Garant studia : RNDr. Jiří Tulka, CSc

RNDr. Jiří Tulka, CSc

  

 

 

 

Narozen:       29. května 1932 ve Velkém Poříčí nad Metují, okres Náchod

Maturita:     v roce 1952 na vyšší chemické škole při vyšší průmyslové škole v Kolíně

Státní závěrečná zkouška:    v roce 1956 na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor chemie-fyzika, učitelská větev (promovaný pedagog). Diplomová práce na téma "Teorie skleněné elektrody".
Učitelé:    Prof. Karel Drbohlav (1927, matematika); Prof. Škramovský (anorganická chemie);
                Prof. Lubor Jenšovský (1926, anorganická chemie); Prof. Jaroslav Staněk (1919,
                organická chemie); Prof. Lubor Žák (1925, mineralogie a krystalografie); Prof. Oldřich
                Tomíček (1891, analytická chemie); Prof. Jaroslav Zýka (1922, analytická chemie);
                Prof. Mirko Kalousek (fyzikální chemie); Prof. Jiří Dvořák (fyzikální chemie); Prof. Jaroslav
                Heyrovský (1890, polarografie); Prof. Rudolf Brdička (1906, fyzikální chemie); Prof.
                Zátopek (geofyzika); Prof. Bouška (astronomie); Prof. Brandejs (meteorologie); Prof.
                František Hyhlík (1905, psychologie); Prof. Karel Galla (1901, dějiny pedagogiky);
                Doc. Beneš (fyzika); Prof. Klier (fyzika); Prof. František Běhounek (radioaktivita)

Doktor přírodních věd:    v roce 1985  na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Kandidát fyzikálně - matematických věd:    v roce 1990 na stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně, obor 11-22-9 (Fyzika kondenzovaných látek a akustika). Kandidátská disertační práce na téma "Fyzikální vlastnosti chalkogenidového systému  Cu - As - Se  a jeho aplikace".

Zaměstnání:    V letech středoškolského studia pracoval jako redaktor krajinské stránky Svobodného slova v Kolíně. Po maturitě nastoupil na krátkou dobu do Ústavu fyziologie, pathologie a hygieny práce v Praze, který měl tehdy sídlo na Karlově náměstí. Během vysokoškolských studií učil na gymnáziu v Kolíně. V letech 1956 až 1962 byl učitelem na Střední všeobecně-vzdělávací škole v Bílovci, okres Nový Jičín (nyní Koperníkovo gymnázium). V letech 1962 až 1964 působil na oddělení chemie Pedagogického institutu v Pardubicích (ten byl ale záhy zrušen). Od roku 1964 dosud pracuje na katedře fyziky Univerzity Pardubice (dříve Vysoká škola chemicko-technologická).

Zaměření:    Po dlouhá léta pracoval jako experimentální fyzik v pracovním kolektivu Prof. RNDr. Františka Koska, DrSc. Od roku 1994 se věnuje převážně výuce a organizaci doplňujícího pedagogického studia na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Autor a spoluautor mnoha učebních textů. Publikoval řadu článků s tématikou vědecké metodologie.

Publikace:

Chalkogenidy a chalkogenidová skla:

