Posílení excelentních týmů výzkumu a vývoje na Univerzitě Pardubice (POSTDOK)

KA02: Rozvoj VaV týmu anorganických materiálů pro udržitelný rozvoj

Projekt reg. č. CZ.1.07/2.3.0/30.0021 (2012-2015)

Garanti: doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.; prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

Členky řešitelského týmu:

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

Ing. Nataliia Oleksandrivna Gorodylova, Ph.D.

 

Realizátor projektu: Univerzita Pardubice 

Operační program: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

 

Cílem projektu je zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumných (VaV) týmů Univerzity Pardubice, profesní rozvoj VaV pracovníků a zlepšení odborné přípravy studentů za aktivní účasti absolventů doktorských studijních programů (postdoků), kteří přinesou nové poznatky a zkušenosti, a podpora vzniku silných mezinárodních vazeb se špičkovými odborníky ve významných institucích. Cílů bude dosaženo posilněním existujících VaV týmů o mladé pracovníky, mobilitou mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem, stážemi a zapojení do mezinárodních VaV sítí a projektů, účastí na konferencích, organizací odborných seminářů, výchovou a vzděláváním. Výstupy projektu - posilnění špičkových VaV týmů s významným napojením na mezinárodní sítě a projekty, jejich konkurenceschopnost, nové znalosti, kvalifikovaní VaV pracovníci, zorganizované semináře, uskutečněné stáže, zrealizované přednášky, proškolené osoby, publikační výstupy. Plánované aktivity jsou realizovány postdoky, mentory.

 

http://projekty.upce.cz/postdok/projekt.html