prof. PhDr. Josefu Cachovi (historie pedagogiky). Oba již zemřeli. Byli to lektoři DPS v Pardubicích a velice plodní autoři.

 POZOR !!

 Závěrečné zkoušky se konaly v sobotu 16. května 2009 a v sobotu 20. června 2009.

 Poslední termín letošních závěrečných zkoušek je určen na sobotu  21. listopadu 2009.

Nezapomeňte se přihlásit !!