Kosek F., Tulka J., Štourač L.:
   Optical, photoelectric and electric properties of single-crystalline Sb2Se3
   Czechoslovak Journal of Physics B, 28 (1978) 325-330
Kosek F., Cimpl Z., Hladina R., Tulka J., Kočka J.:
   Optical, magnetic and transport properties of the As-S-Te - system
   Journal of Non-Crystalline Solids 37 (1980) 31-35
Kosek F., Cimpl Z., Tulka J., Chlebný J.:
   New analytic method for investigation of the distribution of  bonds in As-S system
   Journal of Non-Crystalline Solids 90 (1987) 401-404
Kosek F., Cimpl Z., Tulka J., Matyáš M.:
   Some optical and magnetic properties of the As-S system
   Trudy šestoj meždunarodnoj konferencii po amorfnym i židkim poluprovodnikam
   Leningrad, 18.-24.nojabrja 1975, 331-334
Cimpl Z., Kosek F., Tulka J.:
   Magnitnyje i optičeskije svojstva stěkloobraznoj systěmy    As2Se3Cux
   Konferencija po amorfnym, židkim i stěkloobraznym poluprovodnikam
   Sofija, maj 8-12, 1972, 47-50
Kosek F., Cimpl Z., Tulka J.:
   Optické vlastnosti některých chalkogenidových skel
   Sborník vědeckých prací VŠCHT v Pardubicích 35 (1976)
   65-74
   (Předneseno na vědecké konferenci VŠCHT Pardubice pořádané při příležitosti 25. výročí založení školy ve dnech
   14. a 15. 11. 1975.)
Cimpl Z., Kosek F., Tulka J.:
   Magnetická susceptibilita amorfních polovodičů
   Sborník vědeckých prací VŠCHT v Pardubicích 34 (1975)
   79-84
Cimpl Z., Husa V., Kosek F., Štourač L., Tulka J.:
   Study of physical properties of  GexAs2Se3+2x  and of
   As2Se3-xTex glassy system
   Proceedings of the International Conference "Amorphous  Semiconductors ´78", Pardubice IX/1978, 424-427
Kosek F., Tulka J., Cimpl Z., Kočka J.:
   Some optical and electrical properties of the As2Se3-xTex - system
   Mat.Res.Bull. 20,1 (1985) 1-8
Tulka J., Kosek F., Cimpl Z., Blinov L.N., Baidakov L.A.:
   Investigation of glassy and polycrystalline materials in the  Cu-As-Se system by means of vapourization-products
   mass spectroscopy
   Philosophical Magazine A  74, 1 (1996) 281-286
Cimpl Z., Bezoušek P., Tulka J.:
   Chalkogenidová skla s vysokým obsahem stříbra
   Sborník příspěvků 12. konference českých a slovenských fyziků, Ostrava 2.- 6. září 1996, str. 591-593
Tulka J., Kosek F., Cimpl Z., Beneš L., Málek J.:
   Chalkogenidová skla jako membránový materiál pro přípravu iontově-selektivních elektrod  I.
   Materiály na bázi ternárního systému  Cu-As-Se, jejich sklotvornost a polykrystalické příměsi
   Sborník vědeckých prací VŠCHT v Pardubicích  54 (1990)    35-53

Různé:

Kosek F., Tulka J.:
   Einfluss von Sauerstoff auf die Leitfahigkeit des Kobalt(II) - wolframats
   Collection Czechoslov.Chem.Commun. 33 (1968) 181-187
Tulka J., Cimpl Z., Kosek F.:
   Studium některých vlastností tetrajodortuťnatanu tetrametylaminoměďnatého
   Sborník vědeckých prací 19 (1969/I) 5-10

Iontově-selektivní elektrody:

Tulka J., Cimpl Z., Souček J.:
   Studium elektrochemického chování chalkogenidových elektrod o složení Ag-As-Se
   Sborník příspěvků 12.konference českých a slovenských fyziků, Ostrava 2.- 6. září 1996, str. 495-498

Koroze:

Tulka J., Cimpl Z., Kosek F., Tulka J., Oliva V.:
   Elektrochemické metody užívané ve zkušebnictví inhibitorů koroze I
   Měřicí cela pro přímé měření polarizačního odporu
   Sborník vědeckých prací VŠCHT Pardubice 43 (1980)
   165-170
Tulka J., Cimpl Z., Kosek F., Tulka J., Oliva V.:
   Elektrochemické metody užívané ve zkušebnictví inhibitorů koroze II
   Stanovení přesnosti měření inhibiční účinnosti dusitanu sodného a chromanu sodného u oceli a mědi metodou
   polarizačního odporu
   Sborník vědeckých prací VŠCHT Pardubice 45 (1982) 37-43
Tulka J., Cimpl Z., Kosek F., Socha J., Tulka J., Lindušková A., Hrdlička P.:
   Elektrochemické metody užívané ve zkušebnictví inhibitorů koroze III
   Použití metody výměnné cely k měření inhibiční účinnosti protikorozních prostředků
   Sborník vědeckých prací VŠCHT Pardubice 46 (1984) 29-43
Tulka J., Cimpl Z., Kosek F., Tulka J.:
   Elektrochemické metody užívané ve zkušebnictví inhibitorů koroze IV
   Stanovení inhibiční účinnosti chromanu amonného analýzou polarizačních křivek v okolí korozního potenciálu
   Sborník vědeckých prací VŠCHT Pardubice 47 (1985) 55-60

