Profil

Katedry ekonomiky a managementu

chemického a potravinářského průmyslu

 

 

Historie a současnost katedry

Historie výuky ekonomických a manažerských disciplin sahá téměř až ke vzniku Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích v roce 1950. V prvních letech byla ekonomická výuka zajišťována externími učiteli a teprve v roce 1964 byla založena samostatná Katedra ekonomiky a řízení, která pod tímto názvem působila až do r. 1992. V roce 1992 byla katedra organizačně převedena na nově vzniklou Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, a to s názvem Katedra podnikové ekonomiky a managementu. V souvislosti s touto organizační změnou byla katedra pověřena novými úkoly na FES a významně přispěla k jejímu rozvoji, stabilizaci a akreditaci. V r. 1998 byla katedra organizačně znovu začleněna na fakultu chemicko-technologickou, a to s názvem Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu, kde působí dosud.

Zakladatelem katedry a jejím prvním vedoucím byl Prof. JUDr. Jiří Janko, CSc., který stál v jejím čele do r. 1970. V letech 1970 – 1989 vedl katedru Doc. Ing. Miloslav Filka, DrSc. . Významným mezníkem ve vývoji katedry se staly revoluční události v listopadu 1989.  Na začátku roku 1990 byl zvolen do jejího čela doc. Ing. Zdeněk Skřivánek,CSc., který zahájil novou éru existence katedry. Postupně realizoval opatření věcná, organizační i personální, která ústila do zásadní transformace pojetí i obsahu výuky na katedře podle vzoru renomovaných západních univerzit. V tomto duchu pokračovali i další vedoucí kateder až do současné doby. V letech 1991 – 97 vedl katedru Doc. Ing. Otakar Machač, CSc, od r. 1997  ji vede Doc. Ing. Hana Lošťáková, CSc.

Za dobu své existence katedra dosáhla výrazných úspěchů ve všech oblastech své činnosti. Na fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice je nositelem výuky ekonomicko-manažerských disciplín v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Je rovněž významným vědecko-výzkumným pracovištěm, zaměřeným zejména na odvětví chemického průmyslu. V rámci pedagogické i výzkumné práce navázali pracovníci katedry za léta její existence rozsáhlou spolupráci s řadou univerzitních pracovišť v tuzemsku i v zahraničí a s podnikovou sférou.

V oblasti pedagogické zabezpečuje základní výuku ekonomicko-manažerských disciplín ve všech studijních programech fakulty chemicko-technologické a fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice, zaštiťuje na fakultě chemicko-technologické přípravu absolventů magisterského studijního oboru Ekonomika a management chemického a potravinářského průmyslu a přípravu doktorandů v studijním oboru Řízení a ekonomika podniku.

V oblasti vědeckovýzkumné byli pracovníci katedry odpovědnými řešiteli řady projektů státního programu ekonomického výzkumu, mezinárodních i národních grantů GA ČR, FRVŠ a projektů aplikovaného výzkumu pro podnikovou praxi. V současné době je výzkumná činnost soustředěna na podniky v odvětví chemického a potravinářského průmyslu a je zaměřena na studium procesu vytváření hodnoty pro zákazníky, nástroje posilování jejich loajality, změny v procesu strategické marketingové analýzy a formulace marketingové strategie strategických podnikatelských jednotek v závislosti na trendech v tržním prostředí, dále na integraci systémů managementu jakosti, environmentu a bezpečnosti, studium podmínek implementace logistiky při řízení hmotných a s nimi souvisejících toků,  na rozvoj systému environmentální účetnictví,  na ekonomické řízení podniků po linii výkonů, útvarů a procesů a na vícekriteriální hodnocení výkonnosti těchto podniků. Výsledky výzkumné práce pracovníci katedry trvale publikují v mezinárodních i národních časopisech a ve sbornících a vystoupeních na konferencích.