Kalorimetrická laboratoř

 

vedoucí: doc. Ing. Pavla Honcová, Ph.D. 

tel.: 466037179

e-mail: pavla.honcova@upce.cz

Nabízené služby:

  • stanovení specifického tepla tuhých látek
  • stanovení tepel fázové přeměny
  • zjišťování změn struktury a složení materiálů v závislosti na teplotě (krystalizace, dehydratace, skelný přechod a pod.)
  • studium reakcí v homogenních a heterogenních soustavách (neutralizace, koroze, chemisorpce, rozpouštění plynů a pod.)
  • studium fázových přeměn v závislosti na tlaku v  systémech plyn - kapalina - pevná látka
  • studium jevů probíhajících v biologických systémech (růst, metabolismus a pod.)

Požadavky na zákazníka:

  • poskytnutí základních informací o původu, chemickém složení a vlastnostech zkoušeného vzorku (nesmí být výbušný)
  • minimální množství vzorku je 50 mg
  • dohoda o způsobu provedení zkoušek a měření