Povrchové napětí:

Tulka J., Sladký J., Cimpl Z., Kosek F.:
   Měření adhezního napětí systému tuhá látka-kapalina metodou grafické registrace časového průběhu adhezívního
   ponořování (GRAP) I. Popis metody.
   Sborník vědeckých prací VŠCHT Pardubice, 32 (1974) 25-35
Tulka J., Čermák J., Sladký J., Cimpl Z., Kosek F.:
   Měření adhezního napětí systému tuhá látka-kapalina metodou grafické registrace časového průběhu adhezívního
   ponořování (GRAP) II. Základy teorie dynamického ponořování.
   Sborník vědeckých prací VŠCHT Pardubice, 33 (1975) 61-73
Tulka J., Čermák J.:
   Dynamický model procesu vzlínání v kapiláře kruhového průřezu
   II. seminář o povrchové a koloidní chemii, Chrudim 28.- 29.května 1975, str. 18-23
Sladký J., Tulka J., Milichovský M., Skalický Č., Cimpl Z., Čermák J., Kosek F.:
   Metoda grafické registrace časového průběhu adhezívního ponořování (GRAP)
   III.seminář o povrchové a koloidní chemii, Chrudim 24.- 25.května 1977, str. 41-46
Tulka J., Čermák J.:
   Matematická simulace rychlosti vzlínání kapaliny v kapiláře
   Sborník referátů ze semináře o vazebném systému v papíru, Pardubice, VŠCHT, 1978, str. 72-78

 Metodologie:

Tulka J.:  Příspěvek k problematice předmětu a soustavy základních věd
   Sborník vědeckých prací VŠCHT Pardubice 21 (1969/III)  109-122
Tulka J.:  Příspěvek k problematice integrace v některých základních vědách a některých základních učebních předmětech
   Sborník vědeckých prací VŠCHT Pardubice 43 (1980)
   235-243
Tulka J.:  Postavení fyziky v soustavě základních věd
   Sborník vědeckých prací VŠCHT Pardubice 48 (1985) 21-34
Tulka J.:  Je astronomie fyzikální disciplina ?
   Sborník vědeckých prací VŠCHT Pardubice 52 (1988)
   295-305
Tulka J., Blažková I.:
   Hmota, látka, hmotnost, tíha, váha: významné kategorie odborného dorozumění a imponderabilia obecného jazyka
   Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C
   (Institute of Languages and Humanities)
   4 (1998) 33-38
Tulka J.:  Několik poznámek k procesu humanizace technického vzdělávání
   Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C
   (Institute of Lenguages and Humanities)
   4 (1998) 87-93
Tulka J.:  Vzdělávací soustava a jednota vědění
   in Bílek M. a kol.: K integraci v přírodovědném vzdělávání
   (sborník statí);
   Hradec Králové, GAUDEAMUS, 2001
Tulka J.: Vzdělávací soustava a jednota vědění
    Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C
    (Faculty of Humanities)
    6 (2000) 235-248

Tulka J.: Education systém and unity of science

    Sborník z konference Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych, Toruň 2002, str. 162-170

Tulka J.: Education of Physics and Unity of Science

    Konference GIREP 2004 (Teaching and Learning Physics in New Contexts)

    Ostrava, Czech Republic, July 19 – 23, 2004

Učební texty (skripta):

Kolektiv katedry fyziky VŠCHT v Pardubicích:
   Návody k laboratorním cvičením z fyziky
   Praha, SNTL, 1966
   Praha, SNTL, 1971
   Praha, SNTL, 1977
   Pardubice 1980
Kašpar J. a kolektiv katedry fyziky VŠCHT v Pardubicích:
   Fyzika v otázkách a odpovědích I.
   Pardubice, VŠCHT, 1973
   Pardubice, VŠCHT, 1974
Kolektiv katedry fyziky VŠCHT v Pardubicích:
   Fyzika v otázkách a odpovědích. Část 1.
   Pardubice, VŠCHT, 1977
Kolektiv katedry fyziky VŠCHT v Pardubicích:
   Fyzika v otázkách a odpovědích I.
   Pardubice 1982
Kolektiv katedry fyziky VŠCHT v Pardubicích:
   Fyzika v otázkách a odpovědích II.
   Pardubice 1975
   Pardubice 1982
Kosek F., Cimpl Z., Tulka J.:
   Fyzika I
   Praha, SNTL, 1976
   Pardubice, VŠCHT, 1978, vydání druhé, přepracované a rozšířené (1000)
   Pardubice 1981, vydání třetí, přepracované (1500)
Husa V. a kolektiv:
   Fyzika II.
   Praha, SNTL, 1978
   Pardubice 1981
Zajíc J., Sladký J., Tulka J., Cimpl Z.:
   Návody k laboratorním cvičením z fyziky
   Pardubice 1990, vydání druhé, přepracované (600)
Tulka J.:  Výpočtové úlohy z fyziky pro posluchače VŠCHT (I)
   Pardubice 1990, vydání první (600)
Tulka J.:  Výpočtové úlohy z fyziky pro posluchače VŠCHT (I)
   Pardubice 1993, vydání druhé, rozšířené (500)
Tulka J.:  Výpočtové úlohy z fyziky pro posluchače Univerzity
   Pardubice (I)
   Pardubice 1995, vydání třetí (první na UPa) (500)
Tulka J.:  Výpočtové úlohy z fyziky pro posluchače Univerzity Pardubice (I)
   Pardubice 1997, vydání čtvrté (dotisk prvního vydání na UPa),    (400)
Tulka J., Pirkl S.: Výpočtové úlohy z fyziky pro posluchače Univerzity Pardubice (II)
   Elektrostatika a elektrokinetika
   Pardubice 1995, vydání první (200), světle hnědý přebal
Tulka J., Pirkl S.: Výpočtové úlohy z fyziky pro posluchače Univerzity Pardubice (II)
   Elektrostatika a elektrokinetika
   Pardubice 1995 (ve skutečnosti 1997), dotisk prvního vydání (200), zelený přebal
Tulka J.:  Úlohy z fyziky
   (Přípravný text pro uchazeče o studium na VŠCHT)
   Pardubice 1985, vydání první (800)
Tulka J.:  Úlohy z fyziky
   (Přípravný text pro uchazeče o studium na VŠCHT)
   Pardubice 1993, vydání druhé (700)
Tulka J.:  Úlohy z fyziky
   (Přípravný text pro uchazeče o studium na Univerzitě Pardubice)
   Pardubice 1996, vydání první (na UPa), ve skutečnosti vydání třetí (400)
Tulka J.:  Váhy a vážení
   Pardubice 1996, vydání první (150)
Tulka J.:  Věda a vědecká metodologie (I)
   Pardubice 1995, vydání první (200)
Tulka J., Pirkl S.: Výpočtové úlohy z fyziky pro posluchače Univerzity Pardubice (II)
   Magnetismus a elektromagnetismus
   Pardubice 1998, vydání první (200)
Tulka J.:  Váhy a vážení
   Pardubice 1999, vydání druhé (100)
Tulka J.:  Věda a vědecká metodologie (I)
   Pardubice 2000, vydání druhé (120)
Tulka J.:  Výpočtové úlohy z fyziky pro posluchače Univerzity Pardubice (I)
   Pardubice 2001, vydání druhé (na UPa),    (400)
Tulka J., Pirkl S.: Výpočtové úlohy z fyziky (II)
   Elektřina a magnetismus
   Pardubice 2001, vydání první (200)
Tulka J., Pirkl S.: Termika
   Pardubice 2002, vydání první (400)

Tulka J.: Věda a vědecká metodologie (I)

  Pardubice 2003, vydání třetí (150)

Tulka J., Pirkl S.: Kmitání a vlnění

  Pardubice 2004, vydání první (600)

Pedagogika:

Tulka J:  Co s kilogramem ?
   Přírodní vědy ve škole
   11, 7 (1961) 650-651
Holubář Z., Tulka J.:
   Zamyšlení nad předáváním a osvojováním vědomostí na našich školách
   Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C
   (Institute of Languages and Humanities)
   3 (1997) 55-62
Tulka J., Holubář Z.:
   Doplňující pedagogické studium na Univerzitě Pardubice
   Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C
   (Institute of Languages and Humanities)
   3 (1997) 71-75
Tulka J., Holubář Z.:
   Závěrečné písemné práce doplňujícího pedagogického studia na Univerzitě Pardubice
   Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C
   (Institute of Languages and Humanities)
   4 (1998) 109-111
Tulka J., Cach J.: Závěrečné písemné práce doplňujícího pedagogického studia
   na Univerzitě Pardubice v roce 1998
   Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C
   (Institute of Languages and Humanities)
   5 (1999) 91-92

Tulka J.: K úloze oborových didaktik v přípravě učitelů středních škol

Sborník z Mezinárodní elektronické konference "Trendy soudobé výuky didaktických disciplín na vysokých školách" (Sekce III. Otázky vzájemného sepětí obecné didaktiky a didaktik jednotlivých oborů.)

Ústí nad Labem, UJEP, 2003, str. 141-143.

 

Patenty:

 

  1.       Tulka J., Cimpl Z., Kosek F.:

                        Způsob výroby monokrystalů sloučenin obecného vzorce X2(HgI4), kde X je Cu, Ag nebo Tl

                        PV 4884-68 ze dne 3. 7. 1968 - PL 147009 ze dne 15. 1. 1973

  2.       Cimpl Z., Kosek F., Tulka J.:

                        Zařízení pro stanovení pevnosti gelu

                        PV 6635-70 ze dne 1. 10. 1970 - AO 152601 ze dne 15. 4. 1974

  3.       Kosek F., Sladký J, Cimpl Z., Tulka J.:

                        Krystalický spínač

                        PV 475-71 ze dne 22. 1. 1971 - PL 147298 ze dne 15. 1. 1973

  4.       Kosek F., Cimpl Z., Tulka J., Horák J.:

                        Optický filtr

                        PV 638-72 ze dne 2. 2. 1972 - AO 166442 ze dne 15.12. 1976

  5.       Sladký J., Cimpl Z., Tulka J., Výravský J.:

                        Zařízení pro měření povrchového napětí kapalin a mezipovrchového napětí systému kapalina-pevná látka

                        PV 8087-72 ze dne 28. 11. 1972 - AO 173738 ze dne 29. 8. 1978

  6.       Sladký J., Krejčí F., Tulka J., Cimpl Z., Kosek F.:

                        Zařízení pro kontinuální měření deformace pevných materiálů

                        PV 8088-72 ze dne 28. 11. 1972 - AO 168911 ze dne 15. 4. 1977

  7.       Tulka J., Tulka J., Cimpl Z., Kosek F.:

                        Měřicí cela pro přímé měření polarizačního odporu

                        PV 3175-74 ze dne 3. 5. 1974 - AO 179526 ze dne 9. 10. 1979

  8.       Cimpl Z., Tulka J., Kosek F., Stejskal A.:

                        Způsob stanovení povrchového napětí kapalin a zařízení pro provádění tohoto způsobu

                        PV 654-75 ze dne 3. 2. 1975 - AO 180206 ze dne 11. 12. 1979

  9.       Tulka J., Linduška M., Tulka J., Cimpl Z., Kosek F., Husa V., Hrdlička P.:

                        Zařízení pro hodnocení kvality inhibitorů koroze kovů v nevodném prostředí

                        PV 4049-78 ze dne 20. 6. 1978 - AO 207964 ze dne 13. 1. 1983

10.       Král Z., Tulka J., Kuklínek M., Husa V., Lébr F.:

                        Zařízení pro vyhodnocování rozměrů vláknitých materiálů

                        PV 5607-78 ze dne 30. 87. 1978 - AO 201767 ze dne 18. 4. 1983

11.       Ježek J., Kosek F., Cimpl Z., Matušovič W., Tulka J., Mixánek J.,

            Stejskal A.:

                        Zařízení pro odplyňování kapalných medií

                        PV 3228-79 ze dne 11. 5. 1979 - AO 209330 ze dne 23. 3. 1982

12.       Tulka J., Tulka J., Cimpl Z., Kosek F., Oliva V., Cahlík P., Lindušková A.,

            Skácelová L.:

                        Korozní článek pro měření ochranné účinnosti inhibitorů koroze

                        PV 849-83 ze dne 7. 2. 1983 - AO 233683 ze dne 30. 10. 1986

13.       Cimpl Z., Kosek F., Tulka J.:

                        Způsob měření elektrického odporu vrstev a zařízení pro provádění tohoto způsobu

                        PV 3898-83 ze dne 31. 5. 1983 - AO 245104 ze dne 30. 9. 1988